Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

24 Ostaňte v

24 Ostaňte v spojeníPosielanie a usporiadanie správAk chcete poslať správu, vyberte Poslať.Telefón uloží správu v zložke Na odoslaniea posielanie sa spustí.Upozornenie: Ikona alebo textoznamujúci odoslanie správy na displejivášho prístroja neindikuje, že bola správadoručená zamýšľanému príjemcovi.Ak sa posielaná správa preruší, telefón sabude snažiť poslať správu ešteniekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú,správa ostane v zložke Na odoslanie. Akchcete zrušiť posielanie správ, v zložke Naodoslanie vyberte Voľby > Zrušiťposielanie.Ak chcete ukladať odoslané správy dozložky Odoslané, vyberte Menu >Správy > Nastav. správ > Všeobec.nastavenia > Uložiť odosl. správy.Telefón uloží prijaté správy v zložkePrijaté správy. Usporiadajte svoje správy vzložke Uložené správy.Ak chcete pridať, premenovať alebovymazať zložku, vyberte Menu >Správy > Uložené položky > Voľby.Bleskové (flash) správyFlash správy sú textové správy, ktoré sazobrazia okamžite po prijatí.1 Ak chcete napísať bleskovú správu,vyberte Menu > Správy > Vytvoriťsprávu > Blesková správa.2 Zadajte telefónne číslo príjemcu,napíšte správu (najviac 70 znakov)a vyberte Pošli.Okamžité správyPomocou služby okamžitých správ (IM,služba siete) môžete posielať krátketextové správy prihláseným účastníkom.Službu si musíte nechať aktivovať amusíte sa zaregistrovať v službeokamžitých správ, ktorú chcete používať.Informácie o dostupnosti tejto služby,cenách a spôsobe používania získate odposkytovateľa služieb. Ponuky závisia odposkytovateľa služby okamžitých správ.Ak sa chcete pripojiť k službe, vybertepoložku Menu > Správy > Chat apostupujte podľa pokynov na displeji.Zvukové správy Nokia XpressPomocou služby MMS môžete pohodlnevytvárať a odosielať zvukové správy.1 Vyberte položku Menu > Správy >Vytvoriť správu > Zvuková správa.Otvorí sa nahrávač.2 Nahrajte správu. Pozrite si „Hlasovýzáznamník“ str. 30.3 Do poľa Komu: zadajte jedno aleboniekoľko telefónnych čísel, alebovyberte položku Pridaj, ak chcetevybrať číslo z pamäte.4 Ak chcete správu odoslať, vybertepoložku Pošli.Nastavenia správVyberte položku Menu > Správy >Nastav. správ a jednu z týchto možností:Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiťkópie poslaných správ v telefóne, prepísaťstaré správy, ak sa pamäť správ zaplní,alebo nastaviť iné preferencie týkajúce saspráv.Textové správy — ak chcete povoliťvýpisy o doručení, nastaviť centrá správSMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typpodpory znakov a nastaviť iné preferencietýkajúce sa textových správ.Multimediálne správy — ak chcetepovoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľadmultimediálnych správ, ak chcete povoliťprijímanie multimediálnych správ a

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Pouūívateåská príručka - Nokia
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)