Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

UKŁADY ADSORPCYJNE I

UKŁADY ADSORPCYJNE I ADSORPCYJNO-JONOWYMIENNEFAZ NORMALNYCHUkłady chromatograficzne faz normalnych nie znajdują tak szerokiegozastosowania do rozdzielania peptydów i białek jak układy faz odwróconychi jonowymienne. Yoshida i Okada [23] wykonali badania przydatności dorozdzielania peptydów kilku różnych wypełnień w układach faz normalnych.Stwierdzili przydatność kolumn wypełnionych związanym z żelem krzemionkowymsorbentem amidowym i diolem w warunkach elucji gradientowejAcCN – H 2 O, z rosnącym udziałem wody w trakcie programu elucji i z zastosowaniemkwaśnych modyfikatorów fazy ruchomej (TFA albo TFA+TEA),zwiększających retencję peptydów (rys. 5 – porównanie rozdzielania 10 peptydówna kolumnie amidowej i diolowej z różnymi dodatkami do eluentu)[23]. Odrzucili kolumny napełnione sorbentem aminowym (NH 2 ) i nitrylowym(CN) jako nieprzydatne do rozdzielania peptydów oraz kolumny z żelemkrzemionkowym jako powodujące obniżenie stopnia odzysku peptydów [23].Jednakże, należy zaznaczyć, że zastosowane warunki rozdzielaniaw wyżej wymienionych badaniach uniemożliwiają przeważanie efektu adsorpcyjnegomechanizmu charakterystycznego dla NP-HPLC. Zastosowaniebardzo polarnego eluentu prowadzi do mechanizmu rozdzielania charakterystycznegodla Chromatografii Oddziaływań Hydrofilowych (HILIC).Do rozdzielania białek i peptydów zastosowano też z powodzeniemkolumny wypełnione hydroksyapatytem, wykorzystując jednocześnie adsorpcyjnei słabe jonowymienne oddziaływania.126

Rys. 5. Porównanie rozdzielania peptydów na kolumnie aminowej (I) i DIOL (II) z innymi dodatkamido eluentów [23] Kolumna I - TSK gel Amide-80 250x4.6 mm, Kolumna II – TSK gel OH-120 250x4,6 mm; Eluent: (A) A - AcCN-H 2 O 97:3 + 0,1% TFA, B – AcCN-H 2 O 55:45 + 0.1%TFA (B) A - AcCN-H 2 O 97:3 + 0.1% TFA+TEA, B – AcCN-H 2 O 55:45 + 0.1% TFA+TEA;(C) A - AcCN-H 2 O 97:3 + 0.2% TFA+TEA, B – AcCN-H 2 O 55:45 + 0.2% TFA+TEA; Programelucji: 70 min liniowo gradient H 2 O od 3 to 45% (0.6% H 2 O/min), T=40 0 C, v=1.0 ml/min.Detekcja UV 215 nm; 1 - FY, 2-FGGF, 3 - FLEEI, 4 - DYMGWMDP-NH 2 , 5 - NFTYGGF,6 - AGSE, 7 - WAGGDASGE, 8 - YGGFMTSQKSQTPLVT, 9 - ASTTTNYT,10 - VLSEGEWQLVLHVWAKVEADVAGHGQDILI-RLFKSHPETLEKFDRFKHLKTEAEM *)( * )M-homoserine)127

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...