Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

W przypadku

W przypadku przeprowadzania analizy enancjoselektywnej zjawiskate są niepożądane i stanowią komplikacje, które likwiduje się poprzez dodatekmodyfikatora organicznego bądź zmianę chiralnej fazy stacjonarnej.W dynamicznej chromatografii natomiast charakterystyczny profil piku nietylko stanowi źródło diagnostyczne zachodzącego w kolumnie procesu interkonwersjienancjomerów ale jest warunkiem do ilościowego wyznaczeniabariery enancjomeryzacji.Stałe szybkości oraz bariery enancjomeryzacji wyznacza się poprzezporównanie symulowanych komputerowo profilów elucji z uzyskanymi eksperymentalniechromatogramami [19, 20].Rys. 2. Schemat równowag zachodzących w kolumnie w czasie procesu chromatograficznegoOdwracalna pseudo-pierwszorzędowa reakcja enancjomeryzacji nakolumnie przebiega z różnymi stałymi szybkości k s w fazie stacjonarnej i k mw fazie ruchomej. Dla enancjomerów stałe szybkości reakcji enancjomeryzacjiw achiralnej fazie ruchomej są jednakowe dla obu enancjomerów.W chiralnej fazie stacjonarnej sytuacja się zmienia stałe szybkości enancjomeryzacjisą różne dla obu enancjomerów z uwagi na tworzenie się diasteromerycznychkompleksów pomiędzy rozdzielanymi enancjomerami i chiralnymselektorem. Nie obserwujemy jednak w rezultacie enancjomerycznegowzbogacenia próbki gdyż enancjomer który reaguje wolniej przebywa dłużejw fazie stacjonarnej.K S i K R są współczynnikami podziału enancjomerów R i S pomiędzyfazę ruchomą i stacjonarną.Z danych chromatograficznych możemy wyliczyć pozorne stałe szybkościenancjomeryzacji, które są średnimi ważonymi stałych szybkości w faziestacjonarnej i ruchomej. Stałe szybkości w fazie ruchomej można wyznaczyćniezależnie za pomocą innych metod.Dynamiczna chromatografia gazowa [21-23], dynamiczna chromatografiacieczowa [24-27], dynamiczna elektroforeza kapilarna oraz micelarnaelektrokinetyczna chromatografia cieczowa [28, 29] jak również dynamicznachromatografia w stanie nadkrytycznym [30] zostały wykorzystane do wyznaczaniabarier enancjomeryzacji wielu stereolabilnych związków.36

METODY SEPARACYJNE Z ZATRZYMANYM PRZEPŁYWEMW metodach chromatograficznych z zatrzymanym przepływem racemicznamieszanina jest wstępnie rozdzielana na kolumnie z fazą chiralnąw temperaturze, w której nie obserwuje się procesu enancjomeryzacji.W momencie gdy wiadomo, że enancjomery zostały rozdzielone zostaje zatrzymanyprzepływ fazy ruchomej i kolumna jest ogrzewana w określonejtemperaturze przez określony czas. Następuje wtedy enancjomeryzacjarozdzielonych pików w środowisku chiralnym. Następnie schładza się kolumnędo temperatury analizy, przywraca się przepływ fazy ruchomej i kontynuujesię analizę. Na uzyskanym chromatogramie oprócz rozdzielonychenancjomerów pojawiają się dodatkowe piki pochodzące z ulegającychenancjomeryzacji rozdzielonych związków.353025RS[mV]2015105SR00 10 20 30 40 50[min]Rys. 3. Przykładowy chromatogram rozdzielania enancjomerów otrzymany za pomocą chromatografiiz zatrzymanym przepływemW metodach chromatografii wielowymiarowej z zatrzymanym przepływem,racemiczna mieszanina jest wstępnie rozdzielana na chiralnej faziestacjonarnej, następnie jeden z enancjomerów jest kierowany do achiralnejkolumny reakcyjnej gdzie podczas podgrzewania następuje enancjomeryzacjaw achiralnym środowisku. Potem zenancjomeryzowana próbka jest kierowanana drugą chiralną kolumnę w celu rozdzielana jej na enancjomery.Zaletą tej metody jest to, że enancjomeryzacja zachodzi w warunkach achiralnegootoczenia a nie w środowisku chiralnym.37

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...