Views
3 years ago

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

a k a d e m i c k

a k a d e m i c k ýcíli protinádorové terapie. Oblast humanitních a společenskýchvěd – Archeologický ústav Brno dosáhlvýznamného úspěchu při řešení výzkumného záměru,který se zabýval vývojem středoevropských populacív období časného středověku. Výsledky izotopovýchanalýz kosterního materiálu z vybraných pohřebišť ze6. století na území ČR naznačily nové cesty při výzkumuetnogenetických procesů vedoucích k formovánínárodů a národností ve středoevropském prostoru.Zdalších událostí, k nimž došlo v letošním roce vevědeckém životě naší Akademie, chci připomenoutalespoň ty nejvýznamnější.Nejprve bych rád pogratuloval těm, jimž byla udělenavýznamná ocenění mimo Akademii věd. V prvnířadě jde o Jana Svobodu z Ústavu molekulární genetiky,který se stal letošním laureátem Národní cenyvlády Česká hlava, a to za své celoživotní dílo v oboruretrovirologie. Dalším nositelem letošního oceněníČeská hlava je Jaromír Chalupský z Fyzikálního ústavu.Cenu získal v kategorii Doctorandus za výzkumrentgenových laserů.Srdečně gratuluji i k významnému státnímu ocenění,k medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, udělenémuprezidentem Václavem Klausem vynikajícím osobnostemz řad vědců: Františku Danešovi, význačnémučeskému jazykovědci a bývalému řediteli Ústavu projazyk český, a Blance Wichterlové z Ústavu fyzikálníchemie J. Heyrovského, která se zabývá výzkumemheterogenní katalýzy a vývojem katalyzátorů pro chemicképrocesy.Velmi potěšitelná je i skutečnost, že Pavlína Rychterováz Centra medievistických studií Filosofickéhoústavu získala prestižní juniorský grant od Evropskévýzkumné rady, podporující mladé vědce a jejich projektyv oblasti hraničního výzkumu. Ve třech dosud vypsanýchsoutěžních kolech uspěli mladí vědci z Českérepubliky pouze čtyřikrát a Pavlína Rychterová získalau nás vůbec první grant této kategorie v oblasti sociálnícha humanitních věd. Mimochodem, další letošnínositelka takového grantu, Jana Roithová z Přírodovědeckéfakulty UK, pracovala od počátku své vědeckékariéry až do začátku letošního roku na pracovištíchAkademie věd a proto si troufám říci, že podílakademickýbulletinab10s n ě mAkademie věd na jejím úspěchu je nemalý. Oběmadámám touto cestou samozřejmě gratuluji.Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálníhovývoje a inovací získal Erazim Kohákz Filosofického ústavu. Další významné ocenění, cenuLigy proti rakovině, získal Emil Pollert z Fyzikálníhoústavu. Medaile Josefa Hlávky byla udělena CyriluHöschlovi z Ústavu termomechaniky – blahopřeji všempánům k tomuto úspěchu.Gratuluji rovněž těm, kteří za své vynikající výsledkyve vědecké činnosti obdrželi ocenění Akademievěd nebo čestné medaile Akademie věd.Vyzdvihl bych zejména Pavla Jungwirtha z Ústavuorganické chemie a biochemie a Petra Pyška z Botanickéhoústavu, kteří obdrželi Akademickou prémii– Praemium Academiae 2010. Smyslem této mimořádnéprémie je podpořit vynikající vědecké osobnostia vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohlylépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademievěd a celé české vědy.Gratuluji rovněž letošním laureátům Prémie OttoWichterleho. Smyslem tohoto ocenění je finančněpodpořit kvalitní mladé vědce a vědkyně pracujícív ústavech Akademie věd. Prémie Otto Wichterlehobyla Akademií věd zavedena už v roce 2002 a já mohupo devíti letech její existence konstatovat, že se ukázalajako velmi dobrý nástroj pro stimulaci špičkovéhovědeckého mládí. Touto prémií byly ostatně v minulostioceněny i obě zmíněné nositelky grantů Evropskévýzkumné rady.■

PROJEV PŘEDSEDY VLÁDY ČRPETRA NEČASEVŠECHNA FOTA: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETINVážený pane předsedo, dámy a pánové,v prvé řadě mi dovolte poděkovat za pozvání nazasedání vašeho Akademického sněmu. Chci popřáttomuto zasedání, ale i celému Akademickémusněmu v následujících obdobích do roku 2014především dělnou atmosféru a pozitivní výsledky.Česká věda i Česká republika jako taková to budepotřebovat. Vašeho pozvání si velmi vážím, protožeje to pro mě i možnost oslovit širší spektrum zástupcůvýzkumných institucí, ředitelů ústavů, zástupcůz jednotlivých ústavů, zástupců vysokýchškol a části státní správy, která působí v Akademickémsněmu.Dovolte mi přičinit několik poznámek nejenomz pozice předsedy vlády, ale i jako předsedy vládníRady pro výzkum, vývoj a inovace. Chtěl bychpoděkovat vědeckým pracovištím Akademie vědza vědecké výsledky, kterých dosáhla v tomto roce,a chci jednoznačně říci, že v nich vidím velkýpříspěvek pro další rozvoj české vědy. Samozřejměmáme před sebou některé klíčové úkoly a úmyslněpoužívám první osobu množného čísla, protože topovažuji za společný úkol pro nás pro všechny.Chceme-li založit skutečně dlouhodobou prosperituČeské republiky, musíme vybudovat konkurenceschopnouekonomiku naší země a ta může být ustavenapouze tehdy, bude-li skutečně založena naoborech s vysokou přidanou hodnotou. Založit ji naoborech s vysokou přidanou hodnotou bez vzdělanýchlidí a především bez podpory výzkumu, vývojeainovací je skutečnou iluzí a nemůže se to bezpodpory těchto dvou kroků podařit. Máme-li mítinovativní ekonomiku, právě takovou, která budevytvářet možnosti pro obstání v globální konkurenci,tak bez podpory těchto dvou pilířů toho nedosáhneme.Považuji za nesmírně důležité, aby oblast výzkumu,vývoje a inovací byla propojena jistýmzávěrečným, koncovým řetězcem, tzn. s inovacemiv oblasti tam, kde působíme, v oblasti průmyslu,ale i sofistikovaných služeb. Na konkrétním případěČíny, který často používám, bych rád ukázal,jak svět kolem nás nespí a vlastně pádí vpřed. Podlesvětových statistik se Čína v oborech s vysokoupřidanou hodnotou před deseti lety podílela na světovémobchodu pouhými třemi procenty. Údajez loňského roku říkají, že v této kategorii se na světovémobchodu, tzn. v oborech s vysokou přidanouhodnotou, podílí již osmnácti procenty. Znamená to,že takovéto tradiční spoléhání se, že evropskáa severoamerická ekonomika automaticky tím, žemají vysoký inovativní potenciál, že s tím vystačíavglobální konkurenci obstojí, se ukazuje jako iluze.Právě proto musí být kladen nesmírný důrazna oba pilíře, na kvalitní vzdělávací systém a napodporu vývoje, výzkumu a inovací. Musíme se velmisoustředit především na ty oblasti, kde dosahujemevynikajících výsledků. Centra excelence jsoupodle mého názoru nutný krok nejenom proto, ževždy rozpočtové zdroje menší evropské země s jejíekonomickou výkonností budou omezené, ale troufámsi říci, že budou omezené i tradiční naše lidskézdroje. Tato země nebude mít nikdy více neždeset milionů obyvatel, to znamená, že efektivněmusíme alokovat nejenom finanční, ale i lidskézdroje, protože obojího máme pouze omezenémnožství, do těch oblastí, kde skutečně můžemedosahovat vysokého inovativního přínosu a dosahovatvynikajících výsledků. Samozřejmě, že musímepodporovat ty oblasti vědy a výzkumu, kteréjsou nutné z hlediska našich národních zájmů, byťtam třeba nedosahujeme všude vynikajících výsledků.Předseda AV ČR Jiří Drahoš zmínil otázkuinstitucionálního uspořádání a také institucionálníhohodnocení. Jsem přesvědčen, že nás čeká obrovskýkus práce. Nesmíme se tohoto nepříjemnéhoúkolu bát, protože zatím jsme se pohybovali v takovýchdvou krajních pólech. Ten jeden pól v zásadě11 ab

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR