Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

40 Podpora a

40 Podpora a aktualizácie2 Vyberte Detaily akt. softvéru, ak sichcete zobraziť aktuálnu verziusoftvéru a zistiť, či ju je trebaakualizovať.3 Vyberte Načítať softvér telef., ak sichcete načítať a nainštalovaťaktualizáciu softvéru. Riaďte sapokynmi na displeji.4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí,výberom Inštal. aktual. softvérinštaláciu spustíte.Len obnoviť nastav. — Reset všetkýchnastavení preferencií bez vymazaniaakýchkoľvek osobných dát.Obnoviť všetky — Reset všetkýchnastavení preferencií a vymazanievšetkých osobných dát, ako sú kontakty,správy, multimediálne súbory a aktivačnékľúče.Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľkominút. Ak máte problémy s inštaláciou,spojte sa so svojim poskytovateľomslužieb.Služba konfiguračných nastaveníAk chcete používať niektoré služby siete,ako sú služby mobilného internetu, službymultimediálnych správ (MMS), zvukovésprávy Nokia Xpress alebo synchronizáciuso vzdialeným serverom, váš telefónpotrebuje správne konfiguračnénastavenia. Pre ďalšie informácie odostupnosti sa skontaktujte so svojimposkytovateľom služieb, s najbližšímautorizovaným predajcom Nokia alebonavštívte stránky podpory na webovejstránke Nokia. Pozrite si „Podporaspoločnosti Nokia“ str. 38.Ak ste dostali nastavenia vo formekonfiguračnej správy a nastavenia saautomaticky neuložili a neaktivovali,zobrazí sa Konfiguračné nastaveniaprijaté.Ak chcete uložiť nastavenia, vyberteZobraz > Ulož. Ak je to potrebné, zadajtePIN kód, dodaný poskytovateľom služieb.Obnoviť pôvodné nastaveniaAk chcete obnoviť v telefóne nastaveniavýrobcu, vyberte Menu > Nastavenia >Obnov. pôv. nast. a niektorú znasledujúcich možností:

Príslušenstvo 41PríslušenstvoVýstraha:Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválenéspoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnymmodelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiťplatnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sanebezpečenstvu.O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím,informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábelakéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, niekábel.BatériaInformácie o batérii a nabíjačkeVáš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístrojje určený na používanie s batériou BL-5CT. Spoločnosť Nokiamôže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť stýmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledúcenabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiťpodľa typu konektora. Typ konektora sa identifikujeniektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C aleboUB.Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkostokrát, ale nakoniecsa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostnéhorežimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom,batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválenéspoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami,schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tentoprístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznikpožiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo inénebezpečenstvo.Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlhonepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačkunajprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak jebatéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa nadispleji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začaťtelefonovať.Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte odnabíjačky.Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete aod prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú donabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Akúplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keďkovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero -spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólubatérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.)Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnúbatériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batériemôže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skratspôsobil.Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli byexplodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Akje to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich dokomunálneho odpadu.Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte,neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte,neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina,zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. Vprípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutúpokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nichvkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ichvplyvu vody, ani iných tekutín.Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu,alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadnepredovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batériapoškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprvskontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená.Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.Návod na overenie pravosti batérií NokiaV záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálnebatérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnubatériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centreNokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujteholografický štítok podľa nasledovných krokov:Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnouzárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvoddomnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batériaNokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšiehoautorizovaného servisného strediska Nokia alebo kpredajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiťpravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitua životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenoubatériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosťbatérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodommrazu.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)