Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 20 -TRUBEK Cviení: 1• Velmi nízká drsnost povrchu otvoru – je výhodná u trubek,jejichž tvrdost materiálu se blíží tvrdosti materiálu trubkovnicenebo je pibližn stejná (jak tomu bývá u zaízení kotelena rafinérií), používá se obrobení na isto (vrtání, vyhrubování,vystružování, pop. vyvrtávání).V tomto pípad je vztah mezi trubkou a otvorem protrubku obrácený, protože výstupky na stnách otvor protrubky jsou zatlaovány do kovu trubky.Geometrická kvalita otvoru – musí být dodrženy v rámcikvalitního spoje zaválcování trubek výrobní tolerancekruhovitosti a válcovitosti otvoru.Vady – A) Výjimen lze pipustit ojedinlé spirálové rýhyneprchozí, tj.ukonené nejmén 5 mm od okrajeotvoru.B) Naprosto nepípustné jsou rýhy podélné.C) Otvory, u nichž se vyskytnou vady, musí být pooprav pestružením oznaeny, aby koncetrubek mohly být pi vložení do trubkovniceupraveny roztažením na vtší prmr.D) Opravení otvoru svaováním je nepípustné,protože svarový kov má vždy jinou pevnost nežzákladní materiál.Prmr otvor – volí se vtší než prmr trubky o tolerancitrubky a souinitele, který zaruuje nasouvatelnost trubeka jejich dobrou zaválcovatelnost.Vyhotovení drážky nebo jiné úpravy – doporuuje se jedlat ped koneným upravením otvoru, tj. nap. ped jehovystružením, kterým se odstraní rýhy vzniklé drážkovacímnástrojem.Do prmru 50 mm je výhodné vrtat otvory šroubovitýmivrtáky (vtšinou s bitovými destikami).Otvory vtších prmr se zpravidla navrtají pro vedenínástroje a pro vrtání se používá nap. výkonného vrtáku Wisabo,viz. obr. 20. Je to dvoubitový vrták s výmnným nožemz rychloezné oceli. Tvrdost nože je HRC 61 až 64.

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 21 -TRUBEK Cviení: 1Obr. 20 Vrták Wisabo(1) stopka, (2) nž, (3) vodicí ep, (4) kolík, (5) upev ovacíšroubNkdy se vyrábí prodloužený vodicí ep nože, cožumož uje použití nástroje i pro vrtání otvor ve znanklenutých nebo šikmých stnách. Nástroj má spolehlivjšívedení v otvoru. Vrták Wisabo se používá zpravidla doprmru 100 až 120 mm.Pro prmry od 80 mm výše jsou výhodné vyvrtávací(zapichovací) hlavy s vymnitelnými noži, stavitelné napotebný prmr.Pro zhotovení drážek nebo hebínk se asto používájednoduchý drážkova, viz. obr. 21.Obr. 21 Drážkova(1) Tleso drážkovae, (2) nž, (3) pružina, (4) vratný ep,(5) epTlo drážkovae (1) z konstrukní oceli má na epu (5)oton uložen ezací nž (2). Pi nasouvání drážkovae dootvoru odtlauje odpružený ep (4) bity nože do roviny tlanástroje. Pi zasouvání do otvoru výstupek nože (2) dosedne na

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
1 - Vysoké učení technické v Brně
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST