Views
3 years ago

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

o b h a j o b y D S c

o b h a j o b y D S c .SYMETRIE A CHAOSV JÁDRECHPracovník Ústavu částicové a jaderné fyzikyMatematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovydoc. Pavel Cejnar obhájil disertaci Symmetry,Chaos and Phase Transitions in CollectiveDynamics of Atomic Nuclei před komisí Jaderná,subjaderná a matematická fyzika a získal vědeckýtitul „doktor fyzikálně-matematických věd“.Zabývá se výzkumem v oblasti teorie chaosua fázových přechodů s přesahem do dalšíchoblastí fyziky a je autorem nebo spoluautoremvelkého počtu vědeckých prací s vysokoucitovaností publikovaných v prestižníchmezinárodních časopisech. Soustavně se podílína výchově studentů a vědeckých pracovníkůa na organizaci významných vědeckých akcí.Říká se sice, že inteligent zvládá chaos, ale kdoby neměl rád pořádek? Ve fyzice tyto populárnípojmy dostávají specifickou náplň. Chaos znamenáextrémní citlivost vývoje zkoumaného „systému“k počátečním podmínkám a vyplývá z ní faktická ztrátapředvídatelnosti chování („mávnutí motýlích křídelna Havaji může způsobit hurikán v Texasu“). Naprotitomu pořádek je často spojován s analytickou řešitelnostípohybových rovnic, která je snem každého teoretickéhofyzika. Ta bývá důsledkem nějaké dynamickésymetrie – neměnnosti tvaru pohybových rovnic přiurčitých transformacích, tedy zobecnění obvykléhogeometrického chápání symetrie.Dokonalé formy symetrie a pořádku jsou v přírodě(na rozdíl od učebnic fyziky) velmi řídkým jevem. Naštěstíse ale ukazuje, že chaos není zase tak všudypřítomný,jak by se dalo čekat. Příkladem jsou atomovájádra. Tyto maličké a hmotné shluky silněinteragujících částic, jejichž vlastnosti se nedaří detailněpochopit ani s využitím těch nejvýkonnějších superpočítačů,stály u zrodu oboru s příznačným názvem„kvantový chaos“. A přece jsou některé pohybovémódy jader silně uspořádané. Jedná se předevšímo kolektivní rotace a vibrace, které představují korelovanýpohyb velkého počtu jaderných částic. Při popisutěchto módů hrají dynamické symetrie a z nich vyplývajícíalgebraické metody řešení zásadní roli.Navíc se ukazuje, že fyzikální systémy vykazují překvapivoupříchylnost k uspořádanému chování i tehdy,když je výchozí symetrie silně narušena. Teprvejistá nadkritická porucha dokáže přetrvávající projevyakademickýbulletinab32přibližné dynamické symetrie rozbít, přičemž častodochází k přechodu ke konkurenčnímu typu symetrie.Přechody mezi různými symetriemi jaderné dynamikyse dají chápat podobně jako skupenské změny látek,čili fázové přechody. Při přeměně vodní kapalinyna led jde o skokovou změnu vzájemného uspořádání(typu prostorové symetrie) molekul vody. Podobně náhlémohou být také změny dynamické symetrie ovládajícíkolektivní pohyby jádra, např. při zvyšování počtuprotonů a neutronů. Podstatu těchto jevů pomáhají pochopitněkteré metody klasické termodynamiky, vyvinutépůvodně pro účely fyziky tepelných fázových přechodů.Podobně náhlé proměny dynamické symetriepři změnách řídících parametrů vykazují také molekuly,pevné látky či systémy kvantové optiky.Vraťme se ale zpátky k fenoménu chaosu. Chaosve skutečnosti není tak neorganizovaný, jak se častosoudí. Právě naopak, za chaosem stojí pozoruhodnámatematická teorie, která mapuje krajinu na pomezímezi klasickou a kvantovou fyzikou. Hledá odpověďna otázku, jak se na kvantové úrovni projevují vlastnosti,které definují chaos v limitě klasické fyziky. Podlemého soudu jde o jedno z nejromantičtějších zákoutísoučasné fyziky – místo, kde se na styku dvou fundamentálněodlišných teorií rodí nové typy jevů. A právěmodely kolektivní jaderné dynamiky, které při vyššíchenergiích vykazují velmi složitou souhru uspořádanéhoa chaotického chování, se mohou stát cennou teoretickou„laboratoří“ pro studium těchto jevů.■PAVEL CEJNAR,Univerzita KarlovaFOTO: Š. LÁTAL, ARCHIV AUTORA

o c e n ě n íCENA VLADIMÍRA HANUŠEA PETRA SEDMERYV letošním roce se konal první ročník udílení Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmeryza práce v oblasti molekulární struktury látek, kterou vyhlásila Spektroskopická společnostJana Marka Marci ve dvou kategoriích: hmotnostní spektrometrie (pro rok 2010 sponzorovalafirma Waters Praha) a nukleární magnetická rezonance (sponzorovala firma ScientificInstruments Brno). Cena nese jména dvou průkopníků obou metod v naší zemi,kteří nás bohužel nedávno opustili, a to v časovém rozpětí pouhého půl roku.Vprvním roce autoři přihlásili devět prací v kategoriihmotnostní spektrometrie a 11 prací v kategoriinukleární magnetická rezonance. V první kategoriizvítězila práce Marka Šebely (J. Mass. Spectrom.2009, 44, 1587–1595). Na druhém místě skončila JanaRoithová (Chem. Eur. J. 2009, 15, 13 399–13 405),jako třetí se umístila Irena Valterová (Lipids 2008, 43,441–450). V kategorii nukleární magnetické rezonancezvítězila práce Jaroslava Kříže (J. Phys. Chem. A 2009,113, 5896–5905). Druhé místo získal Radek Marek(J. Phys. Chem. A 2010, 114, 6689–6700), na třetímse umístil Michal Straka (J. Am. Chem. Soc. 2009,131, 11 909–11 918).Marek Šebela (1971) absolvovalodborné studium biochemiena PřF Masarykovy univerzityv Brně, kde úspěšnědokončil i doktorské studium.Od roku 1994 působí na PřFUniverzity Palackého v Olomouci.V roce 2007 se stal profesorempro obor biochemie po jmenovacímřízení na MU v Brně.Vsoučasnosti je vedoucím Katedrybiochemie na PřF UP.Zabývá se biochemií proteinů a enzymologií, je spoluautorem80 odborných publikací ve vědeckých časopisecha monografiích.Oceněná práce týmu osmi výzkumníků, kterou publikovalčasopis Journal of Mass Spectrometry, se zabývalabiochemickou analýzou vlastností enzymuprolylendoproteasy z plísně Aspergillus niger, který degradujeproteiny a využívá se jako součást přípravkupro potravinářský průmysl. Kromě charakterizováníproduktů a optimálních podmínek enzymové reakceautoři popsali i strukturu sacharidové složky enzymu.Jaroslav Kříž (1939) absolvoval Vysokou školuchemicko-technologickou v Praze. Následně krátcepracoval v průmyslovém výzkumu v Ústí nad Labema pak v letech 1964–1973 v Ústavu makromolekulárníchemie ČSAV, kde v roce 1968 získal titul CSc.V roce 1973 byl z politických důvodů propuštěnz Akademie věd a dalších 17 let pracoval v průmyslovémvýzkumu (Barvy a laky n. p.). V roce 1990 bylpřijat zpět do Ústavu makromolekulární chemie, kdezastával různé funkce včetně předsedy vědecké radya vedoucího vědeckého oddělení. V roce 2002 zdeobhájil doktorskou disertaci a získal titul doktor věd(DrSc.). Zabývá se nukleární magnetickou rezonancía kvantovou chemií a jeho hlavním zájmem je studiumkooperativity při autoorganizaci makromolekul(Cena Učené společnosti ČR, 2003).Oceněná práce pěti autorů, kterou publikoval časopisJournal of Physical Chemistry A, se orientovalana sledování interakcí trioktylfosfinoxidu, organofosforovésloučeniny známé pod zkratkou TOPO,která je používána jako extrakční a stabilizační činidlo,s protony v prostředí plně deuteriovaného acetonitrilua nitrobenzenu. Práce potvrdila vznik mnohakomplexů, jejichž struktura byla také modelována výpočtověpomocí teorie funkcionálu hustoty (DFT).Bližší informace o podmínkách soutěže naleznetena http://www.spektroskopie.cz.■MICHAEL VOLNÝ a VLADIMÍR HAVLÍČEK,Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.OBĚ FOTA: ARCHIV OCENĚNÝCHSTIPENDIA L’ORÉAL 2011Společnost L'Oréal zahájila 5. prosince 2010 pátý ročník stipendijního projektu Pro ženy ve vědě,který podporuje mladé vědkyně do 35 let. Jednotlivé projekty posoudí během března a dubna odbornáporota složená z významných členů Akademie věd ČR. Na základě prezentací deseti nejúspěšnějšíchprojektů získají tři nejlepší práce ocenění spojené s částkou 250 000 korun.Přihlášky lze zasílat do 31. ledna 2011 na sekretariát České komise pro UNESCO.Podrobné informace naleznete na www.prozenyvevede.cz.33 ab

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR