Views
2 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 8 -TRUBEK Cviení: 1 Kombinované spoje zaízení (tj. svaované a zaválcované)a spoje zaízení svaované – používají se pi zvyšováníprovozních parametr, pevážn v chemickém prmyslu. Svaryjsou z konstrukního hlediska nosné nebo tsnicí.Tsnicí svary jsou vhodné u spoj kombinovaných, kdepevnosti spoje se dosáhne zaválcováním.Nevýhody svarového spoje: Znan tepeln namáhá materiál spojovaných souástí,v nmž mohou vzniknout trhliny. U nosných svar, bez zaválcování zbývající ásti trubky dootvoru trubkovnice, je nutno poítat s korozí ve svarech. Zvýšené bezpenostní pedpisy a vyšší požadavky na kvalitupracovníka (vyšší tída – vyšší plat).Vhodný typ svarového spoje závisí na materiáluspojovaných ástí, na zpsobu svaování a na provozníchparametrech daného zaízení.U ocelí náchylných k praskání se nepíznivý vliv pnutísnižuje odlehovací drážkou, podle obr. 10.Obr. 10 Odlehovací drážkaTento zpsob má urité nevýhody v tom, že komplikujea zdražuje pípravu trubkovnice pro svaování a vyžaduje vtšíroztee mezi jednotlivými trubkami.

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 9 -TRUBEK Cviení: 1Pro malé roztee se používají koutové svary, jak zobrazujeobr. 11.Obr. 11 Vnitní koutový svarU koutových svar se však velmi asto vyskytují trhliny vesvarovém kovu.Pi bžném runím svaování obalenými elektrodami se promalé namáhání používají vnjší koutové svary, jak zobrazujeobr.12.Obr. 12 Vnjší koutový svarPro vtší mechanické namáhání se zvtšuje výška svarutím, že se okraj otvoru v trubkovnici zkosí.

2. cvičení