Views
3 years ago

æ'… ÿπ —¢∫â

æ'… ÿπ —¢∫â

·π«∑“߇«ªÆ‘∫—μ‘‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ ©∫—∫ª√—∫ª√ÿß ªï 2555¿“§ºπ«° 6 : ·∫∫π” àßμ—«Õ¬à“߇æ◊ËÕμ√«®‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“®“°ºŸâªÉ«¬‡≈¢∑–‡∫’¬π√—∫.........................................................«—𠇥◊Õπ ªï.............................................................◊ËÕ- °ÿ≈ ºŸâªÉ«¬........................................................................ ‡æ»....................... Õ“¬ÿ................. ªï...................‡¥◊Õπ∑’ËÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë.......................... À¡Ÿà∑’Ë.................. ∂ππ.............................................. μ”∫≈..................................................Õ”‡¿Õ........................................ ®—ßÀ«—¥................................................................. ‚∑√»—æ∑å.......................................«—π‡√‘Ë¡ªÉ«¬.................................. √—∫°“√√—°…“......................................................... HN...............................................ª√–«—μ‘ ·≈–Õ“°“√∑’Ëæ∫ ·π∫ª√–«—μ‘¡“æ√âÕ¡°—∫„∫π” àßμ—«Õ¬à“ß..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................º≈°“√μ√«®‡∫◊ÈÕßμâπ (‚ª√¥·π∫º≈°“√«‘π‘®©—¬)≈—°…≥–¿“æ§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ¡Õß (∂â“¡’ : àß¿“æ¢Õß e-mail : fmedthm@gmail.com)°“√μ√«®πÈ”‰¢ —πÀ≈—ß °“√μ√«®‡≈◊Õ¥ Õ◊ËπÊ ..............................................................................................ª√–«—μ‘°“√ —¡º—‰¡à‡§¬ —¡º—‡§¬∂Ÿ° —μ«å°—¥ ¢à«π ‡≈’¬ ”·À≈–´“° —μ«å ª√ÿßÕ“À“√®“° —μ«å∑’Ë쓬‚¥¬‰¡à∑√“∫ “‡Àμÿ ‡¡◊ËÕ....................................μ”·ÀπàߢÕß√à“ß°“¬∑’Ë¡’∫“¥·º≈.......................... π‘¥¢Õß —μ«å.................. ∂“π∑’Ë∑’Ë —¡º— ‚√§................................‡ªìπ —μ«å‡≈’È¬ß ‡§¬‰¥â√—∫«—§´’π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫Ⓡ¡◊ËÕ.............................. ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫«—§´’𠇪ìπ —μ«å®√®—¥ª√–«—μ‘°“√‰¥â√—∫«—§´’π ·≈–Õ‘¡¡Ÿ‚π‚°≈∫ÿ≈‘π‰¡à‡§¬‰¥â√—∫«—§´’π ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫Õ‘¡¡Ÿ‚π‚°≈∫ÿ≈‘π‡§¬‰¥â√—∫«—§´’π π‘¥........................... ‡¡◊ËÕ....................... ®”π«π‚¥ä ∑’ˉ¥â√—∫................... ©’¥·∫∫........................‡§¬‰¥â√—∫Õ‘¡¡Ÿ‚π‚°≈∫ÿ≈‘π π‘¥.............. ‡¡◊ËÕ....................... ª√‘¡“≥∑’ˉ¥â√—∫........................ ©’¥·∫∫.........................ª√–«—μ‘°“√ —¡º— ºŸâªÉ«¬‰¡à‡§¬ ‡§¬ ‡¡◊ËÕ........................................Õ“°“√¢ÕߺŸâªÉ«¬∑’Ë —¡º— ∑“ß ¡Õß √–∫∫ª√– “∑ √–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„® Õ◊ËπÊ √–∫ÿ.............................‘Ëß àßμ√«®πÈ”≈“¬ «—π∑’ˇ°Á∫......................................................πÈ”ªí “«– «—π∑’ˇ°Á∫........................................................πÈ”‰¢ —πÀ≈—ß «—π∑’ˇ°Á∫............ °√≥’∑’Ë ß —¬‚√§ ¡ÕßÕ—°‡ ∫Õ◊ËπÊ „À⇰Á∫ (EDTA blood) «—π∑’ˇ°Á∫.....................‡π◊ÈÕ ¡Õß «—π∑’ˇ°Á∫........................................................◊ËÕ ∑’ËÕ¬Ÿà ∑’ËμâÕß°“√„Àâ àߺ≈ ( ”À√—∫®à“Àπâ“´Õß)◊ËÕ- °ÿ≈...........................................................∑’ËÕ¬Ÿà.........................................................................................................................................‚∑√»—æ∑å..........................................................52( ∂“π∑’Ë àßμ√«® «‘∏’°“√π” àßμ—«Õ¬à“ߥŸ¥â“πÀ≈—ß)

