Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Nie opanowany do końca

Nie opanowany do końca problem stanowi też występowanie nie wyjaśnionegodotychczas w pełni, efektu tzw. „ogonowania” pików przy linii bazowej- przy „podstawie” pików po stronie zstępującej - w przypadku większościkomercyjnych kolumn preparatywnych HPLC, wypełnionychmetodami „na mokro”. Tego typu zniekształcenie pików skutkuje otrzymywaniemmniej czystych substancji, jak by to było możliwe, gdyby efektu tegonie było. Na rys. 16 i 17 zilustrowano ten problem oraz pokazano, że najbardziejefektywnym sposobem uniknięcia jego skutków, jest stosowanie kolumnypreparatywnej HPLC, w warunkach tzw. nieskończonej średnicy. Takierozwiązanie zaproponowanych przed laty Knox dla kolumn analitycznychi semi-preparatywnych, charakteryzujących się niekorzystnym profilem przepływueluentu w rejonie przyściennym wypełnienia kolumny. Stosowanie warunkównieskończonej średnicy wiąże się ze zmniejszeniem wydajności kolumny,ale jest ono, tym mniejsze, im większa jest średnica kolumny i immniejsza jest wielkość ziaren wypełnienia.EluentwEluentlub próbkaw2 1d liw = w 1 + w2w 1w 2= const.[ ]mlminS =2w1d1≅ 2w + w d1 2 cd cwd-2icRys. 17. Model optymalnego wykorzystania kolumny preparatywnej w warunkach nieskończonejśrednicy z ograniczeniem penetracji przez substancje eluowane strefy przyściennejw kolumnie o grubości „i”Wypełnienie kolumn: Nucleosil C18 7 μm; Kolumny wypełnianie na mokrosposobami stosowanymi dla kolumn komercyjnych; b, b’ - kolumna preparatywnabyła eksploatowana w sposób „klasyczny”, tzn. z wykorzystaniem całejpowierzchni przekroju poprzecznego dla rozdzielania; c, c’ – ta sama kolumnastosowana w optymalnym wykorzystaniem warunków nieskończonej106

średnicy (s=76%). Na chromatogramach b’ i c’ oznaczono zakresy zbieraniafrakcji eluentu, poddanych następnie analizie. Substancje rozdzielane: estrykwasu 4 OH benzoesowego, masa substancji dozowanych do kolumnyw warunkach przeładowania stężeniowego: ester etylowy – 95 mg, ester etylowy120 mg, ester propylowy 137 mg, masa substancji dozowanych do kolumnyanalitycznej ok. 60 razy mniejsza niż do kolumny preparatywnej; eluent:CH 3 OH – H 2 O 1:1 V/V, w=0,97 ml/min (d c =4 mm) oraz w=58 ml/min(d c =32 mm) (74 bar), detektor UV 280 nm, czułość 1,28 AU/FS, kuwetao drodze optycznej 0,5 mm.W przypadku wypełnień o wielkości ziaren ponad ok. 25 mikrometrów,kolumny można napełniać na sucho, stosując, np. metodę udarową (udarowaniekolumny w pionie, przy bardzo niewielkiej intensywności, jest bardziejkorzystne od udarów intensywnych). W przypadku stosowania wypełnieńo ziarnach poniżej ok. 25 mikrometrów, nie można w sposób zadowalającywypełnić kolumn chromatograficznych metodami „na sucho” i konieczne jeststosowanie metod „na mokro” z wykorzystaniem zawiesiny wypełnieniaw odpowiednio dobranej cieczy. Często stosuje się pompowanie cieczy, albojej wytłaczanie za pomocą tłoka, tworząc wypełnienie kolumny w czasie filtracjizłoża, narastającego na powierzchni głowicy odbiorczej kolumny, albopompując zawiesinę z zastosowaniem jednej z głowic umieszczonych w kolumnie.Na rys. 18 przedstawiono przykłady wyników badania związku międzyprofilem przepływu cieczy w preparatywnej kolumnie do chromatografii cieczowej,warunkami wypełniania kolumny i występowaniem tzw. efektu autosegregacjiziaren wypełnienia kolumny pod względem wielkości. Widać, żetakże wówczas, gdy nie występuje auto-segregacja ziaren pod względemwielkości, może mieć miejsce nie-tłokowy profil przepływu cieczy w kolumniei zniekształcenie pików chromatograficznych, a w konsekwencji zmniejszeniewydajności kolumny i czystości otrzymywanych substancji. Widać też, żeprzyczyną efektu „ogonowania” pików w przypadku kolumn preparatywnychHPLC, wypełnionych „na mokro” nie jest zjawisko „auto-segregacji” ziarenwypełnienia w kolumnie. Widać również, że stosowanie warunków nieskończonejśrednicy może skutkować otrzymywaniem czystych substancji tylkowtedy, gdy przyczyną problemu jest „ogonowanie” pików.107

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...