Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 8 -TRUBEK Cviení: 1 Kombinované spoje zaízení (tj. svaované a zaválcované)a spoje zaízení svaované – používají se pi zvyšováníprovozních parametr, pevážn v chemickém prmyslu. Svaryjsou z konstrukního hlediska nosné nebo tsnicí.Tsnicí svary jsou vhodné u spoj kombinovaných, kdepevnosti spoje se dosáhne zaválcováním.Nevýhody svarového spoje: Znan tepeln namáhá materiál spojovaných souástí,v nmž mohou vzniknout trhliny. U nosných svar, bez zaválcování zbývající ásti trubky dootvoru trubkovnice, je nutno poítat s korozí ve svarech. Zvýšené bezpenostní pedpisy a vyšší požadavky na kvalitupracovníka (vyšší tída – vyšší plat).Vhodný typ svarového spoje závisí na materiáluspojovaných ástí, na zpsobu svaování a na provozníchparametrech daného zaízení.U ocelí náchylných k praskání se nepíznivý vliv pnutísnižuje odlehovací drážkou, podle obr. 10.Obr. 10 Odlehovací drážkaTento zpsob má urité nevýhody v tom, že komplikujea zdražuje pípravu trubkovnice pro svaování a vyžaduje vtšíroztee mezi jednotlivými trubkami.

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 9 -TRUBEK Cviení: 1Pro malé roztee se používají koutové svary, jak zobrazujeobr. 11.Obr. 11 Vnitní koutový svarU koutových svar se však velmi asto vyskytují trhliny vesvarovém kovu.Pi bžném runím svaování obalenými elektrodami se promalé namáhání používají vnjší koutové svary, jak zobrazujeobr.12.Obr. 12 Vnjší koutový svarPro vtší mechanické namáhání se zvtšuje výška svarutím, že se okraj otvoru v trubkovnici zkosí.

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Zoologická cvičení v terénu
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
1 - Vysoké učení technické v Brně
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST