Views
3 years ago

dražba Uherek - Frýdek-Místek

dražba Uherek - Frýdek-Místek

dražba Uherek -

0998.0091671819Exekutorský úřad Přerovsoudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána 750 00 Přerov, Komenského 38tel: 581 216 030 fax: 581 738 020e-mail: urad@exekuce.cz internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 6265112značka oprávněného: ,U S N E S E NÍNaše č.j.:103 Ex 62651/12-35Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřenýprovedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku dne 29.1.2013, č.j.26EXE2131/2013-7, kterým(i) byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek zedne 18.5.2011, č.j. 119C162/2009 vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku k uspokojení pohledávky oprávněného: LucieKlímková, U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava -Zábřeh, nar. 23.11.1982, proti povinnému: Bc. Daniel Uherek,Raškovice 30, 73904 Raškovice, nar. 23.1.1972, vydává tutoD r a ž e b n í v y h l á š k uo provedení elektronické dražby nemovitostiI.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:www.okdrazby.czSledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 9.10.2013 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 9.10.2013 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pětiminutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání aokamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněnodalší podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).II.Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství:LV 72KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek-MístekOkres: Frýdek-MístekObec: RaškoviceKod k.ú.: 739502 RaškovicePodíl: 1/1Pozemky:Parcela Výměra m2 Druh pozemku920 (KN) 291 orná půda921 (KN) 3679 orná půda922 (KN) 227 orná půda923 (KN) 676 orná půdaPříslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: není.Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.Pořadové číslo dražebního jednání: 1. koloIII.IV.Výsledná cena dražených nemovitostí a jejich příslušenství činí částku 73.000,- Kč.V.Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy načástku 48.667, - Kč.

Beskydy - země šelem (154.341 kB) - Frýdek-Místek
Správní vývoj okresu Frýdek-Místek – stručný přehled dle obcí (do ...
dražba Vavroš - Frýdek-Místek
dražba Chrastinová - Frýdek-Místek
dražba Linhart - Frýdek-Místek
dražba Svozil - Frýdek-Místek
dražba Valčuha - Frýdek-Místek
dražba Ambroz - Frýdek-Místek
dražba Burkacki - Frýdek-Místek
dražba Játi - Frýdek-Místek
dražba Fryš - Frýdek-Místek
dražba nemovitosti Staříč - Frýdek-Místek
dražba Roubalová - Frýdek-Místek
dražba Roubalová - Frýdek-Místek
dražba Machalová - Frýdek-Místek
dražba Červík - Frýdek-Místek
dražba KAMPALA - Frýdek-Místek
dražba Fojtík - 132 (104.752 kB) - Frýdek-Místek
dražba - Gergel - Frýdek-Místek
dražba Mrázek - Frýdek-Místek
USNESENÍ - Frýdek-Místek
Usnesení dražební vyhlášku - Frýdek-Místek
USNESENÍ - Frýdek-Místek
Elektronický dokument - Frýdek-Místek
Elektronický dokument - Frýdek-Místek
dražba Jaroš - Frýdek-Místek
Elektronický dokument - Frýdek-Místek
Usnesení - Frýdek-Místek
Usnesení dražební vyhlášku - Frýdek-Místek