Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

dopuszczające leki jak

dopuszczające leki jak np. FDA nie tylko kontrolują sprzedaż leków racemicznychale wymagają jednoznacznych danych na temat konfiguracyjnejstabilności czystych enancjomerów. W konsekwencji producenci leków sązobowiązani do oszacowania stereochemicznej trwałości enancjomerówi zbadania ich potencjalnej podatności na konwersję.Z drugiej strony znajomość szybkości reakcji enancjomeryzacji substancjiwystępujących naturalnie może być wykorzystana praktycznie do sprawdzaniajakości, stopnia świeżości i zafałszowań produktów spożywczych.Stopień racemizacji aminokwasów w białkach zębów (głównie jest tokwas aspartamowy) jest np. wykorzystywany do oznaczenia wieku denataw naukach sądowych [3, 4]. Jest on również wykorzystywany w oznaczaniuwieku próbek archeologicznych i geochemicznych [5, 6]. Ma również zastosowaniew paleotermometrii [7].Znajomość barier racemizacji substancji chiralnych może więc byćistotna z punktu widzenia zastosowań praktycznych.DEFINICJEPrzez enancjomeryzację rozumiemy mikroskopowy proces odwracalnejinterkonwersji enancjomerów.Rk enantk enantRacemizacja to z kolei makroskopowy proces nieodwracalnej transformacjienancjomerycznie wzbogaconej lub czystej próbki do mieszaniny racemicznej.SRk racrack racSPrzy czym stała szybkości racemizacji jest dwukrotnie większa od stałejszybkości enancjomeryzacji (k enant =2k rac ). Można to wytłumaczyć w ten sposób,że na każdą cząsteczkę (-) utworzoną z cząsteczki (+) dwie molekułyulegają racemizacji, jako, że utworzona w ten sposób cząsteczka (-) równoważyskręcalność optyczną innej nie przekształconej cząsteczki (+).Diastereomeryzacja to z kolei molekularny proces transformacji jednego diastereomeruw drugi, przy czym stałe szybkości diastereomeryzacji nie sąsobie równe (k diastAB ≠k diastBA )Diast Ak diastABk diastBADiast BDo badania kinetyki enancjomeryzacji i diastereomeryzacji substancjimożna stosować wiele różnych metod m.in. polarymetria, dichroizm kołowy34

(CD), dyspersja zdolności skręcającej (ORD), protonowy rezonans magnetyczny1 H-NMR [8].Wśród tych metod istotne miejsce zajmują metody chromatograficzne(wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa) oraz metodyelektroforezy kapilarnej, które ogólnie można nazwać analitycznymi metodamiseparacyjnymi. Ze względu na pewne uproszczenia czasami obietechniki będą określane jako techniki chromatograficzne, chociaż metodaelektroforezy kapilarnej zasadniczo zalicza się do technik elektromigracyjnych.Metody separacyjne służące do badania barier enancjomeryzcji możnaw zasadzie podzielić na dynamiczne metody separacyjne [9-13] i metodyseparacyjne z zatrzymanym przepływem (stopped-flow) [14-16].Wykorzystanie metod separacyjnych do wyznaczania barier enancjomeryzacjilabilnych enancjomerów zapoczątkowano w latach 80-tych ubiegłegowieku wraz z rozwojem enancjoselektywnych metod separacyjnych.Oba rodzaje metod zostały opisane w pracach przeglądowych [17, 18].Przy pomocy DHPLC można mierzyć bariery enancjomeryzacji w granicach65-105 kJ/mol, DGC 70-130 kJ/mol, natomiast przy pomocySFMDGC 70-180 kJ/mol a SFMDCE 100-130 kJ/mol.DYNAMICZNE METODY SEPARACYJNEChromatografia dynamiczna jest definiowana jako metoda służąca dobadania procesów odwracalnej interkonwersji zachodzących w czasie chromatografowania.Została ona wykorzystana do wyznaczania barier enancjomeryzacji.W chromatografii enancjoselektywnej szybka interkonwersja enancjomerówpowoduje tworzenie się plateau pomiędzy rozdzielonymi pikami.Przy dostatecznie szybkiej reakcji obserwuje się nakładanie się pików.20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0MinutesRys. 1. Przykładowy chromatogram z widocznym plateau tworzącym się pomiędzy rozdzielanymienancjomerami35

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...