Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

14 Urobte si svoj

14 Urobte si svoj telefónOchrana PIN kódom alebo OchranaUPIN kódom — ak chcete, aby telefón pokaždom zapnutí vyžiadal kód PIN aleboUPIN. Niektoré karty SIM neumožňujúvypnutie výziev na zadanie tohto kódu.Služba blok. hovorov — ak chceteobmedziť prichádzajúce a odchádzajúcehovory telefónu (služba siete). Na použitietejto funkcie sa vyžaduje blokovacieheslo.Pevný zoznam — ak chcete obmedziťvolania iba na vybrané telefónne čísla, aktúto funkciu podporuje vaša karta SIM. Akje aktivovaný pevný zoznam, nemožnovytvárať spojenia GPRS s výnimkouspojení GPRS slúžiacich na odosielanietextových správ. V takomto prípade sa alemusí v pevnom zozname nachádzať čísloadresáta správy aj číslo centra správ.Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiťskupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorímôžu volať vám (služba siete).Úroveň ochrany — – ak chcete, abytelefón vyžiadal bezpečnostný kód povložení novej karty SIM do telefónu,vyberte položku Telefón.Prístupové kódy — ak chcete zmeniťbezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2alebo blokovacie heslo.Ochrana PIN2 kódom — výber, či sapožaduje PIN2 kód na používaniešpecifických funkcií telefónu, chránenýchPIN2 kódom. Niektoré SIM kartynepovoľujú požiadavku na kód, aby savypli. Táto možnosť nemusí byť kdispozícii v závislosti od typu karty SIM.Ďalšie informácie si vyžiadajte odoperátora siete.Voľba kódu — ak chcete vybrať typ kóduPIN.Autorizač. certifikáty alebo Certifikátyužívateľa — ak chcete zobraziť zoznamoprávnení alebo používateľskýchcertifikátov načítaných do telefónu.Pozrite si „Bezpečnosťprehliadača“ str. 32.Nastav. ochr. modulu — ak chcetezobraziť Detaily ochr. modulu, aktivovaťmožnosť Ochrana modulu PIN alebozmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN.Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 10.Personalizujte svoj telefónDajte svojmu telefónu pečať osobnosti stónmi zvonenia, pozadím na displeji atémami. Pridajte skratky pre preferovanéfunkcie a pripojte príslušenstvo.ProfilyTelefón má niekoľko skupín nastavení,nazývaných profily, ktoré umožňujúupraviť tóny zvonenia pre rozličnéokolnosti a prostredia.Vyberte položku Menu > Nastavenia >Profily, požadovaný profil a niektorú znasledujúcich možností:Aktivovať — aktivovanie vybratéhoprofiluPrispôsobiť — zmena nastavení profilu.Načasovať — aktivovanie profilu naurčitý čas. Keď uplynie čas nastavený preprofil, aktivuje sa predchádzajúcinenačasovaný profil.TémyTéma obsahuje prvky pre prispôsobenievášho telefónu.Vyberte položku Menu > Nastavenia >Témy a niektorú z nasledujúcichmožností:Zvoliť tému — Otvorte zložku Témya vyberte požadovanú tému.Načítania tém — Otvorenie zoznamuodkazov na načítanie ďalších tém.

Urobte si svoj telefón 15TónyTu môžete zmeniť nastavenia tónovvybraného aktívneho profilu.Vyberte položku Menu > Nastavenia >Tóny. Rovnaké nastavenia nájdete vmenu Profily.Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosťzvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne poniekoľkých sekundách.SvetláAk chcete aktivovať alebo deaktivovaťsvetelné efekty zodpovedajúce rôznymfunkciám telefónu, vyberte položkuMenu > Nastavenia > Svetlá.DisplejVyberte položku Menu > Nastavenia >Displej a niektorú z uvedených možností:Tapeta — ak chcete pridať snímku napozadie režimu domovskej stránkyDomáca obrazovka — ak chceteaktivovať, organizovať a personalizovaťrežim domácej obrazovky.Farba písma Dom. ob. — ak chcetevybrať farbu textu na domácej obrazovke.Ikony smer. tlačidla — ak si chcetezobraziť ikony navigačného tlačidla vrežime domovskej stránkyDetaily hlásenia — ak chcete zobraziťdetaily neprijatého hovoru a upozorneniana správy.Šetrič energie — ak chcete automatickystlmiť displej a zobraziť hodiny, keď satelefón určitý čas nepoužíva.Veľkosť písma — ak chcete nastaviťveľkosť písma pre správy, zoznamkontaktov a webové stránky.Logo operátora — ak chcete zobraziťlogo operátora.Zobrazenie info MCN — ak chcetezobraziť identifikáciu telefónu, ak jedostupná v sieti.Moje skratkyPomocou osobných skratiek máte rýchlyprístup k najčastejšie používanýmfunkciám svojho telefónu.Ľavé a pravé výberové tlačidláAk chcete zmeniť funkciu priradenúľavému alebo pravému výberovémutlačidlu, vyberte položku Menu >Nastavenia > Moje skratky > Ľavévýber. tlačidlo alebo Pravé výber.tlačidlo a požadovanú funkciu.Ak má v režime domácej obrazovky ľavévýberové tlačidlo funkciu Ísť na,požadovanú funkciu môžete aktivovaťvýberom položky Ísť na > Voľby aniektorej z uvedených možností:Vybrať voľby — pridanie a odstráneniefunkcie.Usporiadať — zmena usporiadaniafunkcií.Iné skratkyVyberte položku Menu > Nastavenia >Moje skratky a niektorú z uvedenýchmožností:Smerové tlačidlo — ak chcetenavigačnému tlačidlu (posúvaciemutlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z vopreddefinovaného zoznamu funkcií.Tlačidlo Domácej obr. — ak chcetevybrať pohyb navigačného tlačidla,ktorým sa bude aktivovať režim domácejobrazovky.Pridelenie volacích skratiekVytvorte skratky pridelením telefónnychčísel k číslicovým tlačidlám 2-9.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.6 MB)