Views
3 years ago

æ'… ÿπ —¢∫â

æ'… ÿπ —¢∫â

·π«∑“߇«ªÆ‘∫—μ‘‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ ©∫—∫ª√—∫ª√ÿß ªï 2555¿“§ºπ«° 5 : ·∫∫√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π‚√§·≈–√–∫“¥«‘∑¬“¢Õß‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“”π—°ß“π....................................................................1. ∂“π∑’ˇ°‘¥‚√§1.1 ºŸâ·®âß°“√‡°‘¥‚√§ ÀâÕߪؑ∫—μ‘°“√..................................................................................................ª√–“π ◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈.................................................................................1.2 ◊ËÕ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß —μ«å∑’ˇ°‘¥‚√§...........................................................................................................∫â“π‡≈¢∑’Ë...................... À¡Ÿà∑’Ë........... ´Õ¬.......................... ∂ππ......................... μ”∫≈..................................Õ”‡¿Õ............................ ®—ßÀ«—¥............................. √À— ‰ª√…≥’¬å...................... ‚∑√»—æ∑å..............................1.3 ∂“π∑’ˇ°‘¥‚√§ ∑’Ë∫â“π‡®â“¢Õß —μ«å∑’ËÕ◊ËπÊ (√–∫ÿ..............................................)∫â“π‡≈¢∑’Ë...................... À¡Ÿà∑’Ë........... ´Õ¬.......................... ∂ππ.......................... μ”∫≈...............................Õ”‡¿Õ............................. ®—ßÀ«—¥............................. √À— ‰ª√…≥’¬å..................... ‚∑√»—æ∑å..............................1.4 ®”π«π —μ«å ≥ ∫â“π∑’ˇ°‘¥‚√§ÿπ—¢................μ—« ‚§.........................μ—« ·æ–..................μ—« ÿ°√...................μ—«·¡«................μ—« °√–∫◊Õ.................μ—« ·°–..................μ—«1.5 ®”π«π —μ«å∫√‘‡«≥√Õ∫®ÿ¥‡°‘¥‚√§ÿπ—¢................μ—« ‚§.........................μ—« ·æ–..................μ—« ÿ°√...................μ—«·¡«................μ—« °√–∫◊Õ.................μ—« ·°–..................μ—«1.6 ¿“«–¢Õß‚√§„πæ◊Èπ∑’ˇ§¬‡°‘¥................§√—Èß §√—Èß ÿ¥∑⓬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.............../................../ 25.........‰¡à‡§¬‡°‘¥‚√§¡“°àÕπ1.7 °“√©’¥«—§´’πªÑÕß°—π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ §√—Èß ÿ¥∑⓬ „πÀ¡Ÿà∫â“πÿπ—¢ ®”π«π.............μ—« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.............‡¥◊Õπ.............................æ.».......................·¡« ®”π«π.............μ—«‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.............‡¥◊Õπ.............................æ.».......................Õ◊ËπÊ (√–∫ÿπ‘¥).................... ®”π«π.............μ—«‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.............‡¥◊Õπ.............................æ.».......................1.8 ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß®ÿ¥‡°‘¥‚√§«—¥ ®”π«π.........·Ààß ¡’ ÿπ—¢..........μ—« ·¡«..........μ—« Õ◊ËπÊ (√–∫ÿπ‘¥)............ ®”π«π....... μ—«‚√߇√’¬π ®”π«π.........·Ààß ¡’ ÿπ—¢..........μ—« ·¡«..........μ—« Õ◊ËπÊ (√–∫ÿπ‘¥)............ ®”π«π....... μ—«μ≈“¥ (ÿ¡π) ®”π«π.........·Ààß ¡’ ÿπ—¢..........μ—« ·¡«..........μ—« Õ◊ËπÊ (√–∫ÿπ‘¥)............ ®”π«π....... μ—«‚√ßß“π ®”π«π.........·Ààß ¡’ ÿπ—¢..........μ—« ·¡«..........μ—« Õ◊ËπÊ (√–∫ÿπ‘¥)............ ®”π«π....... μ—«1.9 ®”π«π§√—«‡√◊Õπ„πÀ¡Ÿà∫â“π.........................§√—«‡√◊Õπ(À¡Ÿà∫â“πμ“¡‡¢μ¢Õß°√¡°“√ª°§√Õß À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë„π√—»¡’ 3 °‘‚≈‡¡μ√* √Õ∫®ÿ¥‡°‘¥‚√§)* ∑—Èßπ’È„Àâæ‘®“√≥“μ“¡º≈°“√ Õ∫ «π‚√§°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡‚√§μ‘¥μàÕ√–À«à“ß —μ«å·≈–§π/ §∫./°√¡ª»ÿ—μ«å 02-653-444748

