Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

28 ZábavaZablokovanie

28 ZábavaZablokovanie pamäťovej kartyAk chcete vytvoriť heslo (maximálne 8znakov) a zamknúť pomocou nehopamäťovú kartu, aby sa zabránilo jejneoprávnenému používaniu, vybertezložku pamäťovej karty a položkuVoľby > Nastaviť heslo.Heslo sa uloží v telefóne a nebudete homusieť znovu zadať, kým pamäťovú kartubudete používať v tom istom telefóne. Akchcete pamäťovú kartu použiť v inomzariadení, budete musieť znovu zadaťheslo.Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položkuVoľby > Vymazať heslo.Kontrola stavu pamätiAk chcete skontrolovať veľkosť pamäterôznych skupín dát a pamäte dostupnej napamäťovej karte na inštaláciu novéhosoftvéru, vyberte pamäťovú kartu apoložku Voľby > Detaily.ZábavaPočúvanie hudbyPočúvanie hudby cez prehrávač hudbyalebo rádio a nahrávanie zvukov alebohlasu nahrávačom hlasu. Načítanie hudbyz internetu alebo prenos hudby z vášhopočítača.Prehrávač médiíVo vašom telefóne je prehrávač médií napočúvanie skladieb a prezeranievideoklipov. Telefón automaticky vyhľadáhudobné súbory a videosúbory uložené vzložke s hudbou v pamäti telefónu alebona pamäťovej karte a pridá ich dohudobnej knižnice.Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vybertepoložku Menu > Médiá > Prehrávačmédií.Menu hudbyZískajte prístup k hudobným súborom avideosúborom uloženým v pamätitelefónu alebo na pamäťovej karte,načítajte hudobné klipy alebo videoklipyz webu alebo si pozrite kompatibilnévideostreamy zo sieťového servera(služba siete).Ak chcete počúvať hudbu alebo prehraťvideoklip, vyberte príslušný súbor zdostupných zložiek a potom položkuHraj.Ak chcete načítať súbory z webu, vybertepoložku Voľby > Načítania a stránku, zktorej chcete načítať.Ak chcete po pridaní súborov aktualizovaťhudobnú knižnicu, vyberte položkuVoľby > Aktualiz. kniž..Vytvorenie zoznamu skladiebAk chcete vytvoriť zoznam skaldieb zvášho výberu hudby:1 Vyberte položku Zozn. skladieb >Vytvoriť zozn. skl. a zadajte názovzoznamu skladieb.2 Pridajte hudbu a videoklipy zozobrazených zoznamov.3 Ak chcete zoznam skladieb uložiť,vyberte položku Hotovo.Konfigurácia streamingovej službyNastavenia pre streaming môžete dostaťod poskytovateľa služby vo formekonfiguračnej správy.Pozrite si „Službakonfiguračných nastavení“ str. 40.Potrebné nastavenia môžete zadať ajmanuálne. Pozrite si„Konfigurácia“ str. 19.Ak chcete aktivovať nastavenia:

Zábava 291 Vyberte položku Voľby >Načítania > Nastav. streamingu >Konfigurácia.2 Vyberte poskytovateľa streamingovejslužby a položku Predvolené aleboOsobná konfigurácia.3 Vyberte položku Konto a kontostreamingovej služby, ktoré sanachádza v aktívnych konfiguračnýchnastaveniach.Prehrávanie skladiebVýstraha:Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitostivám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutýreproduktor, nedržte prístroj pri uchu,pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačtetlačidlá hlasitosti.Prehrávač sa ovláda pomocou virtuálnychtlačidiel na displeji.Prehrávanie spustíte výberom .Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vybertepoložku .Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačtetlačidlo . Stlačením tlačidladvakrát sa vrátite na začiatokpredchádzajúcej skladby.Ak chcete aktuálnu skladbu posunúťrýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo. Ak chcete aktuálnu skladbu posunúťdozadu, stlačte a podržte tlačidlo .Tlačidlo uvoľnite v časti skladby, odkiaľchcete pokračovať v prehrávaní hudby.Ak chcete prepnúť na menu hudby,vyberte .Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam,vyberte .Ak chcete zatvoriť menu mediálnehoprehrávača a pokračovať v prehrávaníhudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.Prehrávač médií zastavíte stlačením apodržaním tlačidla Koniec.Zmena vzhľadu mediálnehoprehrávačaVáš telefón ponúka niekoľko tém, ktorýmimôžete zmeniť vzhľad mediálnehoprehrávača.Vyberte položku Menu > Médiá >Prehrávač médií > Ísť do Prehr.médií > Voľby > Nastavenia > TémaPrehráv. médií a jednu z uvedených tém.Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislostiod témy.RádioFM rádio potrebuje anténu nezávislú odantény bezdrôtového prístroja. Aby FMrádio správne fungovalo, musí byť kprístroju pripojený kompatibilný headsetalebo iné príslušenstvo.Výstraha:Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitostivám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutýreproduktor, nedržte prístroj pri uchu,pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.Vyberte Menu > Médiá > Rádio.Ak chcete nastaviť hlasitosť, použitetlačidlá hlasitosti.Používanie grafických tlačidiel nadisplejiStlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol,doľava alebo doprava.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Pouūívateåská príručka - Nokia
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)