Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

W warunkach

W warunkach fizjologicznych żelazo i miedź występujące w surowicyzwiązane są z białkami takimi jak celuroplazmina czy transferryna. W wynikuprzebiegu procesów patologicznych jony tych metali zostają oddzielone odbiałek [17] i tym samym w wyniku reakcji Fentona i Habera – Weissa generowaćrodniki hydroksylowe. Istnieją sugestie, że stężnie rodników hydroksylowychw surowicy pacjentów z chorobą Parkinsona jest znacznie wyższyniż u zdrowych ludzi. Prooksydacyjne właściwości surowicy pacjentów z chorobaParkinsona mogą mieć także inne podłoże. Sugeruje się [18], że obniżonestężenia ubichinonu, α-tokoferolu, askorbinianu i glutationu przyczyniasię do pogłębienia istniejącego już stresu oksydacyjnego u chorych w wynikuzaburzeń równowagi pro- i antyoksydacyjnej. Dodatkowo sam metabolizmL-dopy przez enzym MAO-B prowadzi także do zwiększonej generacjireaktywnych form tlenu. Zwiększoną jej autooksydację w surowicy zaobserwowanou pacjentów u których stosowano monoterapię L-dopą, w stosunkudo zdrowych ludzi i pacjentów u których L-dopa nie była zastosowana.Prawdopodobnie zwiększone stężenie L-dopy w surowicy było przyczynąwzmożonej jej autooksydacji, podczas której generowane są wolne rodniki.Prooksydacyjne właściwości mogą wynikać także z obecności w surowicyniezidentyfikowanych jeszcze prooksydantów generujących w pośredni sposóbrodniki hydroksylowe [18-20]. Rolę nadmienionego, niezidentyfikowanegooksydanta może pełnić żelazo lub miedź.CPA[μMTroloks]400300200100* *#01 2 3 4 5czas [h]Rys. 10. CPA surowicy parkinsoników, leczonych substytucyjnie L-dopą, w stosunku do rodnikówperoksylowych. .* p

mo wyższych stężeń w surowicy enzymów antyoksydacyjnych (SOD, katalaza)zaobserwowano wzrost stężenia produktów reakcji wolnorodnikowych,MDA/TBARS, i spadek wartości CPA. Potwierdza to hipotezę, że u pacjentówz chorobami neurodegeneracyjnymi deficyt enzymów zmiatających wolnerodniki w mózgu jest kompensowany zwiększonymi ich stężeniami w surowicy.Oznacza to, że u chorych system antyoksydacyjny nie działa taksprawnie jak u zdrowych ludzi, a zwiększone stężenia enzymów w surowicysą jednym z etapów obrony organizmu przed powstającym stresem oksydacyjnymw mózgu. W wyniku wzmożonego stresu oksydacyjnego u chorychpo pewnym czasie powstają mechanizmy adaptacyjne przeciwdziałającenadmiernemu powstawaniu rodników.Reasumując, CPA, odniesione do rodników peroksylowych (wyznaczonytradycyjną metodą fotometryczną), pacjentów z chorobą Parkinsonajest mniejszy niż u osób zdrowych. Z drugiej strony wyznaczony chromatograficznieCPA odniesiony do rodników hydroksylowych jest większy od grupykontrolnej (podobny efekt zaobserwowano w stosunku do tlenku azotu).Oznacza to, że pomiary chromatograficzne dostarczają dodatkowych, istotnychinformacji, pozwalających lepiej zrozumieć stres oksydacyjny, tym bardziej,że odnoszą się one do najbardziej reaktywnego rodnika hydroksylowego.CPA odniesione do rodników peroksylowych zmieniało się (rys. 10)wprost proporcjonalnie do zmian karbidopy w surowicy (rys. 3). CPA odniesionedo rodników hydroksylowych zmieniało się (rys. 9) odwrotnie proporcjonalniedo zmian L-dopy w surowicy (rys. 2).L-dopakarbidopakarbidowabiałkaantyoksydantytycałkowity CPACPAczas[h]400350300250200150100500Rys. 11. CPA surowicy, obrazujące wpływ poszczególnych składnikówPomiary chromatograficzne przydatne były również w interpretacjizmian wyznaczanego fotometrycznie CPA odniesionego do rodników peroksylowych(rys. 11). Pozwoliły one na wyznaczenie stężeń leków we krwi pacjentów.Po przemnożeniu tych stężeń przez odpowiadające im CPA można29

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
CamSep 1
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...