Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

22 Ostaňte v

22 Ostaňte v spojeníPísanie textuTextové režimyAk chcete zadať text (napríklad pri písanísprávy), môžete použiť tradičné aleboprediktívne písanie textu.Pri písaní textu stlačením a pridržanímVoľby prepnete medzi tradičným písanímtextu, indikovaným a prediktívnympísaním indikovaním . Nie všetkyjazyky podporujú prediktívne písanietextu.O veľkosti vkladaných písmen informujúsymboly , a .Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte#. Ak chcete prepnúť medzi režimompísmen a číslicovým režimom,indikovaným , stlačte a pridržte # avyberte Režim čísel. Ak chcete prepnúť zčíslicového režimu do režimu písmen,stlačte a podržte #.Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberteVoľby > Jazyk pri písaní.Tradičné písanie textuOpakovane stláčajte číslicové tlačidlá 2-9,až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky kdispozícii závisia od vybraného jazykapísania.Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcetenapísať, umiestnené na tom istom tlačidleako predchádzajúce, počkajte kým saobjaví kurzor a zadajte písmeno.Pre prístup k najbežnejšíminterpunkčným znamienkam ašpeciálnym znakom slačte opakovane 1.Pre prístup do zoznamu špeciálnychznakov stlačte *. Ak chcete vložiťmedzeru, stlačte 0.Prediktívne písaniePrediktívne písanie je založené nazabudovanom slovníku, do ktoréhomožno tiež pridávať nové slová.1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel2 až 9. Každé písmeno zadajte jednýmstlačením tlačidla.2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujtedoprava a zadajte medzeru.• Ak slovo nie je správne, stlačteopakovane * a vyberte slovo zozoznamu.• Ak sa za slovom zobrazí otáznik ?,slovo, ktoré chcete napísať, sa vslovníku nenachádza. Ak chcetetoto slovo pridať do slovníka,vyberte Hláskuj. Napíšte slovopomocou tradičného zadávania avyberte Ulož.• Ak chcete písať zložené slová,zadajte najprv prvú časť slova arolovaním vpravo ho potvrďte.Napíšte poslednú časť slova apotvrďte slovo.3 Začnite písať nasledujúce slovo.Textové a multimediálne správyMôžete vytvoriť správu a máte možnosťdo nej priložiť napríklad obrázok. Popridaní súboru váš telefón automatickyzmení textovú správu na multimediálnusprávu.Textové správyVáš prístroj podporuje textové správyprekračujúce limit pre jednu správu.Dlhšie správy sa odošlú ako dve aleboviaceré správy. Za takéto správy môžeposkytovateľ služieb účtovaťzodpovedajúce poplatky. Znaky sdiakritikou alebo inými značkami a znakyniektorých jazykov zaberajú viac miesta,

Ostaňte v spojení 23čím obmedzujú počet znakov, ktorémožno odoslať v jednej správe.Zobrazí sa celkový počet zostávajúcichznakov a počet správ potrebných naodoslanie.Ak chcete posielať správy, v prístroji musíbyť uložené správne číslo centra správ.Toto číslo je zvyčajne nastavenépredvolene prostredníctvom karty SIM. Akchcete toto číslo nastaviť manuálne,vyberte položku Menu > Správy >Nastav. správ > Textové správy >Centrá správ > Pridať centrum azadajte meno a číslo, ktoré ste dostali odposkytovateľa služieb.Multimediálne správyMultimediálna správa môže obsahovaťtext, obrázky a audio- alebo videoklipy.Multimediálne správy môžu prijímať azobrazovať iba prístroje vybavenékompatibilnými funkciami. V závislosti odprijímajúceho zariadenia sa môže vzhľadspráv líšiť.Bezdrôtová sieť môže obmedzovaťveľkosť MMS správ. Ak vložený obrázokprekročí tento limit, môže ho prístrojzmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslaťv MMS.Dôležité: Buďte opatrní pri otváraníspráv. Správy môžu obsahovaťnebezpečný softvér alebo byť inýmspôsobom škodlivé pre váš prístroj alebopočítač.O dostupnosti a predplatení službymultimediálnych správ (MMS) sa dozvieteviac od svojho poskytovateľa služieb.Konfiguračné nastavenia si môžete tiežnačítať. Pozrite si „Podpora spoločnostiNokia“ str. 38.Vytvorenie textovej alebomultimediálnej správy1 Vyberte Menu > Správy > Vytvoriťsprávu > Správa.2 Ak chcete pridať príjemcu, prejditena pole Komu: a zadajte číslopríjemcu alebo e-mailovú adresu,alebo pomocou Pridaj vybertepríjemcov z dostupných možností.Pomocou Voľby pridajte príjemcova predmety a nastavte možnostiodosielania.3 Prejdite na pole Text: a zadajte textsprávy.4 Ak chcete k správe pripojiť nejakýobsah, posuňte sa na panel prílohnaspodku displeja a vybertepožadovaný typ obsahu.5 Ak chcete odoslať správu, stlačtePošli.Typ správy je vyznačený navrchu displejaa mení sa automaticky v závislosti odobsahu správy.Poskytovatelia služieb môžu jednotlivétypy správy spoplatňovať. Podrobnostizískate od poskytovateľa služieb.Čítanie správ a odpovedanieDôležité: Buďte opatrní pri otváraníspráv. Správy môžu obsahovaťnebezpečný softvér alebo byť inýmspôsobom škodlivé pre váš prístroj alebopočítač.Telefón vás upozorní na prijatú správu. Akchcete správu zobraziť, vyberte položkuUkáž. Ak prijmete viac správ, zo zložkyprijatých správ vyberte požadovanúsprávu a položku Otvor. Ak si chcetepozrieť všetky časti správy, použitenavigačné tlačidlo.Ak chcete na správu odpovedať, vybertepoložku Odpoveď.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Pouūívateåská príručka - Nokia
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.6 MB)