Views
3 years ago

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR

p ř e d s t a v u j e m

p ř e d s t a v u j e m e p r o j e k t yCENTRUM SPECIÁLNÍ OPTIKYA OPTOELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮČásti RTGobjektivůrealizovanýchna optickémpracovištiÚFP AV ČRProfilovéa interferenčnítechnologieschopné měřittvar vybranéoptikyÚstav fyziky plazmatu AV ČR získal pro své opticképracoviště v Turnově dotaci z Evropských strukturálníchfondů (program VaVpI), která umožní vybudovatregionální výzkumné centrum pro oblast speciální optikya optoelektronických systémů – TOPTEC. Centrum vznikána základě dlouhodobé tradice výzkumu a vývoje optickéskupiny, v jednom období spojené s Astronomickýmústavem AV ČR, později existující samostatnějako Vývojová optická dílna AV ČR.Od roku 2006 je optické pracoviště součástí ÚFPa sestává ze dvou skupin: výzkumného odděleníOptické diagnostiky (OD) a optické dílny (VOD). Mezihlavní cíle Centra patří výzkum a vývoj optiky na excelentníúrovni, rozšíření a celková modernizace stávajícíchvýzkumných a vývojových kapacit (přístrojei výzkumný tým), rozšíření spolupráce s průmyslem,výchova mladých špičkových odborníků, zapojení domezinárodních projektů a rozvoj spolupráce s vysokýmiškolami.Turnovsko v minulosti patřilo mezi hlavní střediskavýzkumu optiky v České republice – známé byly zdejšífirmy jako Monokrystaly, Dioptra ap. Centrum TOPTECmá tedy na co navazovat a současně chce pomocicelé oblasti k oživení zájmu o optiku na nové, významněvyšší úrovni, a vrátit tak Turnov na mapu evropskýchlokalit v oboru optiky.Ústav fyziky plazmatu AV ČR projekt Centra financujez Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovacea řídí se jeho pravidly – tedy i rozdělením na jednotlivéfáze. Realizační fáze započala v říjnu 2010převzetím rozhodnutí o udělení dotace od ministraškolství Josefa Dobeše a skončí na konci roku 2013.Následující fáze udržitelnosti projektu trvá minimálněpět let po ukončení fáze realizační. Věříme však, žese Centrum i po těchto pěti letech stane trvalou součástíoptického výzkumu v ČR.Centrum bude lokalizováno mimo současné objektyOD (Skálova ulice) v pronajatých upravených prostoráchfirmy Dioptra, a. s., v Sobotecké ulici v Turnově.Laboratorní prostory mají disponovat potřebným zázemímpro výzkum a vývoj speciální optiky. Badatelév něm budou pracovat na výzkumném programuSpeciální optika a optoelektronické systémy, kterýzahrnuje šest vzájemně provázaných podoborů výzkumua vývoje: asférická optika, optika tenkých vrstev,adaptivní optika, optika difraktivních optických elementů,měřicí metody a optoelektronické systémy, krystalováa rentgenová optika, optické systémy a metodypro detektory částic a potřebná jemná mechanika.Pojítkem výše jmenovaných podoborů je snaha dospětakademickýbulletinVŠECHNA FOTA: ARCHIV ÚFP AV ČRab34

TOPTECk požadovaným parametrům vlnoplochy v prostorua mnohdy také v čase. Toho můžeme dosáhnout statickýmsystémem s definovaně vytvořenou geometriíploch nebo dynamickým systémem, kde se geometrieploch mění. V obou případech je vždy nutné plochunejenom přesně navrhnout, přesně obrábět čideformovat, ale též velmi přesně její tvar měřit a dokázatproces obrábění či deformování charakterizovata posléze korigovat. Klíčové z hlediska výzkumua vývoje speciální optiky jsou jak možnosti návrhů výpočtůa simulací optických systémů, tak i přístroje propřesné obrábění a pro přesná měření. Design optickýchsystémů na excelentní úrovni podmiňují dlouholetézkušenosti týmu vývojářů. Optimalizace návrhů a výpočetněnáročné sofistikované simulace a verifikacemodelů odborníci provádějí v moderním vývojovémprostředí. Mnohdy je pro ně třeba vytvořit vlastní dedikovanésoftwarové nástroje. Vytváření prototypovýchtestovacích optických systémů je v Centru TOPTECnedílnou součástí vývoje. Začíná vytvořením „hrubéhotvaru“ budoucí optické plochy – tzv. generování. Zde jedosahována přesnost tvaru plochy ve zlomcích mikrometrů.Tvar generované plochy (budoucí optické plochy)může být podle návrhu obecný – tzv. „freeform“.Pro dosažení požadovaných přesností bude možnéaplikovat dva principiálně rozdílné přístupy. Jednímz nich je frézování a broušení obrobku diamantovýminástroji, druhým je „soustružení“ nástrojem s přesnědefinovaným tvarem diamantového hrotu. Základní obráběnítvaru plochy bude možné aplikovat na velmi širokéspektrum materiálů od optických skel přes nejrůznějšíkrystaly až po kovy či plasty. Výsledky procesuzákladního obrábění lze kontrolovat a měřit a v případěpotřeby iteračně korigovat do požadované přesnosti.Po získání „hrubého“ tvaru následuje proces předlešťování.K tomuto účelu má sloužit mnoho různých technologií.V Centru budou odborníci vyvíjet i další inovativnízpůsoby leštění složitých ploch nebo novýchmateriálů. Pro dosažení nejvyšší přesnosti a nejlepšíkvality optických ploch bude Centrum vybaveno možnostíiontového korektivního leštění. Tato technologiebezesporu umožňuje dosahovat v současné době nejlepšímikrodrsnosti pro spektrum materiálů. S její pomocílze korigovat tvar optické plochy až do několikanm odchylky od předepsaného tvaru plochy. U moderníchoptických soustav nemůže chybět dokončení optickýchploch buď antireflexními nebo superreflexnímipovrchy tvořenými tenkovrstevnatými filmy. Naprašovacízařízení s iontovou asistencí a klasické napařovačkyspojené s měřicím systémem a vybavené možnostíkorigovat tloušťku následující vrstvy již v procesujejí výroby poslouží pro vytváření tenkovrstevnatýchsystémů.Centrum bude disponovat také nezbytnými systémypro kontrolu a měření výsledků všech operacía parametrů soustav. Profil ploch bude kontrolovatdotykový 3D profilometr, tvar optické plochy otestujeinterferometr, který dokáže měřit velký průměr i velkouodchylku asférické plochy od sféry. „Atomic forcemicroscope“ nebo interferometr pracující v bílémsvětle poslouží při kontrole mikrodrsnosti. Vlastnostitenkovrstevnatých filmů změří elipsometr. Chybětnebudou ani přesné spektrometry, optický a RTGgoniometr a mnoho jiných přístrojů.Součástí Centra budou laboratoře pro výzkumrentgenové a krystalové optiky, laboratoř adaptivníoptiky a laboratoř pro výzkum holografických optickýchelementů. Výzkum a vývoj jemné mechaniky jetradičně spjat s velmi přesnou a speciální optikou.Mechanické díly a konstrukce, např. součásti satelitů,budou odborníci nejen navrhovat a analyzovat jejichvlastnosti, ale též bude možné je zhotovit na CNCobráběcích centrech s vysokou přesností a tepelnoukompenzací nástrojů. Ústav fyziky plazmatu AV ČRplánuje i pokračování tradice návrhu a výroby velmipřesných prototypových částí sloužících jako kalibryrozměrů či kvality lapování.Výzkumný tým v Centru TOPTEC je schopenv současnosti poskytovat expertizy, návrhy, výpočtya simulace, a to jak z oboru optiky, tak i jemné mechaniky.Disponuje odpovídajícím softwarovým vybavenímspolu s velmi výkonnou výpočetní technikou.Ústav fyziky plazmatu se také podílí na řešení mezinárodnícha národních projektů, připravuje se účastna projektech výzkumu kosmu v gesci ESA.Více informací o projektu TOPTEC naleznete nahttp://www.toptec.eu/.■VÍT LÉDL,Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.35 abStávajícínapařovacíaparaturazajišťujícízušlechťováníoptickýchpovrchůantireflexivními,super--reflexivníminebo obecnýminápary

Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR