Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 28 -TRUBEK Cviení: 11] Zaválcovaky šroubové – tento typ je zobrazen naobr. 27. Skládá se z kuželového vetena (1), se tyhrannýmunášeem.Obr. 27 Zaválcovaka šroubová(1) kuželové veteno, (2) náboj, (3) tlaný šroub, (4) váleek,(5) omezovací kroužek, (6) bronzový kroužek, (7) kolíkNáboj (2) má závit a vybrání pro váleky (4). Tlaný šroub (3)má šestihran pro klí nebo otvory pro utahování ve válcovéásti. Zptnému axiálnímu pohybu zamezuje kroužek (5),upevnný kolíkem (7). Mezi tlaný konec šroubu a osazení navetenu je vložen bronzový kroužek (6). Rozválcování koncetrubky se dosáhne otáením trnu (1), po kterém se odvalujíváleky (4). Po nkolika otákách trnem je nutno pootoitšroubem (3), který pes bronzový kroužek (6) vtlaí trn smremven z náboje (2). Tím se zvtší prmr rozválcovávané trubky.Nevýhody šroubové zaválcovaky – práce je namáhaváa její výsledek úpln závisí na zkušenosti valcíe. Pi práci jevelké opotebení nástroje.Výhody šroubové zaválcovaky – s výhodou se používáu šikmých otvor.2] Zaválcovaky samoposuvné – tento typ je zobrazen naobr.28. Starší konstrukce se skládají jen ze tí ástí, viz. obr. 28.Obr. 28 Zaválcovaka samoposuvná

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 29 -TRUBEK Cviení: 1Kuželový trn je nasazen v pouzde s drážkami pro váleky.Konec trubky se roztáhne tlakem ruky valcíe. Pohon tchtostrojk je vtšinou pneumatickým utahovákem. Otáením trnua axiálním tlakem rukou se trn otáí vpravo a souasn posouvávped. Váleky se odvalují po trnu, unášejí s sebou pouzdroa roztahují trubku do otvoru. Výsledek zaválcování spoje jezávislý na zkušenosti valcíe.Nové konstrukce válcovacích strojk mají váleky uloženyšikmo pod úhlem 1,5 až 3°, piemž pouzdro (2) váleku (1) sepes axiální ložisko (3) opírá do hlavice (4), která je závitempevn spojena s oprkou (5), viz. obr. 29.Obr. 29 Nová konstrukce samoposuvných zaválcovaekOprka (5) se opírá o trubkové elo. Šikmé uložení válekzpsobuje, že trubka je ze zaízení vytahována. Oprný šroubek(6) zapadne do sousedního otvoru a zamezí tak pomocí vybránív oprce (5) otáení trubky.U tchto strojk lze povolením zajišovacího šroubku (7)pestavit polohu hlavice (4) proti pouzdru (2) a tím nastavithloubku zaválcování. Vypadnutí trnu (8) ze strojku pi vyjímánízaválcovaného strojku ze zaválcovaného otvoru znemož ujepojistný kroužek (9) a matice.Dalším typem samoposuvné zaválcovaky je upravený typPrvní brnnské strojírny I. BZKG, viz. obr. 30.

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Zoologická cvičení v terénu
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
1 - Vysoké učení technické v Brně
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST