Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 12 -TRUBEK Cviení: 1Trubky o vtším prmru lze upev ovat výbuchem podleobr. 15. Nálož je navíc stedna v trubce distanní vložkou.Obr. 15 Stední nálože distanní vložkou1) rozbuška, 2) trubkovnice), 3) distanní vložka, 4) trhavina,5) trubkaPro opravy netsných spoj a v nkterých speciálníchpípadech, u nichž pružicí síla trubky nestaí k dosaženípotebné axiální únosnosti a tsnosti spoje, se používávýztužných kroužk, vložených do spoje. Tlouška stnyvloženého kroužku se má maximáln rovnat tloušce stnyzaválcované trubky. asto se kroužky volí z pevnjšíchmateriál. Šíka kroužku je 40 až 50 mm. Kroužek se ukládá dozaválcované trubky a je rovnž zpevnn zaválcováním. Hranykroužk je nutno zaoblit, aby nepoškodily trubku. Tato úprava jepatrná z obr. 16.Obr. 16 Použití zpev ujícího kroužku

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 13 -TRUBEK Cviení: 13. Zásady a postup zaválcování trubekPi stanovení zásad a správného postupu zaválcovánívyjdeme z rozboru známých nedostatk zaválcovaných spoj(nap. u parního kotle pi spojení trubek s tlesem kotle).Zaválcování trubek je provádno:• Run pohánnými válcovacími strojky (zaválcovakami),piemž jakost spoje závisela vždy na zkušenostech valcíe.• Za pomocí pneumatických vrtaek.• V souasnosti za pomocí pneumatických utahováka speciálních zaválcovaek.Problémy pi zhotovování spoje:Zaválcovaný spoj trubky netsní – píina netsnosti býváasto v tom, že trubky jsou peválcovány, to znamená, že piválcování byl materiál konce trubky válcovakou tak silntváen, že se pekroila nejen jeho mez pružnosti, ale i mezpevnosti a v materiálu trubky vznikly trhliny.Pi válcování trubek byla vyvozována nestejná síla – mžebýt píinou netsnosti spoje. Napíklad pi tlakové zkoušcese zjistilo, že ze 300 zaválcovaných trubek jich 5 netsní.Tchto 5 trubek se znovu peválcovalo a pi opakovanézkoušce netsnily trubky v jejich tsné blízkosti. Dvod jeprostý, viz. obr. 17, kde je nakreslena ást trubkovnice sezaválcovanými trubkami:Obr. 17 ást trubkovnice

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
1 - Vysoké učení technické v Brně
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST