Views
2 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Marian

Marian KAMIŃSKIPolitechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,e-mail: mknkj@chem.pg.gda.pl.; tel: 601-40-18-24, (058) 347-17-29PREPARATYWNA I PROCESOWACHROMATOGRAFIA CIECZOWAWPROWADZENIENiniejszy artykuł monograficzny został pomyślany jako swego rodzajupodręcznik i przewodnik optymalnego stosowania kolumnowej elucyjnejchromatografii cieczowej w skali preparatywnej lub procesowej do rozdzielaniamieszanin substancji, lub grup substancji. Może też być pomocny w pracachnad optymalizacją warunków preparatywnego stosowania kolumnowejelucyjnej chromatografii gazowej oraz z eluentem nadkrytycznym, ponieważwiele ogólnych reguł jest wspólnych dla optymalnego stosowania wszystkichtechnik chromatografii w skali preparatywnej. Oczywiście, chromatografiagazowa, lub z eluentem nadkrytycznym, tak w skali analitycznej, jak i preparatywnejposiada wiele specyficznych cech i właściwości. Stąd tylko niektórez opisanych dalej zasad optymalnego stosowania preparatywnej i procesowejchromatografii cieczowej jest wspólnych dla innych technik preparatywnegostosowania chromatografii.Chromatografia w sprzężeniu z detekcją to niezastąpione technikianalityczne o ogromnym i ciągle rosnącym zakresie zastosowań. Przedewszystkim, jednak, jest to ważna grupa technik rozdzielania, które mogą służyćdo otrzymywania użytkowych ilości czystych substancji ze złożonychmieszanin. Istnieją takie problemy separacyjne, których rozwiązanie jest dotychczasmożliwe tylko z wykorzystaniem chromatografii. Wówczas chromatografiajest niezastąpiona. Istnieje wiele innych problemów rozdzielczych,które można „rozwiązać” innymi technikami rozdzielania, takimi jak, ekstrakcjaprzeciwprądowa, metody strącania, membranowe i inne oraz ich kombinacje.Często okazuje się, że chromatografia jest bardziej efektywną od innych,techniką uzyskania użytkowych ilości substancji. Jest tak nie tylkowtedy, gdy można zastosować warunki symulacji przemieszczania złoża(Simulated Moving Bed) i otrzymywać produkt w sposób ciągły, ale także,w przypadku periodycznego wykorzystywania tej techniki rozdzielania.Należy na wstępie podkreślić, że proces rozdzielania i otrzymywaniasubstancji czystych, z wykorzystaniem chromatografii, jest tym bardziej efektywny,im wyższa jest selektywność zastosowanego układu rozdzielczego,a w przypadku chromatografii cieczowej, im mniejsze zapewni się straty eluentu,tzn., im większy będzie stopień zawracanie eluentu do ponownegorozdzielania. Stąd, m.in., należy unikać stosowania warunków elucji gradientowejw przypadku wykorzystywania chromatografii cieczowej do otrzymy-79

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej