Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 90 وامپریالیسم نقشهٔ‏ طبق و مستقیم مداخلهٔ‏ با را بدوی انباشت مرحلهٔ‏ کشورها این ‎2‎ هاست.‏کشور این کردن وابسته آن از هدف که میکنند،‏ طی آن داخلی عمال ‏ٔهسرمای خادمان میان ایدئولوژیک ‏ٔشدید مبارزه با است همراه بدوی انباشت مرحلهٔ‏ ‎3‎ سویاز مردم تودۀ حقوق و ملی استقالل مدافع انقالبی نیروهای و طرف،‏ یک از امپریالیستی است.‏داشته وجود ویژگیها این عین هم ما کشور در دیگر.‏ غارتهمین در و میشود غارت کشور ندارد.‏ وجود انباشت برای مطمئنی منبع ‎4‎ نمود.‏متمرکز معدود عدهای دست در و کرد پیدا کالن درآمدهای باید ایراندر وابسته سرمایهداری رشد آغاز زمانآن در میگردد.‏ بر صفویه دوران به بومی سرمایهداری رشد نطفههای ما،‏ کشور در کارگاههایبهصورت بود ممکن که کارگاههایی نخستین عباس شاه زمان در بهویژه کارگاههایبطن از کارگاهها این آمد.‏ پدید کند،‏ رشد انگلستان دستی مانوفاکتوری اگرمیکردند.‏ تشویق را آنها نیز صفوی شاهان و آمد بیرون بومی صنعتگری و پیشهوری سرمایهداریجادهٔ‏ به غربی اروپایی کشورهای با همزمان ایران بود،‏ پیداکرده ادامه راه این و حکومت نابسامانیهای بهعلت ولی میآمد.‏ پدید آن در بومی سرمایهداری یک و میافتاد و خانخانی رفت.‏ میان از جدید کارگاههای نطفههای نخستین این ناامنیها،‏ و آشفتگیها ازبیش خانخانی و ایالتی کهنهٔ‏ مناسبات قاجار سلطهٔ‏ با و گرفت جان ایالتی چپاول و غارت مالکبهزور و دادند اختصاص بهخود را وسیعی اراضی فئودالها و خوانین شد.‏ تحکیم پیش جنگهایو چپاول و غارت راه از زندگی و است مقدس میگویند امروز که شدند دربومی سرمایهداری گذاشت.‏ فشار تحت را پیشهوری و کاالیی تولید جنگی،‏ غنائم ایالتی شد.‏خفه نطفه مؤسساتشاید که گرفت صورت ناموفقی تالشهای بار چندین نوزدهم،‏ قرن آغاز در ازمیتوان جمله از آورند.‏ پدید دنیا روز آن سرمایهداری مؤسسات شبیه مدرن تولیدی نامامیرکبیر تقیخان میرزا و صدراعظم،‏ فراهانی مقام قائم ولیعهد،‏ میرزا عباس تالشهای ایرانشکست شد.‏ مواجه شکست با استعمار توطئههای اثر بر کوششها این همهٔ‏ اما برد.‏ درایران شکست ترکمانچای،‏ و گلستان ننگین معاهدات عقد و روس تزارهای با جنگ در وانگلیس استعمارگران جانبهٔ‏ همه نفوذ انگلیسها،‏ برابر در محمره جنگ و هرات جنگ پائیهر ما کشور در که شد سبب ایران حکومتی دستگاههای همهٔ‏ و قاجار دربار در روس ماکشور نوزدهم،‏ قرن دوم نیمۀ از شود.‏ قلم اول قدم همان در میداشت بر مثبتی گام که تقسیمانگلیس و روس نفوذ منطقۀ دو به و شد بدل مستعمره نیمه کشور یک به بهسرعت گمرکاتگذاشتن گرو امپریالیستی،‏ کمرشکن وامهای دریافت امتیازات،‏ واگذاری دوران شد.‏ ورشکستگیدوران کلمه یک در داخلی،‏ و خارجی تجارت ماهیت در تحول و تعییر کشور،‏

