Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

8 Spustenie1 Zapojte

8 Spustenie1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvkyv stene.s vyšším výkonom, než je normálnepotrebné a zníži sa výdrž batérie.Na obrázku je oblasť antény vyznačenásivou farbou.PríslušenstvoPripojenie kábla USB2 Zapojte nabíjačku do prístroja.3 Po úplnom nabití batérie odpojtenabíjačku od prístroja a potom aj odstenovej zásuvky.Ak je batéria úplne vybitá, môže trvaťniekoľko minút, kým sa na displeji objavíindikátor nabíjania a kým budete môcťzačať telefonovať.Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky.Nabitie batérie BL-5CT pomocou nabíjačkyAC-8 trvá v domovskej stránke telefónupribližne 1 hodinu 30 minút.AnténaOtvorte kryt konektora USB a zapojte doprístroja kábel USB.HeadsetVýstraha:Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitostivám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutýreproduktor, nedržte prístroj pri uchu,pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.Výstraha:Pri používaní headsetu sa znižuje vašaschopnosť vnímať okolité zvuky.Nepoužívajte headset tam, kde by vás tomohlo vystaviť nebezpečenstvu.Váš prístroj môže mať interné a externéantény. Podobne ako pri rádiovýchvysielačoch, nedotýkajte sa zbytočneoblasti antény, keď anténa vysiela aleboprijíma signál. Kontakt s touto anténouzhoršuje kvalitu rádiovej komunikácie,môže spôsobiť, že prístroj bude pracovaťKeď do AV zásuvky Nokia pripájateakýkoľvek externý prístroj alebo headset,ktorý nie je spločnosťou Nokia určený prečinnosť s týmto zariadením , venujtezvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojomvýstupného signálu, pretože môžu mať za

Zapnutie 9následok zničenie prístroja. Nepripájajtedo AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.Remienok1 Zložte zadný kryt.2 Prevlečte šnúrku a utiahnite ju.3 Znova nasaďte zadný kryt.ZapnutieNaučte sa, ako zapnúť telefón a akopoužívať jeho základné funkcie.O vašom prístrojiMobilné zariadenie je schválené prepoužitie v sieťach GSM 900/1800/1900MHz v Slovenskej republike v rámcivšeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001,VPR-01/2001 a VPR-08/2005. Aktuálnavyužiteľnosť frekvenčných pásiemmobilných sietí závisí od oblasti, kde saprístroj používa.. Ďalšie informácie osieťach si vyžiadajte od svojhoposkytovateľa služieb.Pri používaní funkcií tohto prístrojadodržujte všetky zákony a rešpektujtemiestne zvyklosti, súkromie a zákonnépráva iných vrátane autorských práv.Ochrana autorských práv môže brániťkopírovaniu, úprave alebo prenosuniektorých obrázkov, hudby a inéhoobsahu.Váš prístroj môže mať voprednainštalované záložky a linky nainternetové stránky tretích strán. Cez vášprístroj môžete mať takisto prístup nastránky tretích strán. Stránky tretích stránnemajú väzbu na spoločnosť Nokia aNokia sa nehlási k zodpovednosti za tietostránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíteprístup na tieto stránky, mali by stevykonať opatrenia na zaisteniebezpečnosti obsahu.Výstraha:Pri používaní akejkoľvek funkcie tohtoprístroja okrem budíka, musí byť prístrojzapnutý. Nezapínajte prístroj, ak bypoužitie bezdrôtového prístroja mohlospôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.Nezabúdajte si zálohovať alebo písomnezaznamenávať všetky dôležité údaje,ktoré máte uložené vo svojom prístroji.Pri pripájaní k akémukoľvek inémuzariadeniu si v jeho príručke používateľaprečítajte podrobné bezpečnostnépokyny. Neprepájajte nekompatibilnévýrobky.Nezabúdajte si zálohovať alebo písomnezaznamenávať všetky dôležité údaje,ktoré máte uložené vo svojom prístroji.Pozrite si používateľskú príručku, kdenájdete ďalšie dôležité informácie ovašom prístroji.Služby sieteAby ste prístroj mohli používať,potrebujete službu poskytovateľabezdrôtových služieb. Mnohé funkcie sivyžadujú špeciálne funkcie siete. Takétofunkcie nie sú dostupné vo všetkýchsieťach; v niektorých sieťach si využívanieslužieb siete vopred vyžaduje osobitnédojednanie s poskytovateľom služieb.Použitie služieb siete obsahuje prenosdát. Informujte sa u svojho poskytovateľaslužieb o poplatkoch vo vašej domácejsieti a pri roamingu v iných sieťach. Vášposkytovateľ služieb vás poučí, ako služby

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Pouūívateåská príručka - Nokia
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)