”π—°‚√§μ‘¥μàÕ∑—Ë«‰ª °√¡§«∫§ÿ¡‚√§∂“π∑’Ë àßμ√«®¬◊π¬—π‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“„πºŸâªÉ«¬À√◊Õ¢Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡1. »Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√‚√§∑“ß ¡Õßμ÷° Õª√. —Èπ 11 ÀâÕß 1114/3 ‚√ß欓∫“≈®ÿÓ≈ß°√≥å∂ππ√“¥”√‘ ‡¢μª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æœ 10330‚∑√. 0 2256 4333 μàÕ 3576 ‚∑√/·ø°´å 0 2652 3122°√≥’©ÿ°‡©‘πμ‘¥μàÕæπ—°ß“π√—∫‚∑√»—æ∑å ‚√ß欓∫“≈®ÿÓ≈ß°√≥å ‚∑√ 0 2256 4333‡æ◊ËÕμ‘¥μàÕ ».𓬷æ∑¬å∏’√–«—≤πå ‡À¡–®ÿ±“2. ∂“∫—π«‘®—¬«‘∑¬“»“ μ√å “∏“√≥ ÿ¢ °√¡«‘∑¬“»“ μ√å°“√·æ∑¬å88/7 ´Õ¬‚√ß欓∫“≈∫”√“»π√“¥Ÿ√ ∂ππμ‘«“ππ∑å Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ 11000‚∑√. 0 2589 9850 ·≈– 0 2951 0000 μàÕ 99205, 99312«‘∏’ àß ‘Ëß àßμ√«®·à‡¬Áπ ‘Ëß àßμ√«®„π°≈àÕß‚ø¡∫√√®ÿ ice pack À√◊ÕπÈ”·¢Áß æ√âÕ¡„∫π” àß “¡“√∂ à߉¥â∑—Èß∑“߇§√◊ËÕß∫‘π ∑“ß√∂‰ø ·≈–∑“ß√∂¢π àß ‚¥¬μâÕß·®â߇®â“Àπâ“∑’Ë„À≪√—∫¢Õß∑’Ë ∂“π’ª≈“¬∑“ß∑ÿ°§√—ÈßÀ¡“¬‡Àμÿ∂“π∑’Ëμ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫—μ‘°“√„π —ß°—¥§≥–·æ∑¬»“ μ√å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬μà“ßÊ „Àâμ‘¥μàÕª√– “πß“π‚¥¬μ√߇ªìπ§√“«Ê ‰ª (¥Ÿ¿“§ºπ«° 4)53

æ≈—ßß“π
省エネオフィスサービス 「エネパル® Office」のご紹介
“¬ß“π
æ—≤ π
æ≈—ßß“π
æ ¢ Õ ß § π
π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√¢Õß√“
æ≈—ßß“π
„π°“√∑”ß“π
7 π°üØdG ôë°üàdGh §ë≤dGh πë≤dG
∫∑∑'Ë 24 ‡§≈Á¥≈—∫ ”À√—∫π—°≈ß∑ÿπ - Tsi
—ÚÂÂÓÂÌÂÒÒ‡ÌÒ - Ultima
¶ƒøΔ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏
∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™ £∏™∞Àƒ√™
ª√–¡ß„π∑–‡≈ “
‰ªß“π ∂“ªπ'° ·≈â«Ç‰¥âÕ–‰√?
vad&19 'ëøÊ¥ ∑§ Ÿ ∑§Ë ¬ÁòÊ∑§Ê - MP POST
ÿ¥ªÑÕß°—π - topvs1
π«∑“ß„π°“√¥”
Õ—®©√'¬–¢â“¡§π
¡À“«'∑¬“≈—¬™'π«—µ√
15 π°üØdG á«Ä«ÑdG á«HÎdG - AFED
A-W √Õߪ°ÀπÈ“-À≈—ß
Χάρτες & ÃÚ‹ÛÈ̘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
â“«‚æ¥À«“π - Bayer Cropscience Co.,Ltd.
èktþÿ•• - Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία