Views
3 years ago

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

OBĚ FOTA: STANISLAVA

OBĚ FOTA: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETINv ě d a a v ý z k u mKvynikajícímu úspěchu blahopřáli Pavlíně Rychterovéna setkání, které se konalo 16. listopadu2010 v hlavní budově AV ČR na Národní třídě, předsedaAkademie věd Jiří Drahoš, ředitel Filosofickéhoústavu Pavel Baran, zakladatel Centra medievistickýchstudií František Šmahel a Vladimír Nekvasil,předseda Rady pro podporu účasti AV ČR na evropskéintegraci výzkumu a vývoje (REI).„Je to skutečně mimořádný úspěch nejen pro kolegyniPavlínu Rychterovou, ale také uznání vysoké kvalityčeských medievistických studií pěstovaných ve Filosofickémústavu,“ zhodnotil udělení grantu Pavel Baran.Granty Evropské výzkumné rady odborníci vnímají jakoprestižní ocenění nejen úspěšných žadatelů, ale i institucí,které jim poskytují zázemí. Ceněny jsou za maximálníprůhlednost, míru soutěživosti i kvůli výši ohodnoceníúspěšných grantů (uchazeči o Starting Grants mohoužádat o prostředky do dvou milionů eur – projektyz oblasti společenských věd jsou dotovány nižšímičástkami; na celkovém přerozdělovaném rozpočtu ERCse podílejí 14 %).Výběr kandidátů probíhá na několika stupních, příslušnáoborová komise nejprve vytvoří užší výběr kandidátůna základě jejich životopisů a poté osloví vybrané posuzovateleprojektů, které prošly do užšího výběru (každýprojekt obdrží čtyři až šest posudků). Ve třetím kole dostávajívybraní kandidáti možnost obhájit svůj projektpřed komisí, která poté stanoví seznam projektů doporučenýchk financování. Ne všechny ty, které komise doporučí,však získávají finanční podporu, spolurozhodujei pořadí na finálním seznamu úspěšných žádostí.Důležitost grantu vyzdvihl Vladimír Nekvasil, jenžupozornil, že se jedná o jedinou část evropské podporyvýzkumu a vývoje, která má všude jednoznačnoupodporu. „Rovněž Akademie věd patřila od začátkumezi zastánce této ideje. Dokonce jsme v době, kdyakademickýbulletinab24PRESTIŽNÍ EVROPSKÝ GRANTEvropská výzkumná rada (European Research Council– ERC), která podporuje mladé vědce a jejich projektyv oblasti hraničního výzkumu, letos ocenila prestižnímgrantem v hodnotě jednoho milionu eur PavlínuRychterovou z Institut für ÖsterreichischeGeschichtsforschung na univerzitě ve Vídni.Nositelka se rozhodla realizovat grant na dvou vědeckýchpracovištích, v Institut für Mittelalterforschung Rakouskéakademie věd ve Vídni a v Centru medievistických studií,společném pracovišti Filosofického ústavu Akademie vědČeské republiky a Univerzity Karlovy.se diskutovalo o možném sídle vědecké rady mimoBrusel, navrhovali Prahu.“Skutečnost, že se jedná o vůbec první Starting GrantERC, který byl v Česku udělen za projekt z oblasti společenskýcha humanitních věd, lze podle předsedy Akademievěd Jiřího Drahoše vnímat i jako pozitivní signálsměrem k veřejnosti. „Přestože humanitní oblast u náspodléhá časté kritice, poněvadž neprodukuje průmyslovousférou tolik vyžadované patenty, má své dominantnípostavení.“ Podle P. Rychterové byla důležitosthumanitních a společenských věd dlouhou dobu považovánaza samozřejmost. V současné společnosti jenutné, aby humanitní a společenské vědy aktivně formulovalyargumenty pro vlastní společenskou relevanci.„Společnost se chová způsobem, který přírodnía ekonomické vědy nejsou schopny odhadnout, protožese jedná o nejsložitější systém, s nímž se v příroděsetkáváme. Společenské a humanitní vědy mají největšíšanci tomuto systému porozumět.“Peníze z grantu investuje česká historička zejménana platy spolupracovníků, studijní cesty, mezinárodníkonference či publikační činnost. „Nejdůležitější jemaximální možná podpora mladých vědců, evropskéstartovací granty jsou zaměřeny právě na ni,“ říkáP. Rychterová. „V projektu dostanou mladí lidéšanci samostatně pracovat a navzájem si předávatznalosti a zkušenosti. Právě z tohoto důvodu má býtprojekt usídlen na dvou nezávislých institucích – zvýšíse tím možnosti dalšího vzdělávání členů projektovéhotýmu.“Cílem oceněného projektu Origins of the VernacularMode (akronym: OVERMODE) je posílení spolupráceve výzkumu společného kulturního dědictví rakouskýcha českých zemí. V centru pozornosti týmu, který tvořívědci z oborů historie, latinské filologie, bohemistikya germanistiky, jsou texty vzniklé v českých zemích ve

