Views
3 years ago

æ'… ÿπ —¢∫â

æ'… ÿπ —¢∫â

42·π«∑“߇«ªÆ‘∫—μ‘‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ ©∫—∫ª√—∫ª√ÿß ªï 2555¿“§ºπ«° 2 :√“¬ß“π°“√©’¥«—§´’πºŸâ —¡º— À√◊Õ ß —¬«à“ —¡º— ‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“√.36®—ßÀ«—¥...................................Õ”‡¿Õ.................................. ∂“π欓∫“≈....................................................HN........................à«π∑’Ë 1 : ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª ‡≈¢∑’Ë∫—μ√ª√–“π —≠“μ‘ (√–∫ÿ)......................1.1 ◊ËÕ- °ÿ≈ : ....................................................................................Õ“¬ÿ.............ªï ‡æ» “¬ À≠‘ßÕ“’æ¢≥– —¡º— ‚√§.................................................Õ“’溟⪰§√Õß (°√≥’Õ“¬ÿμË”°«à“ 15 ªï)...........................................∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π‡≈¢∑’Ë.....................À¡Ÿà∑’Ë........À¡Ÿà∫â“π.............................´Õ¬............................∂ππ......................................μ”∫≈/·¢«ß....................Õ”‡¿Õ/‡¢μ................................®—ßÀ«—¥.......................................‚∑√.........................................1.2 ∂“π∑’Ë —¡º— ‚√§ : ‡¢μ °∑¡. ‡¢μ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ‡¢μ‡∑»∫“≈ ‡¢μ Õ∫μ.À¡Ÿà∑’Ë.........À¡Ÿà∫â“π/ÿ¡π.......................μ”∫≈/·¢«ß....................Õ”‡¿Õ/‡¢μ......................®—ßÀ«—¥...................................1.3 «—π∑’Ë —¡º— ‚√§...................................‡¥◊Õπ...........................................æ.».............................à«π∑’Ë 2 : μ”·Àπàß·≈–≈—°…≥–°“√ —¡º—Àπâ“ À≈—ßÀ¡“¬‡Àμÿ °“μ”·Àπàß∑’Ë —¡º—≈”¥—∫∑’Ë μ”·Àπàß∑’ Ë—¡º—à«π∑’Ë 3 : —μ«åπ”‚√§3.1 π‘¥ —μ«åπ”‚√§ : ÿπ—¢ ·¡« ≈‘ß –π’ ÀπŸ Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ).......................Õ“¬ÿ —μ«å : πâÕ¬°«à“ 3 ‡¥◊Õπ 3 - 6 ‡¥◊Õπ 6 - 12 ‡¥◊Õπ ¡“°°«à“ 1 ªï ‰¡à∑√“∫3.2 ∂“π¿“æ —μ«å : ¡’‡®â“¢Õß ‰¡à¡’‡®â“¢Õß ‰¡à∑√“∫3.3 °“√°—°¢—ßμ‘¥μ“¡¥ŸÕ“°“√ —μ«å : °—°¢—߉¥â / μ‘¥μ“¡‰¥â 쓬‡Õß¿“¬„π 10 «—π‰¡à쓬¿“¬„π 10 «—π°—°¢—߉¡à‰¥â∂Ÿ°à“쓬Àπ’À“¬ / ®”‰¡à‰¥â3.4 ª√–«—μ‘°“√©’¥«—§´’πªÑÕß°—π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ : ‰¡à∑√“∫ ‰¡à‡§¬©’¥ ‡§¬©’¥ 1 §√—È߇§¬©’¥‡°‘π 1 §√—Èß §√—Èß ÿ¥∑⓬ ¿“¬„π 1 ªï‡°‘π 1 ªï3.5 “‡Àμÿ∑’Ë∂Ÿ°°—¥ : ∂Ÿ°°—¥‚¥¬‰¡à¡’ “‡Àμÿ‚πâ¡π”∂Ÿ°°—¥‚¥¬¡’ “‡Àμÿ‚πâ¡π” (√–∫ÿ)...............≈—°…≥–°“√ —¡º—∂Ÿ°°—¥ ∂Ÿ°¢à«π ∂Ÿ°‡≈’¬/∂Ÿ°πÈ”≈“¬¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‰¡à¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ° ¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‰¡à¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ° ∑’Ë¡’·º≈ ∑’ˉ¡à¡’·º≈1 »’√…–Àπâ“≈”§Õ2 ¡◊Õ3 ·¢π4 ≈”μ—«5 ¢“6 ‡∑â“°‘πÕ“À“√ À√◊Õ¥’¡πÈ”∑’Ë —¡º— ‡◊ÈÕ‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“3.6 °“√ àßÀ—« —μ«åμ√«® : ‰¡à‰¥â àßμ√«®àß∑’Ë (‚ª√¥√–∫ÿ)............................. æ∫‡◊ÈÕ‰¡àæ∫‡◊ÈÕ∑”√⓬ À√◊Õ·°≈âß —μ«å欓¬“¡·¬° —μ«å∑’Ë°”≈—ßμàÕ Ÿâ°—π‡¢â“„°≈â —μ«å·¡à≈Ÿ°ÕàÕπ√∫°«π —μ«å¢≥–°‘πÕ“À“√Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ)............................

à«π∑’Ë 4 : °“√¥Ÿ·≈√—°…“ºŸâ —¡º— À√◊Õ ß —¬«à“ —¡º— ‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“4.1 °“√≈â“ß·º≈°àÕπæ∫‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ : ‰¡à‰¥â≈â“ß≈â“ߥ⫬”π—°‚√§μ‘¥μàÕ∑—Ë«‰ª °√¡§«∫§ÿ¡‚√§πÈ”πÈ”·≈– ∫Ÿà / ºß´—°øÕ°Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ)...............................4.2 °“√„ à¬“à“‡◊ÈÕ°àÕπæ∫‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ : ‰¡à‰¥â„ ଓ„ ଓ “√≈–≈“¬‰Õ‚Õ¥’π∑’ˉ¡à¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡àπ ‚æ«’¥’π ‡∫μ“¥’π œ≈œ∑‘߇®Õ√å‰Õ‚Õ¥’πÕ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ)...............................4.3 ª√–«—μ‘°“√©’¥«—§´’πªÑÕß°—π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“¢ÕߺŸâ —¡º— À√◊Õ ß —¬«à“ —¡º— : ‰¡à‡§¬©’¥À√◊Õ‡§¬©’¥πâÕ¬°«à“ 3 ‡¢Á¡‡§¬©’¥ 3 ‡¢Á¡ À√◊Õ¡“°°«à“¿“¬„π 6 ‡¥◊Õπà«π∑’Ë 5 : °“√©’¥Õ‘¡¡Ÿ‚π‚°≈∫ÿ≈‘π·≈–«—§´’π„π§√—Èßπ’È5.1 °“√©’¥Õ‘¡¡Ÿ‚π‚°≈∫ÿ≈‘π (RIG) : ‰¡à©’¥ ©’¥ ERIG Lot. NoÇÇÇÇÇÇÇÇ.....HRIG Lot. NoÇÇÇÇÇÇÇ........ª√‘¡“≥©’¥.........................IU πÈ”Àπ—°§π‰¢â................°‘‚≈°√—¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë............‡¥◊Õπ........................æ.»...................Õ“°“√À≈—ß©’¥ RIG : ‰¡à·æâ ·æâ (√–∫ÿÕ“°“√) ∫«¡·¥ß§—π∫√‘‡«≥∑’Ë©’¥‡ªìπ‰¢âª«¥»’√…–‡ªìπº◊Ëπ§—π∑—Ë«‰ªäÕ§Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ).......................................√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’Õ“°“√·æâ ¿“¬„π 2 ¡.À≈—ß 2 ¡. (√–∫ÿ«—π∑’Ë...........................)°“√√—°…“.......................................................................................5.2 °“√©’¥«—§´’π : ‚¥¬«‘∏’ ‡¢â“°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡¢â“„πº‘«Àπ—ß ‰¡à©’¥§√—Èß∑’Ë «—π∑’Ë©’¥ ◊ËÕ«—§´’π ‡≈¢∑’Ë«—§´’π ¢π“¥(c.c.) ®”π«π®ÿ¥∑’Ë©’¥ ◊ËÕºŸâ©’¥ ∂“π∑’Ë12345Õ“°“√·æâ«—§´’π : ‰¡à·æâ ·æâ (√–∫ÿÕ“°“√) ∫«¡·¥ß §—π∫√‘‡«≥∑’Ë©’¥‡ªìπ‰¢â ª«¥»’√…–‡ªìπº◊Ëπ§—π∑—Ë«‰ª äÕ§Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ).......................«—π∑’Ë¡’Õ“°“√...............................................................°“√√—°…“.......................................................................................◊ËÕ·æ∑¬åºŸâ —Ëß°“√√—°…“..................................................................◊ËÕºŸâ√“¬ß“π.....................................μ”·Àπàß................................«—π∑’Ë................‡¥◊Õπ............................æ.».................43

æ≈—ßß“π
省エネオフィスサービス 「エネパル® Office」のご紹介
“¬ß“π
æ—≤ π
æ≈—ßß“π
æ ¢ Õ ß § π
æ≈—ßß“π
π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√¢Õß√“
„π°“√∑”ß“π
7 π°üØdG ôë°üàdGh §ë≤dGh πë≤dG
∫∑∑'Ë 24 ‡§≈Á¥≈—∫ ”À√—∫π—°≈ß∑ÿπ - Tsi
—ÚÂÂÓÂÌÂÒÒ‡ÌÒ - Ultima
¶ƒøΔ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏
∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™ £∏™∞Àƒ√™
ª√–¡ß„π∑–‡≈ “
‰ªß“π ∂“ªπ'° ·≈â«Ç‰¥âÕ–‰√?
vad&19 'ëøÊ¥ ∑§ Ÿ ∑§Ë ¬ÁòÊ∑§Ê - MP POST
ÿ¥ªÑÕß°—π - topvs1
π«∑“ß„π°“√¥”
Õ—®©√'¬–¢â“¡§π
¡À“«'∑¬“≈—¬™'π«—µ√
15 π°üØdG á«Ä«ÑdG á«HÎdG - AFED
A-W √Õߪ°ÀπÈ“-À≈—ß
â“«‚æ¥À«“π - Bayer Cropscience Co.,Ltd.
Χάρτες & ÃÚ‹ÛÈ̘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
èktþÿ•• - Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία