Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Piotr M. SŁOMKIEWICZ 1

Piotr M. SŁOMKIEWICZ 1 , Zygfryd WITKIEWICZ 1,2,31)Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce,2)COBRABiD, Warszawa,3)Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, WarszawaDOZOWNIK LASEROWY DO DOZOWANIAPRÓBEK CIEKŁYCH DO KOLUMN PAKOWANYCHW CHROMATOGRAFII GAZOWEJOpisano dozownik umożliwiający dozowanie próbek ciekłych do kolumn pakowanychw chromatografii gazowej. Dozowane próbki są bardzo szybko odparowywane zapomocą promienia laserowego w kontrolowanych warunkach.WPROWADZENIEDozowanie ciekłych próbek do chromatografów gazowych polega nawstrzykiwaniu cieczy za pomocą mikrostrzykawki do ogrzewanej komory dozownika,który znajduje się bezpośrednio przed kolumną chromatograficzną.W wyniku tego próbka ulega odparowaniu w przepływającym przez komoręgazie nośnym i jej pary wraz z tym gazem są wprowadzane do kolumny.Konstrukcje komór dozowników, służących do odparowywania ciekłychpróbek, powinny spełniać dwa podstawowe warunki. Powinny charakteryzowaćsię krótkim czasem odparowania, czyli bardzo szybko dostarczaćciepło potrzebne do odparowania próbki oraz mieć taką budowę, żeby rozcieńczaniepar próbki gazem nośnym było możliwie najmniejsze. Warunki tesą konieczne, albowiem początkowa szerokość pasma próbki w gazie nośnymmierzona w jednostkach czasu ma wpływ na rozdzielanie i rozmywaniepików chromatograficznych rejestrowanych u wylotu kolumny. Opróczspełnienia tych podstawowych warunków minimalizacji początkowej szerokościpasma sprzyja minimalizacja wielkości dozowanej próbki.Dozowanie cieczy o wysokiej temperaturze wrzenia powoduje chwiloweobniżenie temperatury strumienia gazu nośnego i komory dozownika.W wyniku tego zmniejsza się prędkość odparowywania próbki i w rezultacieprowadzi to do znacznego rozcieńczenia gazem nośnym par cieczy dopływającychdo kolumny. Próbka dopływa do kolumny w postaci szerokiego,rozmytego gazem nośnym pasma i rozdzielenie pików chromatograficznychmoże nie być zadowalające. Efekt ten jest szczególnie wyraźny, gdy jest dozowanamieszanina dwóch cieczy znacznie różniących się temperaturąwrzenia. Wówczas pik składnika o wysokiej temperaturze wrzenia jestznacznie bardziej rozmyty w porównaniu z pikiem składnika o niższej temperaturzewrzenia.7

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...