Views
3 years ago

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

t é m am ě s í c eNA

t é m am ě s í c eNA PRAHU MEZINÁRODNÍHOROKU CHEMIEUkázat zahraničním novinářům, co se v naší zemidaří ve vědě a výzkumu, pochlubit se vynikajícímivýsledky, představit českou badatelskou komunitua současně zprostředkovat, aby se informaceo nás dostaly ke čtenářům po celé Evropě.To je jedním z cílů studijních cest, kteréprostřednictvím členských států pořádá pro svéčleny Evropská asociace vědeckých novinářů EUSJA.Historicky první Study Trip EUSJA v České republiceve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2010získal netradiční celoevropský kontextv podobě sněhové kalamity, která značnězkomplikovala příjezd účastníků.Vedoucílaboratořezabývající seúlohou proteázv regulacibiologickýchprocesůJan Konvalinka.Ředitel ÚOCHBZdeněk Havlaspředstavil totošpičkovéakademicképracovištěa vyzdvihlúspěchy týmuAntonína Holého.Do mezinárodní organizace EUSJA vstoupilaČeská republika prostřednictvím Klubu vědeckýchnovinářů při příležitosti udílení Descartesovýchcen na Pražském hradě přesně před šesti letyhttp://abicko.avcr.cz/cs/archiv/2005/1/03/descartesovy-ceny-2004.Letos se nám konečně podařilo splnit povinnostkaždé členské země a ve spolupráci Klubu vědeckýchnovinářů se Střediskem společných činností a Ústavuorganické chemie a biochemie AV ČR jsme pozvali zahraničnínovináře na pracoviště Akademie věd. Ačkolibychom byli do naší premiérové akce nejradši zapojilivšech šest ústavů ze 4. sekce chemických věd, střízlivějsme využili „pouze“ pohostinství organických chemikůna Flemingově náměstí a jádro akce „usadili“ tam.Intuice mne však osvítila, když jsem se při vymýšleníprogramu inspirovala účastí v projektu My Science(http://abicko.avcr.cz/cs/fotogalerie/My_science)a na první den naplánovala prohlídky moderní Národnítechnické knihovny v Dejvicích a historickéKnihovny Akademie věd. V předvečer akce totiž zača-lo sněžit, nepřestalo ani v pondělí, a tak jsme některéúčastníky místo plánovaných dopoledních příletů „sbírali“během celého odpoledního programu.Druhý den představil ředitel Ústavu organické chemiea biochemie AV ČR Zdeněk Havlas toto špičkovépracoviště, aby poté předal slovo svým kolegům JanuKonvalinkovi, Ivě Pichové, Ireně Valterové, JiřímuŠroglovi, Detlefu Schröderovi a Lubomíru Rulíškovi.V odpolední části programu si zahraniční novináři prohlédlilaboratoře a k rozhovorům a osobním kontaktůmhojně využívali i společného večera v Lannově vile.Sněhu neubývalo ani ve středu, nicméně programpokračoval v již důvěrně známém prostoru klubuÚOCHB, kde jsme připravili letmý průřez historiía současností Akademie věd ČR, představili základníaktivity Střediska společných činností zejménas ohledem na popularizaci vědy, novináře zajímalovýročí Dnů otevřených dveří a Týdne vědy a techniky,zmínili jsme cizojazyčné publikace NakladatelstvíAcademia a vědecké časopisy. Další část prezentacípatřila projektu EURAXESS, který zahraničním vědcůmusnadňuje počátky pobytu v České republice.Všichni jsme si pak vyposlechli zkušenosti ukrajinskéhovědce v Praze Valeryho Andrušenka.Premiéra studijní cesty EUSJA se díky všem spolupracovníkůmi dobrovolníkům vydařila. Není tedy důvod,proč bychom neměli prostřednictvím zahraničníchvědeckých novinářů příště Evropě představit další zešpičkových pracovišť Akademie věd ČR. ■MARINA HUŽVÁROVÁakademickýbulletinOBĚ FOTA: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN

o z h o v o rZRUŠIT PRESTIŽNÍ VĚDECKÉ ÚSTAVYBY BYLO JAKO SPÁCHAT SEBEVRAŽDUMá právo na existenci instituce typu Akademie věd? Je to zkostnatělý moloch,nebo součást životního stylu moderní společnosti? Není lepší podpořit aplikace,aby se rychle zhodnotily ve snadno počitatelném finančním efektu, zatímco vědu ponechatstudentům na univerzitách? Takové otázky hýbou veřejností a laikové často ani nevědí,že všude ve světě pracují desítky institucí podobných naší Akademii. Rozhodli jsme se,že některé z nich v Akademickém bulletinu představíme. Pro úvodní pozvání do cizíchteritoriálních vod jsme požádali předsedu Rady pro zahraniční styky prof. Jana Palouše,s nímž jsme hovořili o Společnosti Maxe Plancka v Německu, která je Akademiisvou náplní asi nejpodobnější a pro nás nejznámější, i o souhvězdí evropského výzkumu.Naším největším sousedem je Německo, kde odroku 1948 funguje společnost Max Planck Gesellschaft,jež je do značné míry podobná Akademiivěd ČR, má dokonce i přibližně stejný počet ústavů.Mohl byste přiblížit naše vzájemné vztahy?Cílem Společnosti Maxe Plancka (MPG) je pěstovatšpičkový výzkum v Německu. Ředitelé jednotlivýchústavů jsou vybíráni na základě náročného mezinárodníhokonkurzu a mají rozsáhlé kompetence. Ředitelsi může přivést svou skupinu a dělat výzkum podlesvého uvážení. Princip je založen na osobnostecha na tom, že v Německu existuje pakt o podpoře vědy,který před více než pěti lety ratifikovaly parlamenty jednotlivýchstátů i federální parlament. V něm se státyzavázaly podporovat vědu, a dokonce mají každoročněsvé příspěvky zvyšovat. Oproti našim podmínkámtak němečtí vědci získali velkou stabilitu a jistotu. Dlouhodobýprogram na podporu vědy dělá z Německavědeckého tygra, který je čím dál silnější. Zakládajíse tam různá centra excelence, což se sice snažímeiunás, ale např. do centra na vysokovýkonné výpočtypři Maxmiliánově univerzitě v Mnichově odcházejí i našivědci, neboť si je v nestabilním prostředí České republikynedokážeme udržet.Osobnosti v čele německých institucí mají tedydaleko větší pravomoci – jak to funguje?Společnost Maxe Plancka má centrum Mnichově,kde se její zástupci scházejí spíše ke koncepčním záležitostem.Můžeme to přirovnat např. k naší Učené společnosti.Členové však dohlížejí na rozdělování financípro jednotlivé ústavy, které pak zřizují. Vypisují konkurzy– více než polovina ředitelů ústavů MP není z Německa.Např. ředitelem MPI für Astrophysik v Garchinguu Mnichova byl před současným Simonem Whitemz Anglie atomový fyzik Rudolf Kippenhahn, který pocházelz Čech, ze Sudet z Perninku. Jednotlivé ústavyvedou konsorcia tří nebo čtyř ředitelů, kteří rotují a ježnelze propustit. Vzájemně se radí, doplňují, s tím, že výkonnýředitel je vždy na dva roky jeden z nich.Ve stabilním prostředí ústavy prospívají a např. jenastrofyzikou se jich – každý v trochu jiné oblasti – zabývácelkem pět.Nejsou v kontextu pěti ústavů s podobným zaměřenímabsurdní časté výtky, že Akademie věd ČRzahrnuje různé ústavy, které jsou si také podobné?Akademie věd se orientuje na různé oblasti, podobnějako MPG. Ústavů je také více než 50; v tomtosmyslu je situace skutečně analogická. Uvádím to proto,že jsem slýchával námitky, proč je jeden astronomickýústav při Akademii, druhý při Univerzitě Karlově,další na Slezské univerzitě… Že by v malém státě jedenústav stačil. Myslím si, že se to vůbec nedá srovnávat.Ústavy Maxe-Plancka (MPI) jsou mnohem většía lépe financované (ve srovnání s námi dostávají asipětkrát více financí na hlavu, nemusejí žádat o grantyči jiné nejisté příspěvky, což jim zaručuje dlouhodoboustabilitu). Analogická je i určitá žárlivost mezi lidmiz MPI, kteří mají pro vědu lepší podmínky, a lidmi z německýchuniverzit. Je s podivem, že se nikdo nepodívádo Německa, když hlásá: Zrušte Akademii! Tam by21 abFOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETINV rozhovoruJan Paloušnezapře svouspecializacina astrofyzikua pochopitelněuvádí příkladyprávě z tétooblasti.

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR