Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

dopaminoergiczne i tam

dopaminoergiczne i tam poddawana działaniu dekarboksylazy aromatycznychaminokwasów i dopiero jako dopamina uwalniana do synapsy. Na obwodzie,a także w śluzówce przewodu pokarmowego L-dopa ulega takżeszybkiej dekarboksylacji. Dlatego też w narządach obwodowych powstająduże ilości dopaminy nieprzechodzącej do mózgu, a tylko niewielka ilośćL-dopy (ok. 1-3%) przedostaje się przez barierę wykazując działanie terapeutyczne.Zależy to od wielu czynników m.in. od zawartości białka w dieciei czasu przejścia przez żołądek. Aby wyeliminować szybką zmianę L-dopaw dopaminę już w błonie śluzowej żołądka, a tym samym zwiększyć jej możliwośćdotarcia do mózgu, doustne preparaty zawierają inhibitory obwodowejdekarboksylazy, karbidopę lub benserazyd. Pośrednio zwiększa to przenikanieL-dopy do mózgu i pozwala na znaczną redukcję dawki leku i jegoobwodowe działanie niepożądane takie jak nudności, wymioty i spadki ciśnienia[3].Wprowadzenie L-dopy do lecznictwa spowodowało wyraźny spadekśmiertelności chorych. Dane epidemiologiczne sugerują, że chorzy z dobrzeleczoną chorobą Parkinsona mają szansę żyć równie długo jak ich zdrowirówieśnicy. Tłumaczy się ono zarówno zmniejszeniem śmiertelnych powikłańz unieruchomienia, jak i neuroprotekcyjnym działaniem L-dopy [5]. W ostatnichlatach badania eksperymentalne zaczęły dostarczać jednak coraz więcejdanych na to, że L-dopa może być toksyczna dla neuronów dopaminoergicznych.W skojarzeniu z wolnorodnikową hipotezą etiopatogenezy chorobyParkinsona oraz z faktem występowania ruchowych objawów niepożądanychpo długotrwałym podaniu L-dopa problem jej toksycznego działaniawzbudza duży niepokój. Mimo intensywnie prowadzonych badań nadal nieudało się ostatecznie ustalić ani uzyskać jednoznacznych dowodów na to,że L-dopa w dawkach terapeutycznych powoduje śmierć komórek nerwowych.U chorych słabo reagujących na leczenie farmakologiczne stosuje sięleczenie chirurgiczne. Czynione są także próby wszczepienia stymulatorów,które pozwolą modelować aktywność upośledzonych struktur mózgu.FARMAKOKINETYKA AMIN KATECHOLOWYCH0,8*c [μM]0,4#00 1 2 3 4czas [h]Rys. 2. Zmiany stężenia L-dopy w surowicy pacjentów z chorobą Parkinsona przed podaniemleku, po godzinie, dwóch, trzech i pięciu po podaniu preparatu.* p

Dopamina, której niedobór w części zbitej istoty czarnej jest czynnikiemwyzwalającym objawy choroby Parkinsona, należy do amin katecholowych.Ponieważ jednak nie przedostaje się przez barierę krew-mózg, dlategoteż wprowadzona do krążenia obwodowego nie daje efektuterapeutycznego. Uzyskuje się go jednak poprzez podanie bezpośredniegoprekursora dopaminy – L-dopy, która należy także do amin katecholowych.Przedostający się do mózgu tylko niewielki procent (1-3%) jest często niewystarczającądawką do uzyskania efektów terapeutycznych. Z kolei zwiększeniepodawanej dawki powoduje szereg niepożądanych objawów. Okazałosię, że równoczesne podawanie L-dopy z inhibitorami dekarboksylazyaromatycznych aminokwasów, zwiększa jej biodostępność poprzez zmniejszeniejej obwodowego metabolizmu. L-dopę, jak i inne aminy katecholowe,można w surowicy oznaczać stosując HPLC z detekcją amperometryczną.Maksymalne stężenie L-dopy w surowicy występuje po ok. godzinie od chwilizażycia leku (rys. 2 [6]) [6-8]. Po 90 min. stężenie L-dopy w surowicy jestśladowe. W leczeniu niezwykle istotna jest więc optymalizacja dawki. Zarównozbyt niskie jak i zbyt wysokie stężenia leku skazują pacjenta na niepowodzeniew trakcie terapii. Niskie stężenia mogą być następstwem zaburzeńwchłaniania L-dopy z przewodu pokarmowego, wysokie natomiastmogą osiągać wartości dawki toksycznej. Przeprowadzone badania potwierdzają,że maksymalne L-dopy stężenie występuje po około godziny od zażyciapreparatu. Zmiany stężenia L-dopy po godzinie, dwóch, trzech i pięciuw stosunku do godziny zerowej są statystycznie znamienne. Zmiany stężeniaL-dopy powinny mieć odzwierciedlenie w zmniejszeniu drżenia, głównegoobjawu parkinsonizmu, a także na poprawę parametrów fizjologicznychokreślanych za pomocą testu Webstera. Maksymalne stężenie karbidopy(rys. 3 [6]) występuje także po godzinie od podania preparatu, po czymzmniejsza się, ale po trzeciej godzinie ponownie wzrasta. Pomimo podobnejdynamiki współczynnik korelacji pomiędzy karbidopą, a grupą nierozdzielonychreduktorów jest bardzo niski.98c [μM] 7650 1 2 3 5t [h]Rys. 3. Farmakodynamika karbidopy. Zmiany stężenia karbidopy w surowicy pacjentów z chorobąParkinsona. Pozostałe warunki jak na rys. 2. * p

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...