ČESKÉ HISTORIČCEdruhé polovině 14. a v první pol. 15. století. „V té dobědocházelo k výrazným společenským změnám. Latinskáelitní kultura začala pronikat do národních jazyků a zasahovatmnohem více lidí. I díky tomu se společnost postupněuspořádávala odlišným způsobem. Těžištěmprojektu bude komparace jednotlivých textů v jejich rozdílnýchjazykových verzích, nejprve latinských, českýcha německých. Evropské srovnání, především zahrnutívybraných textů z jazykových oblastí francouzských,anglických a italských, se časem také stane součástívýzkumu. Očekáváme, že rozšíříme poznatky o vznikua formování národnějazykových kulturních identit vestřední Evropě.“ Více o projektu Pavlíny Rychterové sedočtete v příštím čísle Akademického bulletinu.Evropská výzkumná rada, která je součástí 7. rámcovéhoprogramu EU pro výzkum, byla zřízenav únoru 2007 Evropskou komisí na základě specifickéhoprogramu Myšlenky. Její rozpočet na období 2007–2013činí 7,5 miliardy eur a je aktuálně nejvýraznějším evropskýmsubjektem, který podporuje projekty vědců a akademickýcha technických odborníků ve všech vědníchoborech. V roce 2009 badatelé podali na 2873 žádostío startovací granty, z toho v oblasti společenskýcha humanitních věd 639. Evropská výzkumná radapřijala 427 žádostí. Nejvyšší počet pochází z VelkéBritánie (79), Česká republika se třemi úspěšnýmižádostmi je na stejné úrovni jako Řecko, Norsko čiPolsko.■GABRIELA ADÁMKOVÁPrezidentka Evropské výzkumné radynavštívila PrahuVposledním říjnovém týdnu loňského roku se v Prazekonala již osmá výroční konference České dny proevropský výzkum (CZEDER), kterou každoročně pořádáTechnologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvemškolství, mládeže a tělovýchovy. Tentokrát ale bylakonference výjimečná: pozvání totiž přijala prezidentkaEvropské výzkumné rady (ERC) Helga Nowotny.Jako součást konference se 25. října konal workshopEvropská výzkumná rada a evropské projekty hraničníhovýzkumu, na němž se držitelé grantů Evropské výzkumnérady a významní zástupci české vědecké komunitysetkali s Helgou Nowotny, zástupcem Výkonné agenturyERC dr. Jensem Hammelskampem a českým členemVědecké rady ERC prof. Pavlem Exnerem.Prezidentka ERC představila současný programa vize rady do budoucnosti a pochlubila se letošnímudělením Nobelovy ceny prof. Konstantinu Novoselovoviz Univerzity v Manchestru, který je jedním z držitelůERC grantů.VŠCHT Praha však u ERC také drží jedno z prvenství.Prestižní evropský grant získal před dvěma letyjako první Čech František Štěpánek. Ten se díky ště-drému grantu mohl vrátit i s početnou rodinou z ImperialCollege v Londýně zpět do Prahy, aby jako nezávislývýzkumník začal na VŠCHT Praha budovat novýobor – chemickou robotiku.František Štěpánek na workshopu představil projektCHOBOTIX (viz AB 9/2008), který Evropská výzkumnárada zařadila do publikace Some striking ERC projects.V ní CHOBOTIX figuruje mezi patnácti významnýmiprojekty, které ERC financuje.Prostor pro sdělení zkušeností z každodenní administrativnípráce, jež je nedílnou součástí čerpání penězz evropských veřejných prostředků, dostala i Hana Štěpánková,jež vede veškerou finanční, právní a administrativníagendu projektu. Příspěvek přednesl též dalšídržitel ERC grantu pro zkušené výzkumníky DetlefSchröder, německý chemik, který svůj projekt řeší v pražskémÚstavu organické chemie a biochemie AV ČR. Panelovédiskuse se zúčastnila i Jana Roithová, první českávědkyně, jíž byl grant udělen v technickém oboru. ■ANNA MITTNEROVÁ,Vysoká škola chemicko-technologická Praha25 ab

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR