Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Rodniki hydroksylowe są

Rodniki hydroksylowe są wyjątkowo reaktywne. Dlatego też są stosunkowoczęsto oznaczane i pośrednio świadczą o całkowitym stresie oksydacyjnym.Ponieważ są one wyjątkowo nietrwałe, do ich oznaczania stosujesię metodę pułapki spinowej. Polega ona na wprowadzeniu do materiału biologicznegowzględnie nietoksycznych związków aromatycznych i oznaczaniuproduktów ich reakcji (substytucja wolnorodnikowa lub nukleofilowa) z rodnikiemhydroksylowym. Jako pułapkę spinową wykorzystuje się naturalnie występującąfenyloalaninę, kwas tereftalowy lub egzogenne pochodne aspiryny.W przypadku fenyloalaniny (D-izomer) jej produktami reakcji z rodnikamihydroksylowymi są tyrozyny [24]. Produkty ich reakcji z rodnikiem hydroksylowymoznaczane są chromatograficznie.Aspiryna (kwas o-acetylosalicylowy) jest lekiem powszechnie stosowanymm.in. przy leczeniu stanów zapalnych i złogów naczyń krwionośnych.W organizmach jest ona bardzo szybko hydrolizowana do kwasu salicylowego(rys. 9). Kwas ten w warunkach fizjologicznego pH = 7,4 reagujez rodnikami hydroksylowymi dając trzy produkty reakcji: kwasy 2,3- (49%)i 2,5-dihydroksybenzoesowe (40%) (DHBA) oraz o-katechol (11%). Pułapkowanierodników hydroksylowych kwasem salicylowym zostało wielokrotnieopisane w literaturze [24]. Kwas ten (ok. 5 mM) wprowadzany jest dootrzewnowolub stereotaktycznie dokomorowo do komory mózgowej. Stężenie2,5-DHBA może być powiązane ze stężeniem cytochromu P-450. Zmianystężenia 2,3-DHBA są zaś bezpośrednio powiązane ze zmianami stężeniarodników hydroksylowych. Kwasy te oznaczane są zwykle chromatograficzniew układzie faz odwróconych [25], jak przedstawiono to na rys. 6.Rys. 6. HPLC chromatogram 1 mM standardów kwasów (1) - 2,5-,(2) - 2,3-dihydroksybenzoesowych oraz (3) - kwasu salicylowego. Warunki chromatograficzne:kolumna - 250x4 mm śr. wew. Zorbax ODS 5 μm (Knauer); faza ruchoma - bufor octanowocytrynianowypH = 4,3, 1 mM KCl, 0,25 mM EDTA, 5% MeOH, 3 mM TBAP; temp. - 20ºC;szybkość przepływu - 0,9 ml/min; detektor - UV-205 nm56

Pułapka salicylanowa posiada szereg wad [26]:a) problematyczne jest oznaczanie kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowegogdyż może on występować endogennie, np. wskutek działaniacytochromu P-450,b) czułość układu jest zmniejszona na skutek tworzenia się dwóch produktówreakcji,c) pochodne aspiryny mogą występować w pożywieniu, a jej nieuzasadnionepodawanie wpływa na stany zapalne.Aby uniknąć tych trudności SteMarie i wsp. zaproponowali zastąpienie salicylanówkwasem p-hydroksybenzoesowym [26]. Chociaż kwasy te oznaczaćmożna fotometrycznie to zwykle stosuje się znacznie bardziej czułą (1 pg dlaDHBA, 100 pg dla kwasu salicylowego) detekcję elektrochemiczną (elektrodapracująca: węgiel szklisty; 0,8 V vs Ag/AgCl) [25].Rys. 7. Chromatogram jonowo-wykluczający kwasów 3,4-dihydroksybenzoesowego oraz kwasup-hydroksybenzoesowego. Warunki chromatograficzne: kolumna - 300x7,8 mm śr. wew.TSK-GEL SCX(H + ) (TosoHaas); faza ruchoma - 1 mM H 2 SO 4 , 1 mM KCl, 0,25 mM EDTA,13% ACN; detektor elektrochemicznyRys. 8. Hydrodynamiczne woltamogramy 1 mM kwasów 3,4-dihydroksybenzoesowegoi p-hydrosybenzoesowego. Warunki chromatograficzne jak na rysunku powyżej57

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...