Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

W statycznej,

W statycznej, chromatograficznej metodzie pomiaru całkowitego potencjałuantyoksydacyjnego układ pomiarowy zawiera badany związek lubpróbkę biologiczną oraz będący pułapką spinową „detektor” (np. kwasp-hydroksybenzoesowy) [28]. Rodniki hydroksylowe wygenerowane zostająw reakcji analogicznej do Fentona, w układzie żelazo (II), nadtlenek wodorui ADP [29]. Rodniki te są zmiatane zarówno przez detektor jak i badanąpróbkę. Jeśli próbka charakteryzuje się większą reaktywnością z rodnikamiwówczas spowoduje to zmniejszenie wysokości piku chromatograficznegoproduktu reakcji detektora z rodnikiem. Umożliwia to porównanie mocy zmiataniarodników hydroksylowych przez różne próbki. Okazało się, że tak wyznaczonypotencjał antyoksydacyjny skorelowany jest ze stałymi szybkościreakcji rodnika hydroksylowego z badanymi związkami.Na rys. 11 pokazano wysokości pików chromatograficznych uzyskanychw obecności niektórych rozpuszczalników organicznych (metanolu,etanolu i dimetylosulfotlenku – DMSO) w odniesieniu do próbki kontrolnej(wytworzony rodnik+detektor) [28]. Zmniejszenie wysokości pików wskazujena to, że rozpuszczalniki te zmiatają rodniki hydroksylowe. Może to tłumaczyćprotekcyjne własności DMSO obserwowane w czasie stresu oksydacyjnegomózgu [30, 31]. Obserwowane zmniejszenie wysokości pikówchromatograficznych dihydroksybenzoesanów jest proporcjonalne do stężeniapróbki, ale także i jej własności. Ta ostatnia jest prawdopodobnie zależnaod wartości stałej szybkości reakcji próbki z rodnikiem hydroksylowym.Stałe szybkości wynoszą 8.3 x 10 8 , 2.2 x 10 9 i 7.0 x 10 9 mol L -1 s -1 odpowiedniodla metanolu, etanolu i DMSO.Podobne zależności uzyskane dla poliamin biogennych, putrescyny,spermidyny, sperminy i agmatyny przedstawiono na rys. 12 [11]. Związki tepełnią istotną rolę we wszystkich żywych organizmach, m.in. we wzrościei replikacji komórek. Poza tym pełnią rolę antagonistów niektórych kationów(takich jak K + , Mg 2+ czy Ca 2+ ) i antyoksydantów [12]. Jako substancje smakowei zapachowe występują m.in. w winie, herbacie, grzybach, jabłkach itd.Pełnią one rolę też antygenów w komórkach niektórych bakterii, nowotworów,pasożytów i grzybów chorobotwórczych. Dlatego sugeruje się, że picieherbaty ma działanie antykancerogenne gdyż pobudza to aktywność komórekukładu odpornościowego i wzrost produkcji np. interferonu gamma.Zmiany ich stężenia obserwowano w czasie ischemii i reperfuzji. Kontrowersjewzbudza w dalszym ciągu czy ich wytwarzanie ma w tym przypadkudziałanie neurotoksyczne czy neuroprotekcyjne [13]. Z przedstawionego rysunkuwynika, że poliaminy są zmiataczami wolnych rodników. Podobnie doopisanych wcześniej rozpuszczalników organicznych ich potencjał antyoksydacyjnyproporcjonalny jest do stałych szybkości ich reakcji z rodnikiemhydroksylowym (wynoszą one odpowiednio 1.1 x 10 8 , 1.2 x 10 8 i 1.3 x 10 8mol L -1 s -1 ). Mechanizm zmiatania rodników w tym przypadku oparty jestgłównie na kompleksowaniu jonów żelaza, co zapobiega przebiegowi reakcjiFentona, a nie na konkurencyjnej reakcji z jonami hydroksylowymi.Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się naturalne antyoksydantydo których zalicza się występujące w roślinach barwniki – flawonoidy w tym60

antocyjany. Do tych ostatnich należy m.in. barwnik C3G (3-O-β-D glukozydcyjnidyny) oraz jego aglikol – cyjanidyna. Są to związki powszechnie występującew warzywach i owocach. Duże ilości antocyjanów zawierają owoceo niebieskim bądź fioletowym zabarwieniu. Wyizolowano je m.in. z czerwoneji czarnej fasoli. Uważane są one za potencjalne wymiatacze wolnychrodników tlenowych in vivo [14]. W szczególności dużo antocyjanów zawartychjest w aronii czarnej (Aronia melanocarpa) [14-16]. W literaturze możnaznaleźć liczne opisy ich neuro- i cytoprotekcyjnego działania, m.in. w chorobieAlzheimera, udarze mózgu, zawale serca itp. [14]. Ekstrakt z owocówaronii jak i zawarte w niej antocyjany charakteryzują się silnymi własnościamiantyoksydacyjnymi. Okazało się jednakże, że nie zmieniał on potencjałuantyoksydacyjnego osocza krwi, co oznacza, że związki te nie są wchłanianez przewodu pokarmowego. Wyjaśnieniem tego paradoksu może okazaćsię sugestia Tsudy i wsp., że cyjanidyna zawarta w aronii ulega w organizmachżywych alglikolizacji, a następnie jest metabolizowana do kwasu3,4-dihydroksybenzoesowego (3,4-DHBA) (rys. 13), jak wynika z badań silnegozmiatacza rodników peroksylowych.OHHHOO +HOOOOHOHHORys. 13. Przypuszczalny schemat metabolizmu cyjanidynyWedług tradycji w roku 2737 p.n.e. cesarzowi Chen Nung wpadł dowody listek herbaty. Odtąd datują się początki znajomości zdrowotnegodziałania różnych herbat, które około XVI wieku przybyły do Europy. Spośródprzebadanych i przedstawionych na rys. 14 [120] fotometrycznych wartościCPA wynika, że najsilniej wolne rodniki są zmiatane przez ekstraktz herbaty zielonej. Na uwagę zasługuje też fakt zupełnego braku zmiataniawolnych rodników przez napój herbaciany Green Tea & Lychee. Sugerujesię, że tymi aktywnymi antyoksydantami występującymi w herbacie sązwiązki z grupy flawonoidów. Podobne wyniki uzyskane zostały z zastosowaniemmetody analogicznej do opisanej powyżej chromatograficznej(rys. 15). Różnica polegała na detekcji z zastosowaniem spektroskopii ma-61

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...