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 91نظام سنتی اقتصاد ملی و تحمیل اقتصاد وابسته فرا رسید.‏ دربارۀ این مرحله از کشورمان،‏که از حدود یک صد سال پیش آغاز میشود،‏ بررسیهای فراوانی شده اما متأسفانه دربارۀتأثیر عمیق آن در کج کردن راه تحول اقتصادی اجتماعی کشور حق مطلب ادا نشده است.‏این مطلب،‏ که در صد سالهٔ‏ اخیر نظام اجتماعی اقتصادی کشور ما از ریشه تغییر کرد،‏نظام اقتصاد سنتی ما شکسته شد و ما در راه رشد سرمایهداری وابسته افتادیم،‏ خیلی کممورد توجه قرار میگیرد.‏ با قاطعیت باید گفت که همهٔ‏ حوادث سیاسی و نبرد ایدئولوژیکو فرهنگی در کشور ما در این صد سالهٔ‏ اخیر،‏ و همهٔ‏ مفاسد اجتماعی،‏ از گسترش دزدی،‏فحشاء،‏ ربا،‏ رشوه،‏ کاباره و مواد مخدر که در این مدت شاهد بودیم،‏ یک پایهٔ‏ محکماجتماعی اقتصادی دارد و آن عبارت است از انباشت بدوی سرمایه،‏ یعنی زمینهسازی رشدسرمایهداری وابسته در کشور ما.‏حدود یکصد سال پیش،‏ از اواخر قرن نوزدهم،‏ نفوذ استعمار در کشور ما حالت شدیدتهاجمی بهخود گرفت.‏ کاال و سرمایهٔ‏ ربایی به کشور ما سرازیر شد.‏ به انحصارات امپریالیستیامتیازات اقتصادی وسیعی واگذار گردید.‏ وامهای عظیمی به پادشاهان قاجار داده شد کهصرف سفر و خوشگذرانی کنند،‏ نه اینکه بهمصرف سرمایهگذاری و تولید برسانند.‏ بانکشاهی انگلیس و بانک استقراض روس در ایران شعبی دایر کردند و بازرگانی کشور و امورمالی دولت را زیر کنترل خود گرفتند.‏ گمرکات کشور در برابر وامهای ربایی گرو گذاشته شدو زمینهای فراهم آمد تا سیستم جدید مالی سازمان داده شود.‏ اینکه گمرکات ایران به یکگروه مستشاری خارجی سپرده شد به این دلیل نبود که گویا ایران قادر به ادارهٔ‏ گمرکات خودنبود،‏ بلکه به این دلیل بود که گمرکاتی با نظام نوین،‏ نظامی مدافع سرمایهٔ‏ امپریالیستیو ویرانکنندهٔ‏ استقالل ملی و تولید ملی پدید آورند.‏ مستشاران بلژیکی چنین نظامی را بهایران آوردند،‏ و یا اگر بعدها تنظیم مالیهٔ‏ کشور به مستشاران آمریکایی و در رأس آنها شوسترو بعدها میلسپو سپرده شد،‏ برای این نبود که ایرانی قادر به ادارهٔ‏ مالیهٔ‏ کشور خود نبود،‏بلکه به این دلیل بود که نظام مالی جدید،‏ نظام مالی سرمایهداری وابسته در ایران پدیدآید.‏ از میان امتیازاتی که به سرمایههای استعماری سپرده شد،‏ مهمترین امتیازی که بهثمرنشست،‏ امتیار دارسی بود که پایهٔ‏ تشکیل شرکت انگلیسی نفت شد،‏ شرکتی که بیش از 50سال بهطور مستقیم کشور ما را زیر کنترل گرفت و پس از کودتای 28 مرداد نیز تا انقالب 57با مشارکت انحصارات امپریالیستی آمریکایی همچنان ارباب واقعی ایران بود.‏ در این دوران،‏نهادهای سیاسی و اقتصادی تغییر ماهیت دادند و استعمار در همهٔ‏ نسوج جامعه رسوخ کرد،‏بهویژه در سرمایههای بزرگ تجاری و در خاندانهای بزرگ مالکی و اشرافی.‏در این دوران قالب تجارت باقی ماند،‏ اما محتوای آن تعییر کرد.‏ نخستین تغییر درماهیت تجارت این بود که پیشرفت صنایع پیشهوری بومی به عامل ورشکستگی نظام پیشهوریو نظام سنتی اقتصادی بدل شد.‏ بازرگانی قبل از سرمایهداری به پیشهوران امکان میداد

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
دریافت فایل
آدمیان که در...
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اینجا - رایزنی علمی دانشجویان جنوب شرق آسیا
References - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
فایل راهنما
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
والدین ٹیلی فون - LOKK