Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 94 یکهر امپریالیستی.‏ انحصاری سرمایهٔ‏ از جزئی به داخلی بازرگانی کشوری سرمایهٔ‏ این شدن میدهیم.‏توضیح را تحول دو این از هربود.‏ پراکنده تولید،‏ خود مانند و نبود واحدی شبکهٔ‏ سرمایهداری از پیش بازرگانی ‏ٔهسرمای محله،‏ یک گوشهٔ‏ هر در کاسبی هر حتی یا کشور،‏ نقطهٔ‏ هر در بازرگانی هر یا و کاسب خودشرا ماستش میفروخت،‏ شیر و ماست که سرگذر بقال داشت.‏ مستقل کسبی و مستقل لوبیاو نخود میخرید.‏ خود زندگی محل همان اطراف چوپان و دهقان از هم را شیر میزد،‏ جمعراخوش داروئی گیاهان بود،‏ مستقل هم عطار میخرید.‏ اطراف دهات از خودش را قصاب،‏وضع بود همین نظیر میکرد.‏ تولید خودش معموالً‏ را عرقهایش و عطر میکرد،‏ کامالً‏خصلت و بود کموسعت بسیار دیگر نقطهای به نقطهای از کاال انتقال خیاط.‏ و کفاش نقاطاز و منطقه آن از خارج از منطقهای هیچ مردم انسانی نیازهای از هیچیک داشت.‏ فرعی مردمزندگی در تفننی گاه و کمکی نقش میآمد دیگر مناطق از آنچه نمیشد.‏ وارد دوردست ایجادکاال فروشندهٔ‏ و کاسب و کاال واردکنندهٔ‏ بازرگانان میان را وابستگی هیچگونه و داشت وهندی ویژهٔ‏ گیاه فالن یا و قمصر گالب و عطر مقادیری قاعدتاً‏ شیراز عطار مثالً،‏ نمیکرد.‏ قمصرتولیدکنندهٔ‏ سرمایهٔ‏ از شیرازی عطار این سرمایهٔ‏ اما میکرد.‏ عرضه هم را هندی ادویۀ بود.‏مستقل کامالً‏ هندی ادویهٔ‏ کنندهٔ‏ وارد یا تولیدکننده یا وسیعبازار رفتهرفته میشود.‏ حاصل بازار در اساسی تحول سرمایهداری،‏ پیدایش با تولیدکنندگانفروش عامل به کوچک کاسبکاران که میرسد بهجایی کار و میآید پدید کشوری بازرگانانسرمایهٔ‏ از جزئی عمالًبه آنها سرمایهٔ‏ و میشوند تبدیل بزرگ واردکنندگان یا و بزرگ هک میدهد امروزی دراگاستور و داروخانه به را جایش شیرازی عطار میشود.‏ تبدیل بزرگ بقالاست.‏ شده ساخته خارجی سرمایهداری مؤسسات در که هستند کاالهایی فروش عامل فالنپاستوریزه ماست و شیر او نیست.‏ سرمایهداری از پیش بقال دیگر سرمایهداری زمان اینمیفروشد.‏ آمریکایی شکر و تایلندی برنج دانمارکی،‏ پنیر هلندی،‏ خشک شیر یا شرکت سرمایهداریرشد ویژگیهای از بازرگانی،‏ واحد سرمایهٔ‏ و واحد بازار پیدایش یعنی تحول،‏ و تغییر سرمایدارانفروش عامل به وقتی کوچک کاسبکاران میشود.‏ حاصل کشورها تمام در و است میشوندمجبور و آنها،‏ برای مزدوری نوعی از میشود عبارت کارشان میشوند،‏ تبدیل بزرگ استدستمزد از باالتر کمی که را سود از مبلغی و بفروشند را بزرگ سرمایهداری کاالهای همبحرانی لحظات در دهند.‏ تحویل بزرگ سرمایهدار به را بقیه و دارند نگاه خودشان برای بزرگمغازههای فروشندگان بهصورت اجباراً‏ و میشوند ورشکست کوچک سرمایههای این میکنند.‏مزدوری سوپرمارکتها بهاصطالح ‏ٔهسرمای که است این سرمایهداری پیدایش از پس بازرگانی سرمایهٔ‏ در تحول سومین کهسرمایهای کل از است کوچکی جزء خودش میشود،‏ پیدا کشور در که واحدی بازرگانی هٔ سرمای است.‏ افتاده بهکار اینها نظایر و بیمه بانکداری،‏ صنعت،‏ رشتههای در عمده بهطور

95‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد تولیدیکاالهای که تاجری و نبود پیشهوری سرمایهٔ‏ به وابسته سرمایهداری،‏ از پیش بازرگانی نمیشد.‏پیشهوران و دهقانان این تابع میبرد دیگر نقاط به و میخرید را دهقانان یا پیشهوران نداریبهعلت که بودند خردهپا دهقانان و پیشهوران یعنی میآمد،‏ پیش عکس حالت که چهبسا هٔ آیند محصوالت احتماالً‏ و بگیرند قرض تاجر از میشدند مجبور بحرانی سالهای در بهویژه و راکوچک تولیدکنندگان به بازرگانی سرمایهٔ‏ سلطه یکنوع امر این که بفروشند،‏ سلف را خود تولیددر اصلی سرمایهٔ‏ و میشود عوض کامالً‏ وضع سرمایهداری پیدایش با اما میشد.‏ سبب بدلصنعتی سرمایهٔ‏ تابع و کوچک جزء به بازرگانی سرمایهٔ‏ و مییابد تمرکز بیمه و بانک دور وابستهو تولیدی بزرگ مؤسسات فروش عامل عمالً‏ هم بازرگانان بزرگترین خود میشود.‏ کشورهایبا وابسته کشورهای تفاوت ندارند.‏ مستقلی زندگی و هستند بانکی اعتبارات به وداخلی مالی و صنعتی سرمایهٔ‏ وابسته،‏ کشورهای در چون که است این در امپریالیستی عمدهبهطور کشورها این بازرگانی سرمایهٔ‏ است،‏ کم خیلی یا نیست موجود تقریباً‏ مستقل جنبۀمیشود.‏ بدل آنها فروش عامل به و امپریالیستی،‏ مالی و صنعتی سرمایهٔ‏ از جزئی به نوعاین نیست.‏ توضیح به نیازی و است روشن وابسته کشورهای برای تحول این خطرناک شد.‏آغاز پیش سال صد از ما کشور در بازرگانی سرمایهٔ‏ وابستگی درخارجی انحصارات نمایندگی از مالحظهای قابل تعداد جهانی،‏ دوم جنگ از قبل پیشامپریالیستی جهانی اقتصاد در خاصی وضع جنگ از پس اما داشت.‏ وجود ما کشور وامپریالیستی بزرگ سرمایههای فرورفتن درهم و ادغام آن و کرد،‏ تأثیر امر این در که آمد میتوانکه شده زیاد آنقدر سرمایهها این میان پیوندهای بود.‏ مالی و صنعتی بزرگ غولهای مثلکشوری تجاری سرمایهٔ‏ وضعی،‏ چنین در گفت.‏ سخن امپریالیستی جهانی سرمایهٔ‏ از است.‏وابسته امپریالیستی جهانی سرمایهٔ‏ این به رشته هزاران با که شد قطرهای ما،‏ کشور داردوجود هم شدیدی درونی تضادهای و تناقضات پیوندها،‏ و وابستگیها این درون در البته نیست.‏اینجا آنها بحث جای که کرد.‏تغییر بهکلی هم تجارت هدف بنیادی تحول این در اینکه،‏ نکته مهمترین و آخرین دیگرزمان به زمانی از دیگر،‏ نقطهٔ‏ به نقطهای از کاال انتقال برای سرمایهداری از پیش تجارت هدفاصوالً‏ سرمایهداری،‏ نظام در اما شود.‏ برطرف مصرفکنندگان نیاز طریق این از تا بود هٔ وظیف و است،‏ کارگر از بهرهکشی و اضافهارزش کسب نیست،‏ مصرفکننده نیاز رفع تولید از بود.‏خواهد اضافهارزش این کردن(‏ ‏)رآلیزه کردن نقد هم سرمایهداری بازرگانی انجامرا وظیفه این اینک سرمایهداری،‏ جهت در تحول از پس ایران،‏ بازرگانی سرمایهٔ‏ هب و میکند نقد را وارداتی بهویژه و داخلی کاالهای در موجود اضافه ارزش که میدهد همکه امپریالیستی سرمایهٔ‏ دست در است اهرمی و میدهد،‏ تحویل امپریالیستی سرمایهدار سهمیخود هم و میدهد تحویل امپریالیستی سرمایهٔ‏ به و میکند غارت را ما ملی اقتصاد منفیتحول ما کشور تجاری سرمایهٔ‏ در اخیر،‏ دههٔ‏ دو در میکند.‏ تصاحب را غارت این از

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دریافت فایل
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
فایل راهنما
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
مقاله: یکپارچه سازی زنجیرۀ تامین، بهبود کارآیی