Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE AMIN KATECHOLOWYCHW literaturze można znaleźć sprzeczne informacje na temat dopaminy.Z jednej strony dopamina przyczynia się do stresu oksydacyjnego,z drugiej zaś ma właściwości antyoksydacyjne. Zarówno enzymatyczne utlenianiedopaminy przy udziale MAO B jak i jej samoutlenianie prowadzą dopowstania nadtlenku wodoru, będącego źródłem najbardziej reaktywnegowolnego rodnika – hydroksylowego. Tak więc, metabolizm dopaminy prowadzido powstania uszkodzeń w komórkach nerwowych oraz ich śmierciw procesie apoptozy. System dopaminowy broni się przed skutkami deficytuneuromediatora zwiększając jego metabolizm. Przeprowadzone pośmiertniebadania w mózgach parkinsoników wykazały specyficzne, wielokrotne nasileniemetabolizmu w strukturach układu pozapiramidowego. Zwiększony metabolizmdopaminy, powoduje zwiększoną produkcję nadtlenku wodorui rodnika hydoksylowego. Zwiększone uwalnianie, wychwyt i presynaptycznymetabolizm dopaminy może przyczyniać się do postępującej destrukcji neuronówobserwowanej w chorobie Parkinsona. Powstający nadmiar rodnikówjest przyczyną wzmożonej peroksydacji lipidów, co w konsekwencji prowadzido indukcji procesu apoptozy. Podobną rolę pełnią produkty metabolizmudopaminy (np.: 6-hydroksydopamina).Rys. 4. Anty- i prooksydacyjne właściwości dopaminy w stosunku do rodników hydroksylowychIstnieje kilka mechanizmów, które z jednej strony nadają dopaminiewłaściwości prooksydacyjne: zdolność redukcji żelaza (III) do żelaza (II)i samoutlenianie dopaminy do pochodnej chinonowej. Z drugiej zaś stronydopamina wykazuje właściwości antyoksydacyjne dzięki obecności grupy20

katecholowej oraz kompleksowaniu żelaza (II), uniemożliwiającemu zajściereakcji Fentona.Stosując chromatograficzną metodę oznaczania całkowitego potencjałuantyoksydacyjnego (CPA) przebadano własności dopaminy w stosunkudo rodników hydroksylowych [6]. Rodniki hydroksylowe, które generowanow reakcji analogicznej do Fentona, pułapkowano kwasem p-hydroksybenzoesowym.Gdy do układu, zawierającego dopaminę, dodawano ADP(rys. 4B), który katalizuje reakcję redukując żelazo z +3 stopnia utlenienia na+2 pik kwasu 3,4-DHBA (którego wysokość świadczyła o właściwościachprooksydacyjnych dopaminy) był niższy w stosunku do kontroli (rys. 4A), którazawierała wodę zamiast dopaminy. Wynik ten był spowodowany tym, żegdy w układzie reakcyjnym znajdowała się, dopamina wygenerowane rodnikihydroksylowe reagowały zarówno z pHBA jak i dopaminą. Otrzymane wynikisugerują, że dopamina jest słabym zmiataczem rodników hydroksylowych.Brak ADP w układzie powodował, że pik chromatograficzny pochodzący od3,4-DHBA był znacznie niższy niż w obecności ADP (rys. 4C). Oznacza to,że reduktor w mieszaninie jest niezbędny, aby stale zapewniona była obecnośćżelaza (II). W końcu, gdy do układu zawierającego dopaminę nie dodanoADP wielkość piku 3,4-DHBA była większa niż w układzie bez ADPi bez dopaminy (rys. 4D). Oznacza to, że dopamina przejęła rolę reduktoraFe 3+ do Fe 2+ . Doświadczenie to potwierdziło sugestie, że w zależności odwarunków dopamina może z antyoksydanta stać się oksydantem (rys. 5).Ponadto metoda ta pozwoliła ustalić jeden z prawdopodobnie kilku istniejącychmechanizmów prooksydacyjnego działania dopaminy.4030((–) ADP(+) ADPh [nA] 201000 50 100 150 200C [μM]Rys. 5. Wpływ stężenia dopaminy nazmiany wysokości pików chromatograficznych3,4-DHBA. Zmniejszenie wysokościoznacza antyoksydacyjne działaniebadanego związku21

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...