Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 98 برسانندثبت خود بهنام را شهرها اطراف موات اراضی کنند؛ خود بهنام بودند گرفته مقاطعه چندو صد چند متری را لمیزرع و خشک اراضی همین بعدها آنها کنند.‏ اعالم خود ملک و خودبچۀ و زن سر باالی سقفی میخواستند که زحمتکشی مردم از و فروختند تومان هزار بردند.‏بهغارت را منزلشان اثاث و پسانداز دینار آخرین باشند،‏ داشته وشد تکمیل وابسته سرمایهداری خدمت در مالیاتی جدید سیستم رضاشاه،‏ زمان در گرفتهگمرکی عوارض از شد.‏ گرفته مردم از غیرمستقیم مالیاتهای بهصورت عظیمی مبالغ عوارضو مشروبات،‏ سیگار،‏ و کبریت شکر،‏ و قند مثل مصرفی کاالهای انواع عوارض تا گلویاز غیرمستقیم مالیاتهای این شد.‏ تشکیل بزرگی فهرست بار،‏ و مسافر از دروازهای میریخت.‏بدوی انباشت درندگان سایر و شاه جیب به دولتی بودجهٔ‏ کانال از و میبرید مردم عوارضبا هم را سراسری راهآهن بود.‏ معامالت دارترین آب و نان از ارتش به مربوط معامالت دندش پولدار راهآهن ساختمانهای بهحساب سرمایهداران از بسیاری اما ساختند.‏ شکر و قند میکرد.‏جابهجا تحفیف با و ارزان بهقیمت را حضرات کاالهای راهآهن هم بعد و مرحلۀکودتا،‏ فاشیستی و پست رژیم استقرار و 1330 دهۀ اوایل در ملی نهضت شکست خائنانهجنبههای همهٔ‏ بر عالوه مرداد،‏ 28 کودتای گشود.‏ سرمایه بدوی انباشت در تازهای بقایایآخرین اینکه آن و داشت هم اخالقی منفی بسیار جنبۀ یک اجتماعیاش،‏ سیاسی همهچیزفروش نگذاشت.‏ باقی آنان برای پایبندی هیچگونه و گرفت درندگان از را حیا و شرم جنبشجریان در که کسانی آمد.‏ بهحساب افتخار راهی همه از درآوردن پول شد.‏ مباح بَلقِ‏ از میکردند،‏ همکاری امپریالیستها با کشور ملی منافع علیه نفت صنعت شدن ملی مصدقدولت وقتی اندوختند.‏ ثروتی آن نظایر و ترومن اصلچهار چون جاسوسی سازمانهای وکرده قاچاق کشور از ارز مالحظهای قابل مبالغ بازاریان بود،‏ نیازمند خارجی ارز دالر چند به رشوه،‏اولین رسیدند.‏ الوف و آالف به وطنفروشی با مرداد 28 از پس همینها بردند.‏ بیرون تقسیمکودتاچیان میان دزد،‏ و خائن امینی علی توسط نفتی کمپانیهای که بود کالنی مبلغ تاریخکه مقیاسی وسیعترین در نفت درآمد و دولتی بودجهٔ‏ و مردم چاپیدن سپس کردند.‏ مونتازکارگاههای و کاذب،‏ بازرگانی و واسطهگری مؤسسات بانکها،‏ شد.‏ آغاز دارد بهیاد بود.‏دزدی و غارتی آنها همهٔ‏ سرمایهٔ‏ که روئیدند زمین از قارچ مثل مقاطعهکاری شرکتهای ازپس وابسته غارتگر موسسات اولین و بانکها اولین سرمایهٔ‏ که شود روشن اینکه برای تصویبمجلس 1337 سال در میکنیم.‏ اشاره دولتی تصمیم یک به آمد،‏ کجا از مرداد 28 بودگذشته از بیش ریال میلیارد 7 جدید ارزیابی شود.‏ ارزیابی نو از اسکناس پشتوانهٔ‏ که کرد بانکبه تومان میلیون 700 این و شد چاپ جدید اسکناس ریال میلیارد 7 حساب بهاین و بزرگتریناز عدهای به بانک این مالکیت شد.‏ واگذار معدنی«‏ و صنعتی ‏»توسعهٔ‏ تازهتأسیس اماداشت.‏ تعلق آنها انگلیسی و آمریکایی شرکای و ایران درباری سرمایهداران و مالکین تومانمیلیون 700 همان آغاز در آنها سرمایهٔ‏ و نگذاشتند سرمایهای واقع در حضرات خود

99‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد زناز واقع در شد،‏ تورم سبب که اسکناس چاپ تومان میلیون 700 این بود.‏ دولتی اعتبار شد.‏ریخته سرمایهداران صندوق به و بریده مردم بچۀ و دادهتحویل سرمایهداران به دولت منابع از تومان میلیارد 23 قلم یک پنجم،‏ برنامهٔ‏ در پرداختریال میلیارد 132 مدت همین در نیز معدنی و صنعتی توسعهٔ‏ بانک طریق از شد.‏ درآمداز ریال میلیارد 40 معادل یعنی دالر،‏ میلیون 600 قلم یک 1353، سال در شد.‏ تقسیمسرمایهداران بزرگترین میان که شد پرداخت معدنی و صنعتی توسعهٔ‏ بانک به نفت،‏ 90تا ساختمانی مصالح کارخانههای ایجاد برای که است حاکی دولتی تصمیم یک گردید.‏ هرکه است شده گفته دیگری مصوبات در میشود.‏ داده دولتی وام کارخانه ارزش صد در بالعوضکمک سرمایهاش درصد 85 کند،‏ گذاری سرمایه کشاورزی بخش در که سرمایهداری نفتیدرآمدهای نفت قیمت جهش افزایش 53، سال از پس کرد.‏ خواهد دریافت دولت از بزرگسرمایهداران جیب به سریعتر هرچه میبایست که باالبرد نجومی ارقامی به را دولت شود.‏ریخته خارجی و داخلی کشوردر است.‏ سرمایه بدوی انباشت وسایل ترین مهم از یکی بانک و دولتی اعتبارات کشوراقتصاد کردن وابسته برای حال این با نبود.‏ زیاد خارجی وام نفت،‏ درآمد دلیل به ما،‏ صندوقبه وامها خود که آن حال پرداختند،‏ مردم را آن فرع و اصل که شد گرفته وامهایی ضرورشرایط از یکی امپریالیستی سرمایهٔ‏ با سرمایهها مشارکت شد.‏ ریخته سرمایهداران بزرگترینمشارکت با ابتدا همان در معدنی و صنعتی توسعهٔ‏ بانک بود.‏ دولت حمایت جلب امریکا،‏یعنی جهان،‏ سرمایهداری اصلی کشورهای همۀ و جهان امپریالیستی بانکهای برجستهایجای همواره ژاپنی سرمایهٔ‏ شد.‏ تشکیل ایتالیا و هلند فرانسه،‏ آلمان،‏ انگلیس،‏ داشت.‏مشارکتها این در نوخاسته،‏سرمایهداران کیسۀ به عمومی درآمد انتقال کانالهای مهمترین از یکی سرمایهدارانبه آن از مجانی استفادهٔ‏ که است اقتصادی زیرساخت در دولت عظیم سرمایهگذاری میشود.‏واگذار و نفت درآمد انتقال قانونی بهاصطالح طرق انواع از است گوشهای تنها شد گفته آنچه فراخترحتی غیرقانونی راههای که میدانیم سرمایهداران.‏ صندوق به دولتی درآمدهای سایر و هروئین قاچاق و کالهبرداری کثیف،‏ معامالت انواع و فحشاء رشوه،‏ دزدی،‏ بود.‏ اینها از شهریزمینهای روی بورسبازی نمیگنجید.‏ تصور در که داشت وسعتی چنان کثیف کارهای سرمایهدارانکه است سرچشمهها این با است.‏ سرمایه بدوی انباشت مهم منابع از یکی هم کارنیروی خرید برای که سرمایهها،‏ نخستین رفتند.‏ صدساله ره یکشبه شاه زمان نوکیسهٔ‏ وآمد بهدست منابع این از شد،‏ صرف شهرها به دهقانان ریختن و دهات کردن ویران و کارگر دزدیکالشی،‏ با که است مردم مال ثروتها این همهٔ‏ منشأ شخصی.‏ کار و صرفهجویی از نه مدیریت.‏و اختراع تفکر،‏ راه از نه است،‏ شده ربوده مردم از پشتهماندازی و

أتصرف؟
دریافت فایل
کیمیا
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
زندگی - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
دریافت فایل
فایل راهنما
کیمیا