Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Autooksydacja amin

Autooksydacja amin katecholowych może zachodzić nie tylko podwpływem enzymów czy jonów metali, ale także pod wpływem tlenu w powietrzu.Okazało się, że z amin katecholowych obecnych w lekach antyparkinsonowskichnajszybciej samoutlenianiu ulegał benserazyd, najwolniej zaśL-dopa (rys. 6). Oznacza to, że za zmianę barwy rozpuszczonego w wodzieleku odpowiada samoutlenianie benserazydu (inhibitora), zaś spadek stężeniasubstancji czynnej w postaci L-dopy jest nieznaczny.Rys. 6. Zmiany stężenia amin katecholowych w zależności od czasu ich przechowywaniaw temp. 25ºCHIPERMETABOLIZM W CHOROBIE PARKINSONA, TREMORI JEGO POMIARDrżenia są najbardziej istotnym elementem symptomatologii i diagnostykiwielu chorób układu pozapiramidowego (w tym również parkinsonizmui choroby Parkinsona). Wykorzystywane są zarówno w rozpoznawaniu wieluchorób, dla których drżenie jest objawem typowym, jak i w diagnostyce różnicowej,w której badane są charakterystyki różnych rodzajów drgań. Warunkiemszerszego ich wykorzystania jest udoskonalenie metod pomiaru odpowiednichcharakterystyk, powiązanie wyników ich pomiaru z konkretnymijednostkami chorobowymi, na podstawie uzyskanych rozkładów prawdopodobieństwa,a następnie przypisanie im odpowiednich procedur terapeutycznych.Ze względu na coraz częstsze występowania schorzeń układu pozapiramidowegowydaje się to bardzo istotne. Oryginalne urządzenie tego22

typu skonstruowano w Instytucie Elektroniki WAT we współpracy z KlinikąNeurologii CSK WAM. Pozwala ono na podniesienie efektywności diagnozyschorzenia, przyspieszenie rozpoznania, a więc i wcześniejsze rozpoczęcieleczenia. Podnosi to standard życia jednostek i zmniejsza całościowe kosztyleczenia populacji.Przy nadmiernych wydatkach energetycznych w organizmie następujeszereg zmian metabolicznych, wśród nich niedostateczna podaż glukozyw mięśniach i konieczność glukoneogenezy. Zjawiska te prowadzą do utlenianiaaminokwasów i nasilenia zużycia tlenu [9]. Objawy wyniszczenia i wychudzeniaciała – typowe dla parkinsoników, są bezpośrednimi dowodamidługotrwałego występowania u chorych hipermetabolizmu prowadzącego doujemnego bilansu energetycznego. Wartość energetyczna spożywanej dietynie pokrywa wówczas w pełni wydatków energetycznych, w wyniku, czegopoczątkowo spalany jest tłuszcz zapasowy, a następnie białka mięśniowe.Zwiększony wydatek energetyczny powoduje również uszkodzenie układudopaminoergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) powodująceuogólnione zaburzenia metabolizmu energetycznego ustroju. Parkinsonicyczęsto wykazują hypertermię i znaczną potliwość. Przyczyną tego może byćzablokowanie ośrodkowych receptorów dopaminoergicznych, a konsekwencjądodatkowy wydatek energetyczny [10]. Drżenie (tremor) może mieć charakterfizjologiczny, stanowiąc przejaw działania układu pozapiramidowego,który jest najlepiej wykształconym układem generowania ruchów mimowolnychw okresie noworodkowym i niemowlęcym, a także odruchów bardziejzłożonych. Mogą być także przejawem patologicznym i być skutkiem nieprawidłowychimpulsów z jądra czerwiennego i wzgórzomózgowia, jakw chorobie Parkinsona [11-13].Drżenia możemy charakteryzować za pomocą rozmaitych parametrów:lokalizacji, regularności występowania, stopnia nasilenia, wpływuczynników wewnętrznych, wpływu czynników środowiskowych, częstotliwości,amplitudy, energii całkowitej czy widma. Ostatnie cztery parametry sąmierzalne w sposób obiektywny. Ich wartości są powiązane z wymienionymiwcześniej czynnikami. Lokalizacja drżenia ma oczywisty wpływ na amplitudę.Części ciała odleglejsze od jego osi mają większą amplitudę niż częściciała bliskie osi. Z kolei podparcie (a więc, fizycznie rzecz biorąc, przesunięcieosi ruchu w kierunku obwodowym) zmniejsza amplitudę drżenia, o ile niewiąże się z powstaniem dodatkowych napięć spowodowanych wymuszonym(czyli nie fizjologicznym) ułożeniem. Regularność i częstość występowaniawiążą się z amplitudą i energią drżenia. Włókno mięśniowe po wykonaniuok. 80 drgań traci większość lub nawet całość ATP i wskutek tego nie możeprzez pewien czas wykonywać ruchów. Tak więc regularność i duża częstotliwośćdrżeń powoduje, przynajmniej okresowo, spadek amplitudy i energiisygnału. Nasilenie drżenia jest niespecyficznym wskaźnikiem obejmującymtakie jego składowe jak lokalizacja, regularność, częstotliwość i charakterystykawidmowa. Jego stosowanie jest związane z brakiem możliwości dokładnegopomiary pewnych charakterystyk obiektywnych; wydaje się, żeśrednia energia na ustaloną jednostkę czasu (być może wraz z charaktery-23

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...