Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

12 ZapnutieMáte

12 ZapnutieMáte neodoslané, zrušené aleboneúspešne odoslané.Tlačidlá sú zablokované.Telefón nezvoní priprichádzajúcich hovoroch alebotextových správach.Je nastavený budík./ Telefón je zaregistrovaný do sieteGPRS alebo EGPRS./ V telefóne je otvorené GPRS aleboEGPRS spojenie./ Spojenie GPRS alebo EGPRS jezrušené (pridržané).Spojenie Bluetooth je zapnuté.Máte službu alternatívnej linky aje aktívna druhá linka.Prichádzajúci hovor bolpresmerovaný na iné číslo.Hovory sú obmedzené nauzavretú skupinu používateľov.Aktuálny profil je časovaný.Pohyb v systéme menuTelefón poskytuje širokú ponuku funkciízoskupených do menu.1 Menu zobrazíte výberom položkyMenu.2 Prechádzajte cez príslušné menu avyberte požadovanú položku(napríklad položku Nastavenia).3 Ak vybraté menu obsahuje vedľajšiemenu, vyberte niektoré z nich(napríklad menu Hovor).4 Vyberte požadované nastavenie.5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcuúroveň menu, vyberte položku Späť.Ak chcete menu ukončiť, vybertepoložku Ukonči.Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vybertepoložku Voľby > Vzhľad hlavn. menu.Stlačte navigačné tlačidlo doprava avyberte niektorú z dostupných možností.Ak chcete zmeniť usporiadanie menu,vyberte položku Voľby > Usporiadať.Prejdite na položku menu, ktorú chcetepresunúť, a vyberte položku Presuň.Prejdite na umiestnenie, kam chcetepoložku menu presunúť, a vybertepoložku OK. Ak chcete zmenu uložiť,vyberte položku Hotovo > Áno.Blokovanie klávesniceAk chcete zablokovať klávesnicu, aby stezabránili náhodnému stláčaniu tlačidiel,vyberte Menu a do 3,5 sekundy stlačtetlačidlo *.Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberteOdblokuj a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo*. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovacíkód.Keď je klávesnica zablokovaná, môžeteprijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keďhovor ukončíte alebo odmietnete,klávesnica sa automaticky zablokuje.Ďalšie funkcie sú automatická ochranatlačidiel a bezpečnostná ochrana tlačidiel.Pozrite si „Telefón“ str. 13.Aj keď je prístroj alebo klávesnicazablokovaná, je možné volať na oficiálnetiesňové číslo naprogramované vo vašomprístroji.Funkcie telefónu bez SIM kartyNiektoré funkcie telefónu sa dajú využívaťaj bez vloženia SIM karty, napríkladfunkcie Organizéra a hry. Vzhľadniektorých funkcií je v menu stlmenýa nemožno ich použiť.Letový profilLetový režim používajte v prostrediachcitlivých na rádiový signál - v lietadláchalebo v nemocniciach - aby sa vypli všetkyrádiofrekvenčné funkcie prístroja. Stálevšak máte prístup k offline hrám,

Urobte si svoj telefón 13kalendáru a telefónnym číslam. Keď jeaktívny letový režim, zobrazuje sa .Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letovýrežim, vyberte Menu > Nastavenia >Profily > Letový > Aktivovať aleboPrispôsobiť.Ak chcete deaktivovať letový režim,vyberte niektorý iný režim.Výstraha:V letovom profile nemôžete volať aprijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla,a nemôžete používať žiadne funkcie,ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby stemohli volať, musíte najskôr aktivovaťfunkcie telefonovania zmenou profilu. Akje prístroj zablokovaný, zadajteodblokovací kód.Ak potrebujete uskutočniť tiesňovévolanie a prístroj je zablokovaný a vletovom profile, môžete sa pokúsiť zadaťtiesňové číslo do políčka pre odblokovacíkód a vybrať „Hovor“. Prístroj overí, či sachystáte opustiť letový profil a spustiťvolanie na tiesňové číslo.Urobte si svoj telefónNastavte si svoj telefón, personalizujte hoa pripájajte rôznymi spôsobmi.Základné nastaveniaTelefónVyberte Menu > Nastavenia > Telefónniektorú z nasledujúcich možností:Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviťjazyk telefónu, vyberte položku Jazyktelefónu a príslušný jazyk. Ak chcetenastaviť jazyk telefónu podľa informáciína karte SIM, vyberte položku Jazyktelefónu > Automaticky.Stav pamäti — zistenie spotrebovanejpamäteAutom. ochr. tlačidiel — ak chcete, abysa klávesnica automaticky blokovala popredvolenom čase oneskorenia, keď jetelefón v režime domácej obrazovky anepoužili ste žiadnu funkciu prístroja.Ochrana tlačidiel — vyžiadaniebezpečnostného kódu po odblokovaníochrany klávesniceRozpoznávanie hlasu — Pozrite si„Hlasové povely“ str. 16.Požiad. na let. profil — pre výzvu, čipoužiť letový profil po zapnutí telefónu. Vletovom režime sú vypnuté všetky rádiovéspojenia.Aktualizácie telefónu — ak chceteprijímať aktualizácie softvéru odposkytovateľa služieb (služba siete).Dostupné možnosti sa môžu líšiť. Pozritesi „Aktualizácie softvéru cezsieť“ str. 39.Voľba operátora — nastaveniecelulárnej siete dostupnej v mieste, kde sanachádzateAktiv. pomoc. textov — nastaveniezobrazovania pomocných textov vtelefóneTón pri zapnutí — prehratie tónu prizapnutí telefónuPotvrd. služby SIM — (služba siete)Pozrite si „Služby SIM“ str. 18.OchranaAj keď sú aktivované bezpečnostnéfunkcie používateľov obmedzujúcemožnosti volania (napríklad blokovaniehovorov, uzavreté skupiny používateľovalebo pevný zoznam), je možné volať naoficiálne tiesňové číslo naprogramovanévo vašom prístroji.Vyberte položku Menu > Nastavenia >Ochrana a niektorú z uvedenýchmožností:

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Pouūívateåská príručka - Nokia
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)