Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

COOHOCOCH3aspirynahydrolizaCOOHCOC 6H 9O6OHCOOHOHkwas salicylowyOHOHsalicyloacyloglukoronidOH2,3-DHBACOOHCO 2OC 6H 9O6COOHOHsalicylofenyloglukoronidCONHCH 2CO 2HOHOHOHHO2,5-DHBAkwas salicylurowyRys. 9. Metabolity i produkty reakcji ataku rodnika hydroksylowego na kwas salicylowyCHROMATOGRAFICZNY POMIAR CAŁKOWITEGO POTENCJAŁUANTYOKSYDACYJNEGOCOOHCOOHOHOHOHOHRys. 10. Reakcja pułapkowania rodnika hydroksylowego kwasem p-hydroksybenzoesowym,w wyniku której powstaje kwas 3,4-dihydroksybenzoesowyPonieważ rodnik hydroksylowy jest najbardziej reaktywny z całej kaskadyrodników jego oznaczanie pozwala uzyskać informacje o całkowitymstresie oksydacyjnym. Rodniki hydroksylowe są wyjątkowo nietrwałe dlategodo ich oznaczania stosuje się metodę pułapki spinowej. Polega ona nawprowadzeniu do materiału biologicznego względnie nietoksycznych związ-58

ków aromatycznych i oznaczaniu produktów ich reakcji (substytucja wolnorodnikowalub nukleofilowa) z rodnikiem hydroksylowym. Jako pułapkę spinowąwykorzystuje się m.in. naturalnie występującą fenyloalaninę, kwas tereftalowy,egzogenne pochodne aspiryny oraz, przedstawiony na rys. 10,kwas p-hydroksybenzoesowy (p-HBA) [25]. Kwasy hydroksybenzoesowemogą być oznaczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowejw układzie faz odwróconych z detekcja elektrochemiczną (węgiel szklisty;0,8 V vs Ag/AgCl).W tym miejscu warto zauważyć, że salicylany, czy szerzej hydroksybenzoesany,(np.: aspiryna - kwas o-acetylosalicylowy) występują w wieluroślinach. Wykorzystanie, z powodzeniem, tej grupy związków jako pułapkirodnika hydroksylowego udowadnia, że oprócz własności przeciwzapalnychzwiązki te w organizmie mogą pełnić również rolę antyoksydantów.Rys. 11. Porównanie potencjał antyoksydacyjny metanolu, etanolu i dimetyosulfotlenku. Rodnikihydroksylowe zostały wygenerowane w układzie (ADP/Fe(II)/H 2 O 2, ) i pułapkowane kwasemp-hydroksybenzoesowym w obecności badanych rozpuszczalników o stężeniu 0.1%. Produktreakcji (kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy) był oznaczany z zastosowaniem chromatografiiwykluczania jonowego. Próbka kontrolna nie zawierała antyoksydantów, dlatego wysokośćjej piku chromatograficznego przyjęto za 100%Rys. 12. Prównanie potencjału antyoksydacyjny poliamin biogennych (AGM – agmatyny,PUT – putrescyny, SPD – spermidyny i SPE – sperminy). Warunki jak na rys. 1159

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...