Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

92 ف.‏ م.‏

92 ف.‏ م.‏ جوانشیرکه بهمراتب بیش از نیاز بازار محلی خود تولید کنند و رشتههای حامی صنعت در بخشهایمعینی از کشور زمینهٔ‏ رشد پیدا میکرد.‏ با پیدایش سرمایهداری،‏ نقش سرمایهٔ‏ بازرگانی دراین موارد کامالً‏ برعکس شد.‏ بازرگانان شروع به فروش کاالهای مؤسسات سرمایهداریمیکنند،‏ و از این پس نهتنها برای پیشهوران بازار پیدا نمیکنند بلکه آنها را ورشکستمیکنند و از حامیان نظام سنتی به دشمن آن و عامل ورشکستگی آن نظام بدل میشوند.‏اگر دقت کنیم میبینیم که سرمایهٔ‏ بازرگانی در این مرحله،‏ یعنی در مرحلهٔ‏ رشد سرمایهدارییا مرحلهٔ‏ انباشت بدوی،‏ یکی از مهمترین عوامل اقتصادی سلبمالکیت از تولیدکنندگانکوچک است.‏ نظام سرمایهداری،‏ شبکهٔ‏ بازرگانی پیش از سرمایهداری را بهخدمت میگیرد،‏بهدست بازرگانان کاالهای خود را میفروشد و یا کاالها و مواد خام مورد نیاز را میخرد،‏و از این طریق شبکهٔ‏ بازرگانی را به عاملی برای ورشکست کردن نظام سنتی بدل میکند.‏سرمایهٔ‏ بازرگانی در ایران،‏ برخالف اروپا،‏ بهخدمت سرمایهٔ‏ ایرانی در نیامد،‏ بلکه بهخدمتسرمایهٔ‏ خارجی در آمد و صنایع ملی را بهسود سرمایه خارجی ورشکست کرد.‏ در همان زمانکه استعمارگران از ایران امتیازات استعماری گرفتند،‏ بازرگانان انگلیسی تجارت تریاک را درسراسر خلیح فارس و سواحل اقیانوس هند تا اقیانوس آرام و سواحل چین در دست خودگفتند.‏ آنها ایران را نیز بهعنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مصرفکنندگانمهم تریاک برگزیدند.‏ تریاک ایران مرغوب بود و صد سال پیش هر پوند آن تا 3 دالر معاملهمیشد.‏ از سواحل جنوب ایران ساالنه 700 هزار روپیهٔ‏ طال تریاک صادر میشد.‏ در نتیج ‏ٔهاین معاملهٔ‏ شیرین،‏ بسیاری از سران قبایل جنوب و مرکز ایران و بهویژه قبایل بختیاری بهتولید تریاک روی آوردند و بسیاری از بازرگانان مناطق مرکزی و جنوبی به تجارت تریاک رویکردند.‏ میلیونها ایرانی به این ماده مخدر آلوده شدند.‏ در مقابل،‏ کیسهٔ‏ انگلیسها و عدهایاز خوانین و تجار پر شد.‏ حدود صد سال پیش،‏ بر اثر تبدیل گندمزارها به مزارع خشخاش،‏قحطی بزرگی پیدا شد که مردم بسیاری از گرسنگی مردند.‏ این قحطی و قحطیهای پس ازآن هر چندگاه تکرار میشد و مردم را از گرسنگی میکشت،‏ ولی بازرگانان بزرگ غله و اشرافصاحب امالک و انبارهای غله را به آالف و الوف میرساند.‏از حدود یکصد سال پیش،‏ هجوم منسوجات خارجی آغاز شد.‏ پارچههای پشمی و پنبهایانگلیسی و روسی بازارها را پر کرد،‏ بهطوری که تولیدکنندگان ایرانی ورشکست شدند و صنعتنساجی ایران نابود شد.‏ ظاهر معامالت تغییری نکرده بود.‏ معامالت ظاهراً‏ همانقدر درستبود که قبالً‏ هم بود،‏ اما باطن آنها ماهیتاً‏ تغییر کرده بود.‏ معامالت قبلی برای تقویت صنعتگرایرانی بود،‏ معامالت جدید برای ورشکست کردن آن.‏ و روشن است که تکتک بازرگانانواردکننده و فروشندگان کاالهای خارجی این هدف را که اقتصاد ملی کشور را ورشکست کنندپیش روی خود نگذاشته بودند و طبق نقشه عمل نمی کردند.‏ ولی سرمایهداری امپریالیستیدوران استعمار طبق نقشه عمل میکرد.‏ بهجز شرکت نفت انگلیس،‏ بقیهٔ‏ انحصارات شبک ‏ٔه

93‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد ملیاقتصاد ما خود بهدست و گرفتند بهخدمت را ایران خارجی و داخلی بازرگانی موجود بازرگانیشبکهٔ‏ آمد.‏ پدید تجارت در که بود بنیادی تحول آن است این کردند.‏ ورشکست را ایراندر سرمایه بدوی انباشت عمدهٔ‏ منابع از یکی آنها فروش عاملیت و اجانب به وابسته حاجو صنیعالدولهها امثال بود.‏ مقاومتهایی خارجی کاالهای سیل برابر در آغاز،‏ در است.‏ صنعتدر خودشان که میخواستند و آوردند ایران به را کارخانهها نخستین امینالضربها استعمارغیرمستقیم و مستقیم فشار زیر اما کنند،‏ سرمایهگذاری دیگر رشتههای و بانک و دواز یکی تزاریسم،‏ سرنگونی و اکتبر انقالب پیروزی با شدند.‏ ورشکست آن داخلی عمال و ماکشور در که انقالبی روحیۀ اوج شرایط در و ریخت،‏ فرو ما کشور در استعمار اصلی ستون نقشههایبه و شد نشینی عقب به مجبور تالش مدتی از پس هم انگلیس استعمار آمد،‏ پدید راک سر بر انگلیسیها توطئهگریهای این محصول داد.‏ پنهانتری اشکال خود استعمارگرانهٔ‏ شرایطایجاد و سرمایهداری جادهٔ‏ در ایران انداختن در که بود رضاخانی دیکتاتوری آمدن دولتکنترل تحت خارجی بازرگانی رضاخان،‏ زمان در کرد.‏ همهجانبهای کمک بدوی انباشت بهسویسرمایهها از بخشی و شد عملی معینی حدود در داخلی صنایع از حمایت آمد،‏ در داخلیصنابع از حمایت کوتاه دیدار این دوم،‏ جنگ از پس اما کرد.‏ پیدا گرایش تولیدی امور مهمتریناز یکی بهعنوان خارجی بازرگانی که است قرن نیم به نزریک پس آن از و ریخت فرو میکند.‏عمل ما ملی منافع و ما ملت علیه استعماری اهرمهای سرازیرما کشور به آمریکایی ویرانگر کاالهای سیل جهانی،‏ دوم جنگ پایانی روزهای در وکهنه لباس تا گرفته سربازی پوتین و سربازان سهمیهٔ‏ و شده کنسرو غذایی مواد از شد.‏ خیاطو نساج هزاران که ریختند بازار به آنقدر را آمریکایی کهنهٔ‏ لباس فحشاء.‏ وسایل انواع بهو شدند ورشکست بودند گرفته جانی واردات محدودیت بهعلت جنک زمان در که ایرانی بستند.‏را خود بار محترم تجار اما ریختند.‏ کوچهها کمترینبدون و شد کشور وارد فحشاء و قمار وسایل زیادی مقادیر زمان،‏ همان در سرمایهداربرای شد.‏ فروخته شهر،‏ مرکزی و اصلی راههای چهار سر تهران،‏ همین در شرمی میآید.‏کشور سر بالیی چه و چیست کارش نتیجهٔ‏ و میفروشد چه که نمیکند فرق شد.‏تشدید امپریالیسم به وابسته تجاری خرابکارانهٔ‏ فعالیت مرداد،‏ 28 کودتای از پس شدکشور وارد کاالها از جدیدی اقالم یافت.‏ افزایش سیلآسا مصرفی کاالهای انواع واردات نخستینبود این برد.‏ بین از را اقتصادی سنتی نظام بقایای و کرد ویران را کشور کشاورزی که آن.‏از بعد و سرمایهداری از پیش تجارت تفاوت و تجارت ماهیت در تحول کشوردر میشود،‏ حاصل سرمایهداری پیدایش با که تجارت،‏ در دیگر ماهوی تحول دو نشانبرجستهای بهطور را خود مرداد 28 کودتای از پس بهویژه و جهانی دوم جنگ از پس ما کشوربازرگانی شبکهٔ‏ سرمایههای همهٔ‏ پیوستن بههم از بود عبارت تحول دو این از یکی داد.‏ تبدیلاز بود عبارت دیگری و کشوری؛ بازرگانی و کشور بازار پیدایش و واحد سرمایهٔ‏ یک در

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زبان فارسی و هویت ایرانی
زندگی - نانو
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
التصرف في النفايات الصناعية واخلاصة - Anged