Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

trwały rodnik, możliwy

trwały rodnik, możliwy do oznaczenia fotometrycznego [62, 64] lub za pomocąelektronowego rezonansu paramagnetycznego [79, 80]. Olbrzymia większośćrodników mających istotne znaczenie biologiczne jest utleniaczami.Dlatego też sumaryczne stężenie rodników niskocząsteczkowych możnaoznaczać metodami elektrochemicznymi [81, 82].Oddzielną grupę technik oznaczania stresu oksydacyjnego jest analizaniektórych związków naturalnie występujących w układach biologicznych.Zaliczyć do tego można oznaczanie sumarycznego stężenia tioli [99, 100],stosunku stężeń glutationu do jego utlenionej postaci [101, 102] czy kwasuaskorbinowego do dehydroaskorbinowego [103]. Wolne rodniki reagująpraktycznie z wszystkimi związkami biologicznie aktywnymi. Najbardziejistotne są ich oddziaływania z DNA, białkami i lipidami. Produkty tych reakcjisłużą do wyznaczenia stopnia uszkodzenia tych związków [104]. Uszkodzeniewolnorodnikowe białek mierzone jest stopniem przereagowania tyrozynyw bityrozynę lub stężeniem grup karbonylowych [105]. Znanych jest ponad20 wolnorodnikowych uszkodzeń zasad purynowych i pirymidynowych.Wśród istotnych wskaźników uszkodzenia kwasów nukleinowych wyróżnićnależy 8-okyguaninę i 8-oksyadeninę i 8-hydroksy-2-deoksyguanozynę[106]. Inne podejście polega na określeniu aktywności enzymu reperującegonici DNA, Poli-ADP-rybozy [107]. Najwięcej prac poświęconych jest jednakokreśleniu stopnia peroksydacji lipidów [60, 108]. W tym przypadku oznaczasię dialdehyd malonowy (MDA) [108, 109], 4-hydroksy-2-nonenal [110],oksysterole [111], hydroksynadtlenki [112] czy też sprzężone dieny [113].Ostatnio stwierdzono, że izomery prostaglandyny F 2 są również wskaźnikamigeneracji wolnych rodników i peroksydacji lipidów. F 2 -izoprostany(w szczególności 8-epiPGF 2α ) powstają przede wszystkim w procesie peroksydacjikwasu arachidonowego i eikozanoidów (prostoglandyny, leukotrienyi tromboksany) [114-117].Jednym z pierwszych oznaczeń aktywności antyoksydacyjnej byławprowadzona w Instytucie Fizyki Chemicznej byłego ZSRR w Moskwie metodapolegająca na ocenie wpływu ekstraktów tkanek otrzymanych w wynikudziałania rozpuszczalników organicznych na utlenianie nienasyconego kwasutłuszczowego w standardowych warunkach (przedmuchiwanie tlenem,stała temperatura 37°C). Jeśli w ekstrakcie znajdowały się antyoksydanty,utlenianie kwasu tłuszczowego (monitorowane przez jodometryczny pomiarzawartości nadtlenków) rozpoczynało się z opóźnieniem, po czasie indukcji,który był zależny od sumarycznego stężenia antyoksydantów. Metoda ta pozwalałana oznaczenie zawartości antyoksydantów hydrofobowych i zdolnychdo oddziaływania z hydrofobowym kwasem tłuszczowym. Wraz z rozwojemnauki powstały coraz to nowocześniejsze i bardziej czułe metodyoznaczania CPA. Większość tych metod opiera się na tej samej zasadzie.Utleniacz inicjuje reakcję której przebieg można łatwo śledzić, np. fotometrycznie.Obecność antyoksydantów w próbce spowalnia reakcję utleniania,a mierzony parametr (np. czas indukcji) charakteryzujący to spowolnieniejest miarą zawartości antyoksydantów w próbce [118].52

Jednym z najpowszechniejszych oznaczeń jest TAS (Total AntioxidantStatus), zaproponowane przez Rice-Evans [118]. Opiera się ono na następującejzasadzie. W środowisku reakcji znajduje się 2,2’-azynobis--(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian) (ABTS), nadtlenek wodoru i peroksydazalub mioglobina działająca jako pseudoenzym. Peroksydaza katalizujereakcje jednoelektronowego utleniania ABST przez nadtlenek wodoru.W wyniku reakcji powstaje kationorodnik ABTS .+ charakteryzujący się zielononiebieskąbarwą. Im więcej antyoksydantów znajduje się w środowiskureakcji tym wolniej powstaje zielone zabarwienie i tym jest ono słabsze. Zahamowaniezielenienia próbki mierzonego spektrofotometrycznie po określonymczasie inkubacji jest miarą zawartości przeciwutleniaczy w próbce.Metoda ta ma wiele wad, jednak jej ogromną zaletą jest wykonanie oznaczeńw ściśle określonych warunkach, gdyż zestaw odczynników do przeprowadzeniatestu jest powszechnie dostępny [118].Rys. 4. Schemat pomiaru całkowitego potencjału antyoksydacyjnego metodą fotometryczną.1 – hipotetyczna zmiana sygnału przy braku próbki w mieszaninie reakcyjnej, 2 – przebiegrzeczywistej zmiany sygnału w obecności próbki charakteryzującej się dużo większą stałąszybkości reakcji z rodnikiem niż „detektor” i 3 – stałą szybkości reakcji porównywalną z nimPomiar CPA jest szczególnie często stosowany do badań skomplikowanychpróbek biologicznych, głównie surowicy lub osocza krwi [59-67].Oparty on jest na fotometrycznym pomiarze wytworzonych trwałych rodników[62, 99] lub redukcji żelaza przez składniki surowicy [60]. Najczęściejjednak wykorzystuje się metodę opartą o generację rodników wskutek termicznegorozpadu związków dwuazowych, najczęściej AAPH (2,2-diazobis-(2-amidinopropano)-dihydrochlorek). Początkowo AAPH rozpada się samorzutniena dwa rodniki alkilowe, które następnie reagując z tlenem wytwarzająrodniki ponadtlenkowe. Powstałe rodniki monitoruje się za pomocą tzw.detektora, tzn. związku, który po przereagowaniu z rodnikami zmienia sygnałluminescencyjny [63], fluorometryczny [59, 119] lub fotometryczny [61, 65].Miarą potencjału antyoksydacyjnego jest czas opóźnienia krzywej obrazują-53

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...