Views
3 years ago

Magazín Zlínského kraje květen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

Magazín Zlínského kraje květen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

Kraj již podesáté

Kraj již podesáté ocenil pedagogyUherský Brod – Dvacet pedagogů z celého Zlínskéhokraje převzalo ocenění za dlouholetoupedagogickou činnost a významný přínos provýchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukoučlenů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanemStanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky,coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailía věcné dary. Slavnostní předání se uskutečnilo31. března v sále Muzea Jana Amose Komenskéhov Uherském Brodě. Akci tradičně připravujeodbor školství krajského úřadu.„Jsem si moc dobře vědom toho, že práce pedagogaje velmi nelehká a zodpovědná. Jehoposláním totiž není mladé lidi pouze vzdělávat,ale především připravit je komplexně do života,“uvedl hejtman Stanislav Mišák.Seznam oceněných pedagogů: Bortlová Věra(Základní škola Hošťálková), Bukovjan Vlastimil(Základní škola Otrokovice, Mánesova), DobešováAlena (Obchodní akademie a VOŠ ValašskéMeziříčí), Durďák Jiří (Obchodní akademie, VOŠa JŠ Uherské Hradiště), Chalánková LubomíraOcenění letos převzalo 20 pedagogů z celého Zlínského kraje.Foto: Petr Zákutný(Dětský domov, Základní škola a Praktická školaVal. Klobouky), Janásová Ivana (Základní školaKunovice, U Pálenice 1620), Kebortová Stanislava(Základní škola a Mateřská škola speciálníUherské Hradiště), Kozánek Viktor (KonzervatořP. J. Vejvanovského, Kroměříž), Kratochvíl Jan(Tauferova střední odborná škola veterinárníKroměříž), Lekeš Václav (Střední odborné učilištěUherský Brod, Svatopluka Čecha), MachalováMarie (Dětský domov a Základní škola Vizovice),Marková Iveta (Základní škola praktickáRožnov pod Radhoštěm), Nevyjelová Božena(Základní škola Uherské Hradiště, Sportovní777), Omelka Jiří (Střední škola prům., hotelováa zdravotnická Uherské Hradiště), ProcházkováLibuše (1. Základní škola Holešov), StrakováAnna (Základní škola UNESCO Uherské Hradiště),Šuráňová Jana (Střední odborná škola Luhačovice),Vašíčková Ruth (Gymnázium Kroměříž),Veselý Zdeněk (Základní škola Valašské Meziříčí,Křižná 167), Zelinková Věra (Základní škola EmilaZátopka Zlín). (tz)Seminář o vzděláváníKroměříž – Celostátní seminář Celoživotníučení – Kroměříž 2011 se bude konat ve dnech12. a 13. května v Domě kultury v Kroměříži.Jde již o 18. ročník významné akce, na kterése scházejí odborníci ze vzdělávacích institucí,firem, úřadů práce, státní správy a samosprávy,aby společně jednali o tomto významnémproblému, který ovlivňuje prosperitu regionů.Téma letošního ročníku je Proměny – Kvalita– Budoucnost. Pořadateli jsou městoKroměříž, Národní vzdělávací fond, Okresníhospodářská komora Kroměříž. Partneryjsou Zlínský kraj, Národní ústav odbornéhovzdělávání, Ministerstvo průmyslu a obchodu,Ministerstvo vnitra, Ministerstvo promístní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálníchvěcí, Asociace institucí vzdělávání dospělýchČR, o.s, SŠ – Centrum odborné přípravytechnické Kroměříž, SŠ – Centrum odbornépřípravy technickohospodářské, Praha 9.Podrobnější informace, a to včetně přihlášky,jsou k dispozici na internetových stránkáchOkresní hospodářské komory Kroměřížwww.ohkkm.cz.(red)Osobnost roku 2010Zlínský kraj – Osobností roku 2010 ve Zlínskémkraji se stal Jan Haluza. Právník a bývalýaktivní sportovec, který byl za své politickésmýšlení vězněn komunistickým režimem,uspěl v konkurenci dalších 29 nominovaných.Druhý skončil Jiří Pavlica, vedoucí souboruHradišťan, třetí místo pak získal oční lékař KarelKuběna. Pořadí na 4. až 10. místě: OtmarOliva (sochař), Jiří Rosenfeld (podnikatel), JaroslavRybka (diabetolog), Josef Krůžela (podnikatel),Antonín Bajaja (spisovatel), Tomáš Janečka(primář KNTB) a Ivo Klika (bývalý ředitelzlínské zoo).Anketa, kterou od počátku podporuje Zlínskýkraj, se letos konala již pošesté. O nominacibyli požádáni zastupitelé Zlínského kraje,poslanci a senátoři ze Zlínského kraje, obces rozšířenou působností, partneři ankety, novinářia některé instituce. Všichni, kteří podalinominaci, pak v anketě hlasovali. (red)▪▪Teď záleží na členech parlamentuZlínský kraj – Napříč politickým spektrem přijalipozvání poslanci a senátoři zvolení za Zlínskýkraj na setkání se členy Rady Zlínského kraje.Nechyběla také poslankyně Evropského parlamentuOlga Sehnalová. Hejtman StanislavMišák považoval za důležité seznámit přítomnés problémy, které zazněly na luhačovickémsetkání se starosty měst a obcí – s kritickýmivýtkami na rušení pošt, s námitkami k záměruzrušit stavební úřady v obcích druhého stupně,s připomínkami k elektronizaci veřejné správy– datové schránky stály spousty peněz ovšembez praktického užitku, starosty také tíží slučováníškol a snižování platů nepedagogickýchpracovníků. Členové parlamentu byli také seznámenise zásadními připomínkami Zlínskéhokraje k novele školského zákona, zásadnípřipomínky si vyslechli také k připravované sociálníreformě ministerstva práce a sociálníchvěcí, která výrazně ovlivní život obyvatel krajese zdravotním postižením nebo těch, kterýchse týkají sociální dávky. Teď záleží jenom naposlancích a senátorech, jak budou s těmitopoznatky pracovat při schvalování příslušnýchzákonů a reforem. Další jednání se připravujena polovinu roku.▪▪Dotace neziskovkámZlínský kraj – Nestátním neziskovým organizacímposkytujícím služby v oblasti primárnía terciární protidrogové prevence a dáleobecně prevence rizikových typů chování,které navazují na základní sociální služby,poskytne Zlínský kraj ze svého letošníhorozpočtu dotaci 2,3 milionu korun. Radníjiž schválili dotaci občanským sdruženímNa cestě, Jaspis a fryštáckému Domu IgnáceStuchlého SKM.▪▪Volná pracovní místaZlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálněobsazují následující pracovní místa:▪▪Lékař/ka na ARO – Kroměříž▪▪Lékař/ka na chirurgické odd. – Kroměříž▪▪Lékař/ka na UNK odd. – Vsetín▪▪Lékař/ka na odd. klin. onkologie – Vsetín, Zlín▪▪Lékař/ka na inter. odd. – Kroměříž, Vsetín, Zlín▪▪Radiologický asistent/asistentka – Zlín▪▪Reh. a fyzioterapeutický pracovník – Kroměříž▪▪Všeobecná sestra neurologické odd. – VsetínPožadavky na tato i další aktuálně obsazovanápracovní místa, včetně termínů uzávěrek,jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.Na tomto portále najdete on-line registracido databáze pro uchazeče o zaměstnání.strana 8 Okno do kraje / květen 2011

▪▪Roste zájem o kominickou profesiZlínský kraj – Podle Českého statistického úřaduv loňském roce vzrostl počet podnikatelůve Zlínském kraji oproti roku 2009 o 2 504na 134 374. Nejvíce podnikatelských subjektůse vloni zabývalo opravami vozidel, zpracovatelskýmprůmyslem a stavebnictvím. Velkýzájem byl vloni o dřív téměř nevyužívanou živnostkominictví. Lidé také mají zájem o živnostvolnou, nemusejí při ní dokládat odbornouzpůsobilost.▪▪Zlínská dopravní apokalypsa pokračujeZlín – Pokud se vám podaří v přijatelném časepřijet po těžce zkoušené cestě do krajskéhoměsta z Otrokovic, tak hned na začátku u baťovskéhoareálu vás čeká další překážka. Dopravana třídě T. Bati probíhá pouze ve dvoupruzích z důvodu výstavby křižovatky Antonínova.Uzavírka je v úseku mezi bývalým parkovištěmpod střední průmyslovou školou a místembudování křižovatky. Uzavírka by mělaskončit koncem srpna.▪▪Nemáme se čím chlubitZlínský kraj – V loňském roce klesla hrubástřední mzda v nepodnikatelské sféře o 141korun na 24 026 korun. V podnikatelské sféřenaopak vzrostla o 507 korun, ovšem jenna 22 207 korun. Z údajů MPSV dále vyplývá,že jako již tradičně nejvyšší mzdy byly v Praze.V soukromých firmách brali nejméně lidé v Karlovarskémkraji, v nepodnikatelském sektorubyly mzdy nejnižší ve Zlínském kraji, kde činily22 388 korun, přesto byly o 2 037 korun vyššínež v soukromých firmách.▪▪Noví děkani se ujali funkcíZlín, Uherské Hradiště – Dva noví děkani sev dubnu ujali funkcí na Univerzitě Tomáše Bati.Děkankou Fakulty humanitních studií ve Zlíněse stala Anežka Lengálová, dosavadní prorektorkapro pedagogickou činnost. Funkce děkanaFakulty logistiky a krizového řízení v UherskémHradišti se ujal Josef Polášek. Nový děkanpřichází na uherskohradišťskou fakultu z Lesnickéa dřevařské fakulty Mendelovy univerzityv Brně, kde byl kromě dalšího členem vědeckýchrad univerzity a fakulty, vytvářel stěžejnístudijní programy.▪▪Hromadná doprava je na výšiZlínský kraj – Podle výsledků výzkumu Centradopravního výzkumu České republiky se námpo Zlínském kraji velmi dobře cestuje prostřednictvímhromadné dopravy. Ze studie vyplývá,že ve srovnání s ostatními kraji ČR se rozhodněvyplatí cestovat po kraji hromadnou dopravou.▪▪Vzniká dětská operaZlín – Ve spolupráci s dětským pěveckým sboremCantica Zlín, ZUŠ Morava a Filharmonií BohuslavaMartinů vznikne ve Zlíně dětská opera.Konkurz dětí od 8 do 17 let se koná 18., 19., 25.a 26. května od 15.00 do 18.00 v Domě kultury,učebna 402. Dítě má možnost se nejen naučitzpívat, ale navíc může projevit svou osobnostv přidělené roli. Účinkování bude zahrnovat:sólový zpěv, sborový zpěv, hereckou a pohybovouprůpravu, přípravu scény a kostýmů.Vzniknou nové trasy pro turistyPulčínské skály a Kohútku spojí nová trasa. Foto: Ivo HercikZlínský kraj – Více než 40 milionů korun na vytvořenínových turistických tras včetně jejichznačení a informačních tabulí či na zvýšení kvalityhotelů na svém území získaly z Regionálníhooperačního programu Střední Morava regionyLuhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko.„Hodnoceny byly projekty předložené do jednadvacátévýzvy, kde mohli o dotaci z Regionálníhooperačního programu Střední Moravažádat města a obce, sdružení či podnikatelé,“uvedl místopředseda Regionální rady a hejtmanZlínského kraje Stanislav Mišák. Posuzoványbyly projekty předložené v rámci integrovanéhoplánu rozvoje území Luhačovickaa Horního Vsacka.Město Luhačovice za necelých pět milionů korunvybuduje jednotný městský informačnísystém. Realizace projektu přinese zlepšení orientacenávštěvníků a tím ušetří jejich čas a zvýšíspokojenost. Díky novým informačním panelům,infoboxu a vitrínám budou návštěvníci informovánio dění ve městě a lázních.Sdružení Valašsko – Horní Vsacko a Sdruženípro rozvoj Soláně vsadilo na novou pěší trasupro domácí návštěvníky regionu (dotace 2,7milionu korun), dále bude z Kohútky až do Pulčínskýchskal vytvořena 23 kilometrů dlouháběžecká trať, která bude propojena s Hornolidečskem(dotace 2,1 milionu korun) a na hřebeniJavorníků bude označena 22 kilometrůdlouhá cyklotrasa s názvem Biketrails Valašsko(dotace 2,7 milionu korun).