Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

Spustenie 7dôjsť aj k

Spustenie 7dôjsť aj k porušeniu dát, uložených nakarte.Váš telefón podporuje karty microSD sveľkosťou až 4 GB.Vloženie pamäťovej karty2 Otvorte držiak SIM karty (3). Vložtekartu SIM do držiaka karty kontaktmismerom nadol (4). Zatvorte držiakkarty SIM (5).1 Zložte zadný kryt.2 Vložte kartu do otvoru na pamäťovúkartu kontaktmi smerom nadol azatláčajte ju, kým nezapadne namiesto.3 Znova nasaďte zadný kryt.3 Vložte batériu (7), pričom dbajte nasprávnu orientáciu kontaktov batérie(6). Znova nasaďte zadný kryt (8).Vloženie a vybratie pamäťovej kartyPoužívajte iba kompatibilné kartymicroSD schválené spoločnosťou Nokiapre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sariadi schválenými priemyselnýminormami pre pamäťové karty, ale kartyniektorých značiek nemusia byť úplnekompatibilné s týmto prístrojom. Pripoužití nekompatibilnej karty môže dôjsťk poškodeniu karty a prístroja a môžeVybratie pamäťovej kartyDôležité: Nevyberajte pamäťovú kartuuprostred činnosti, keď prebieha prístupna kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisualebo načítavania dát, môže dôjsť kpoškodeniu pamäťovej karty ako ajprístroja a dáta uložené na karte sa môžuzničiť.Pamäťovú kartu možno vybrať alebovymeniť počas prevádzky prístroja bezjeho vypnutia.1 Uistite sa, že pamäťovú kartu právenevyužívajú žiadne aplikácie.2 Zložte zadný kryt.3 Miernym zatlačením uvoľnitepamäťovú kartu z otvoru a vyberte ju.4 Znova nasaďte zadný kryt.Nabitie batérieVaša batérie bola vopred nabitá, aleúroveň nabitia môže byť rôzna.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Pouūívateåská príručka - Nokia
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)