Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 2 -TRUBEK Cviení: 1tendence k teení je vtší na vnitním povrchu trubky než navnjším povrchu. Proto se trubka více prodlužuje na vnitní stran.Velikost tení závisí na jakosti povrchu trubky a stny otvoru.Radiální namáhání (pnutí) v materiálu trubky a trubkovniceobklopujícím trubku bhem periody válcování stoupá. Tímvzniknou pružná naptí i ve stn otvoru trubkovnice. Trubka jetlaena na stny otvoru, viz. obr. 2, které tlaí na trubku naptímopaného smyslu.Obr 2. Pružná naptí zaválcované trubkyNejdokonalejší zaválcovaný spoj vznikne tehdy, kdyžv zaválcované ásti trubky došlo v celém jejím prezu k plastickédeformaci, zatímco v trubkovnici vznikla pouze pružná naptí.Složitost pochodu záleží ve stanovení velikosti takovézaválcovací síly, pi níž by bylo dosaženo plastické deformacetrubky a pružného naptí v trubkovnici (v praxi není s ohledemk výrobním tolerancím trubky toto prakticky možné). Proto se volízaválcovací síla menší. Tím vznikají v ásti trubky blížek válekm zaválcovacího strojku deformace plastické a v menšíásti povrchu trubky zstává materiál ve stavu na mezi kluzu nebomezi pružnosti. Pozor !!!: Zaválcovací síla nesmí zpsobit, abyse materiál trubkovnice plasticky deformoval. Takový spoj byjiž nemohl tsnit; íkáme, že spoj je peválcován.

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 3 -TRUBEK Cviení: 1Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky naaxiální únosnosti spoje je znázornna na obr.3.Obr.3 Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky naaxiální únosnost spojeSe zvyšováním procenta rozválcování tloušky stny trubkyv úseku kivky (1-2) stoupá axiální únosnost spoje lineárn.V úseku (2-3) i pes další zvtšování intenzity zaválcování sepouze mírn zvyšuje axiální pevnost spoje.Kritický je bod (3). Od tohoto místa pi dalším zaválcování jevlivem píliš intenzivního tváení pekroena mez pružnostimateriálu trubkovnice, v kterém také zmizela pružná pnutí.innost zaválcovacího strojku se penáší na stny otvoru, který sezane zvtšovat. Tím se odstraní i pružná naptí v otvoru.Zaválcovaný spoj je peválcován.2. Konstrukní požadavky na provedení spojZaválcování trubek do trubkových el se používá v mnohaprmyslových odvtvích. Aby bylo vyhovno požadavkm

2. cvičení