”π—°‚√§μ‘¥μàÕ∑—Ë«‰ª °√¡§«∫§ÿ¡‚√§2. ª√–«—μ‘ —μ«åπ”‚√§2.1 π‘¥ —μ«å∑’ˇ°‘¥‚√§ ÿπ—¢ ·¡« ‚§ Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ)........................................................◊ËÕ..................................... Õ“¬ÿ............. æ—π∏ÿå................................... ‡æ»..................... ’.................................2.2 ª√–«—μ‘ —μ«å ¡’‡®â“¢Õß ‰¡à¡’‡®â“¢Õß ‰¡à¡’‡®â“¢Õß ·μà¡’ºŸâ„ÀâÕ“À“√ ‰¡à∑√“∫2.3 ª√–«—μ‘°“√©’¥«—§´’π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫Ⓡ§¬‰¥â√—∫°“√©’¥«—§´’π ®”π«π...............§√—Èß §√—Èß ÿ¥∑⓬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.........../..................../ 25........................‰¡à‡§¬ ‡π◊ËÕß®“°.................................................................................................................................‰¡à∑√“∫ ‡π◊ËÕß®“°.................................................................................................................................2.4 —μ«å‰¥â√—∫‡◊ÈÕ‚¥¬∂Ÿ° —μ«åÕ◊Ëπ°—¥ (√–∫ÿ π‘¥...........................................) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.........../.............../ 25..........................μ”·Àπàß·≈–≈—°…≥–·º≈∑’Ë∂Ÿ°°—¥....................................................................................................................“‡ÀμÿÕ◊ËπÊ (√–∫ÿ)..........................................................................................................................................‰¡à∑√“∫ “‡Àμÿ2.5 Õ“°“√¢Õß —μ«å∑’ˇ°‘¥‚√§‡√‘Ë¡· ¥ßÕ“°“√ «—π∑’Ë.........../.............../ 25.............≈—°…≥–Õ“°“√¥ÿ√⓬ «‘Ëßæ≈à“π‰ª∑—Ë« ‡¥‘π‚´‡´ μ—«·¢ÁßÊ„â‡∑â“μ–°ÿ¬ª“°‡À¡◊Õπ¡’°â“ßμ‘¥§Õ ª“°Õâ“ ≈‘ÈπÀâÕ¬ πÈ”≈“¬‰À≈ ´÷¡ Õ∫´ÿ°μ—«Õ¬Ÿà‡ß’¬∫Ê μ“¡∑’Ë¡◊¥°≈◊ππÈ”≈“¬À√◊ÕÕ“À“√‰¡à‰¥â Õ“‡®’¬π À√◊Õ∑”∑à“Õ“‡®’¬π∫àÕ¬Ê Õ“°“√Õ◊ËπÊ ‚ª√¥√–∫ÿ...................2.6 “‡Àμÿ¢Õß°“√쓬¢Õß —μ«å∑”„Àâ쓬 «—π∑’Ë.........../.............../ 25............. 쓬‡Õß «—π∑’Ë.........../.............../ 25.......................Õ◊ËπÊ........................................................................................... «—π∑’Ë.........../.............../ 25.......................2.7 °“√ àßÀ—« —μ«åμ√«®«‘π‘®©—¬‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“àßμ√«® ∂“π∑’Ëμ√«® (√–∫ÿ)....................................................... «—π∑’Ë.........../.............../ 25.......................‰¡à‰¥â àßμ√«® ‡π◊ËÕß®“°..................................................................................................................................3. °“√ —¡º— ‚√§3.1 °√≥’°—¥ À√◊Õ —¡º— ‚√§„π§π‰¡à°—¥§π°—¥§π ®”π«π.........................μ—«√“¬◊ËÕºŸâ∂Ÿ°°—¥ Õ“¬ÿ ∫√‘‡«≥¢Õß√à“ß°“¬∑’Ë∂Ÿ°°—¥1. .............................................................. ....................... ........................................................................2. .............................................................. ....................... ........................................................................3. .............................................................. ....................... ........................................................................4. .............................................................. ....................... ........................................................................¡’ºŸâ —¡º— πÈ”≈“¬ ®”π«π....................√“¬°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡‚√§μ‘¥μàÕ√–À«à“ß —μ«å·≈–§π/ §∫./°√¡ª»ÿ—μ«å 02-653-444749

æ≈—ßß“π
省エネオフィスサービス 「エネパル® Office」のご紹介
“¬ß“π
æ—≤ π
æ≈—ßß“π
æ ¢ Õ ß § π
æ≈—ßß“π
„π°“√∑”ß“π
7 π°üØdG ôë°üàdGh §ë≤dGh πë≤dG
π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√¢Õß√“
—ÚÂÂÓÂÌÂÒÒ‡ÌÒ - Ultima
∫∑∑'Ë 24 ‡§≈Á¥≈—∫ ”À√—∫π—°≈ß∑ÿπ - Tsi
¶ƒøΔ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏
∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™ £∏™∞Àƒ√™
ª√–¡ß„π∑–‡≈ “
‰ªß“π ∂“ªπ'° ·≈â«Ç‰¥âÕ–‰√?
vad&19 'ëøÊ¥ ∑§ Ÿ ∑§Ë ¬ÁòÊ∑§Ê - MP POST
ÿ¥ªÑÕß°—π - topvs1
π«∑“ß„π°“√¥”
Õ—®©√'¬–¢â“¡§π
¡À“«'∑¬“≈—¬™'π«—µ√
15 π°üØdG á«Ä«ÑdG á«HÎdG - AFED
A-W √Õߪ°ÀπÈ“-À≈—ß
â“«‚æ¥À«“π - Bayer Cropscience Co.,Ltd.
Χάρτες & ÃÚ‹ÛÈ̘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
™¯€‰ÈÔ 1 - Ινστιτούτο Θερβάντες