Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

48VYHLÁSENIE O

48VYHLÁSENIE O ZHODENOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-443výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušnéustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode -Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannýmiznačkami alebo registrovanými ochrannými značkamispoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značkaspoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov aspoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannéznačky alebo obchodné označenia príslušných vlastníkov.Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávaniečasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvekforme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnostiNokia je zakázané.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 textinput software Copyright © 1997-2008. TegicCommunications, Inc. All rights reserved.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocolsoftware from RSA Security.nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľomvidea. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľujea nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informáciítýkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčnéúčely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívtestránky http://www.mpegla.com.Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja.Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvekz produktov opísaných v tomto dokumente bezpredchádzajúceho upozornenia.SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍNENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBOPRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ,NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOMROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE”.NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽVÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI,SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE,ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUKOBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREMZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMIPREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVOKEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTODOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tietovýrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa,prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach adostupnosti jazykových verzií.Regulácia vývozuTento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebosoftvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zoSpojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy vrozpore so zákonmi sú zakázané.Java and all Java-based marks are trademarks or registeredtrademarks of Sun Microsystems, Inc.This product is licensed under the MPEG-4 Visual PatentPortfolio License (i) for personal and noncommercial use inconnection with information which has been encoded incompliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumerengaged in a personal and noncommercial activity and (ii) foruse in connection with MPEG-4 video provided by a licensedvideo provider. No license is granted or shall be implied forany other use. Additional information, including that relatedto promotional, internal, and commercial uses, may beobtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.comTento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 VisualPatent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účelyspotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľaštandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú aUPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADAVáš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho aleborozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu vbezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC aleboIndustry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefónprestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Akpotrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko.Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedenýchv časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcichdvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovaťškodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvekpôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiťnežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny aleboúpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia,môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa naprevádzkovanie tohto zariadenia.Číslo modelu: 6303c

9214045/1. Vydanie SK49

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)