Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

44 Ďalšie

44 Ďalšie bezpečnostné informáciePotenciálne explozívne prostrediaVypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí spotenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetkyznačky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnouatmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúťmotor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiťexplóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno ismrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach,napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách.Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadenív priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemickýchprevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla,ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí,zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, naktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice akozrniečka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel,ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propánalebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístrojpoužívať v ich bezprostrednej blízkosti.Tiesňové volaniaDôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzkurádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete afunkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístrojpodporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory),aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sabude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, ajprostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak súaktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia zaakýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sanespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jedinýprostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad naprivolanie lekárskej pomoci.Informácia o certifikácii (SAR)Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozíciirádiovými vlnami.Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vĺn. Jeskonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozícierádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami.Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckouorganizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy prezabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku azdravotného stavu.Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajúmeraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovanývýkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR,stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. MeraniaSAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohácha s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanejvýkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčnýchpásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je vprevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretožeprístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkonpostačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkonovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť odzákladňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmyslesmerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,15 W/kg.Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžuhodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať vzávislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania vjednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšieinformácie o SAR môžete nájsť medzi produktovýmiinformáciami na stránkach www.nokia.com.Tiesňové volanie uskutočníte takto:1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či jeintenzita signálu dostatočná. V závislosti od typuprístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovnékroky.• Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.• Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vovašom prístroji aktivovali.• Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívnyprofil.2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej aprístroj nepripraví na volanie.3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sanachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.4 Stlačte tlačidlo Hovor.Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetkypotrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byťjediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody.Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Register 45RegisterAaktualizácia softvéru 39aktualizácie— softvér prístroja 39aktualizácie softvéru 39aktualizácie softvéru telefónu 13aplikácie 33Bbatéria 7bezpečnostný kód 10bleskové (flash) správy 24blokovacie heslo 10blokovanie klávesnice 12blokovanie tlačidiel 13Ccookies 32Ččakajúci hovor 21časovač hovoru 21číslicový režim 22číslo centra správ 22Ddátový kábel 17dátový USB kábel 17denník hovorov 21denník polôh 18displej 11, 15domáca obrazovka 11, 15Eekvalizér 30e-mail 25Ffotoaparát 26GGPRS 17GPS 34Hhandsfree 20headset 8hlasová voľba 20hlasové povely 16hry 33CHChat 24IID volajúceho 21indikátory 11indikátory stavu 11informácie o polohe 18info správy 19intenzita signálu 11internet 31Jjasnosť hlasu 21jazyk 13Kkalkulačka 37karta microSD 7konfigurácia 19kontakty— pamäť 35Lletový režim 12MMapy 33menu operátora 18My Nokia 38Nnačítanie 39

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.6 MB)