„Prakticky 30 milionů korun pak bylo vyčleněnona projekty podnikatelů na území HorníhoVsacka, Luhačovicka a Rožnovska, které patřímezi oblasti s vysokou koncentrací rozvojecestovního ruchu na území Zlínského kraje,“doplnil Jindřich Ondruš, náměstek hejtmanaZlínského kraje, zodpovědný za oblast kulturya cestovního ruchu.(red)Výluky na železniciJarcová – S komplikacemi musejí v těchto měsícíchpočítat cestující využívající vlakovou dopravu.Na území celého Zlínského kraje je totižz důvodů oprav několik výluk. Týkají se těchtotratí: trať 281 Valašské Meziříčí–Rožnov podRadhoštěm do 5. 5., trať 282 Vsetín–Velké Karloviceve dnech 27. 4. – 1. 6., trať 283 Horní Lideč–Bylnicev úseku Valašské Klobouky–Bylniceve dnech 26. 4. – 12. 5., trať 303 Valašské Meziříčí–Kojetínv úseku Kunovice–Loučka– Bystřicepod Hostýnem ve dnech 4. 5. – 8. 5. a v úsekuValašské Meziříčí–Kunovice–Loučka ve dnech18. 5. – 27. 5., trať 331 Otrokovice–Vizovicev úseku Lípa nad Dřevnicí–Vizovice ve dnech29. 4. – 9. 5. a trať 341 Újezdec u Luhačovic–Luhačovicedo 12. 6. Po dobu výluk budou vlakynahrazeny náhradní autobusovou dopravou.Pro zajištění přepravy skupin cestujících acestujících s přepravou kol, je potřeba tutopřepravu z důvodu nasazení většího počtuautobusů, případně zajištění automobilu propřepravu kol, předem hlásit na stanicích ValašskéMeziříčí (tel. 972 774 416) nebo Otrokovice(972 724 556), případně na Krajském centruosobní dopravy (tel. 972 725 483). (tz)Miliony pro obceZlínský kraj – Uvolnění 28 milionů korun z krajskéhorozpočtu, a to na podprogram na podporuobnovy venkova v letošním roce, schválilaRada Zlínského kraje. Tato částka budepo schválení zastupitelstvem rozdělena mezi68 obcí na základě žádostí.Tyto peníze poslouží například na opravy havarijníchstavů budov a střech některých obecníchúřadů, mateřských či základních škol,na rekonstrukce hasičských zbrojnic nebo renovaciveřejného osvětlení, případně na jinéakce, které zachrání nebo zhodnotí stav řadyveřejně prospěšných objektů. V termínuk předkládání žádostí o finanční podporu bylodoručeno 91 projektových žádostí v celkovévýši téměř 40 milionů korun. (tz)Okno do kraje / květen 2011 strana 9

Magazín Zlínského kraje září 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje prosinec 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červenec 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje duben 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje březen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje říjen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje květen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje listopad 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje srpen 2011 / ročník VII Léto ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje listopad 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje březen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje srpen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje září 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje prosinec 2009 / ročník V - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červenec 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje únor 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje říjen 2012 / ročník VIII Den ... - Okno do kraje
květen 2006 ročník II - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Povodně 2010 Magazín Zlínského kraje červenec ... - Okno do kraje
Podzimní Zlín Magazín Zlínského kraje listopad ... - Okno do kraje
listopad 2006 ročník II - Okno do kraje
prosinec 2006 ročník II - Okno do kraje
březen 2006 ročník II - Okno do kraje
duben 2006 ročník II - Okno do kraje
září 2006 ročník II - Okno do kraje