Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 18 -TRUBEK Cviení: 1Píklad: Stanovte optimální svtlost ∅ d trubky v místzaválcování a to dvma zpsoby – obecn a zapomocí empirického výpotu.Známe: Skutený prmr vyvrtaného otvoru byl namen∅ D = 51,6 mm. Do tohoto otvoru máme zaválcovat trubkuo vnjším prmru ∅ d T = 51 mm o tloušce s = 3 mm.Rozválcování je 10 %.Postup: Mení rozválcování pímo na stn trubky je znanobtížné, a tím i nepesné. Proto se procento rozválcovánínejastji kontroluje odeítáním od skuteného prmruvyvrtaného otvoru.Od skuteného prmru vyvrtaného otvoru odeteme dvtloušky stny trubky, tím získáme velikost svtlosti trubky zapedpokladu, že pi zaválcování trubka dosedla na stny otvoru.Dále pipoteme procento rozválcování tloušky stny trubky.Obecný výpoet:…….………….…(doplnit)…………………………Empirický vztah:d = D - 2×s×1-z100 [ mm]kde: d – svtlost (vnitní prmr) trubky po zaválcování [mm],D – skutený prmr vyvrtaného otvoru [mm],s – tlouška stny trubky [mm],z – procento rozválcování [%]Odpov: Po správném rozválcování bude tedy namenasvtlost trubky v míst zaválcování ∅ d = ?(v praxi se nkdy pibližn mí svtlost trubky v místzaválcování posuvným midlem – není pesné).

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 19 -TRUBEK Cviení: 13.1 Píprava otvoru pro trubky k zaválcováníZásady:• Hrubý povrch stny otvoru má záporný vliv na tsnost spoje.• Hladké dotykové plochy snáze vytváejí vodotsné spoje.• ím hladší je stna otvoru, tím dokonaleji lze trubkuzaválcovat (výstupky na povrchu se pi rozválcování trubkyzásti odtrhnou od základního materiálu trubkovnice a vytvoívrstvu tísek mezi trubkou a stnou otvoru, která je píinounetsnosti).• Vrtání otvor – používá se tam, kde není teba velkétsnosti, nap. u trubkových ohívák vzduchu parních kotl.Podmínkou je, že drsnost povrchu otvoru nepekroí 50 µm,a že ve stn nejsou šroubovité rýhy pes celou hloubkuotvoru.• Vrtání a vyhrubování – používá se u nízkotlakých zaízení,nap. kondenzátor, piemž drsnost povrchu otvoru nesmípekroit 12,5 µm.• Vrtání, vyhrubování a vystružování – pro nejvícenamáhané spoje, piemž by se mlo dosahovat drsnostipovrchu otvoru 3,2 až 0,4 µm.• Vyvrtávání – pro nejvíce namáhané spoje, piemž by semlo dosahovat drsnosti povrchu otvoru 3,2 až 0,8 µm.• Pedbžné rozválcování otvor – zvyšuje se pevnostmateriálu v otvoru pro trubky a v koneném dsledku by se tomlo projevit pevnjšími spoji.• Drsnjší povrch otvoru – je výhodný pro vyšší tlak, a tov pípad, že materiál trubky je z materiálu mkího, než jemateriál trubkovnice, jako je tomu nap. u mdných trubekv ocelových trubkovnicích.Pi zaválcování mže kov trubky vyplnit nepravidelnostpovrchu otvoru pro trubku.Tímto zpsobem se odpor protiklouzání zvyšuje a pevnost spoje stoupá.

Geografické informační systémy Cvičení
cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Zoologická cvičení v terénu
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
1 - Vysoké učení technické v Brně
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST