Views
3 years ago

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Grupa Kapitałowa Banku

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.2. Sektor Bankowości Detalicznej• Podsumowanie wyników segmentuw tys. zł I kw. 2009 I kw. 2008 Zmianatys. zł %Wynik z tytułu odsetek 209 251 182 656 26 595 15%Wynik z tytułu prowizji 69 672 95 660 (25 988) (27%)Przychody z tytułu dywidend - - - -Wynik na handlowych instrumentachfinansowych i rewaluacji 11 683 8 310 3 373 41%Wynik na pozostałych przychodach ikosztach operacyjnych (2 820) 90 (2 910) -Razem przychody 287 786 286 716 1 070 0%Koszty działania banku i koszty ogólnegozarządu oraz amortyzacja (204 983) (219 284) 14 301 (7%)Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych 167 71 96 135%Zmiana stanu odpisów (netto) na utratęwartości (37 625) (20 617) (17 008) 82%Zysk brutto 45 345 46 886 (1 541) (3%)Koszty / Dochody 71% 76%Wynik brutto Segmentu Bankowości Detalicznej w I kwartale 2009 roku w porównaniu zanalogicznym okresem 2008 roku kształtowany był głównie przez następujące czynniki:• wzrost przychodów odsetkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,który jest wypadkową wzrostu portfela kart kredytowych i pożyczek gotówkowych orazzmniejszenia oprocentowania kredytów,• znaczący spadek prowizji zaobserwowany głównie na produktach inwestycyjnych w związkuz bardzo niestabilną sytuacją na rynkach finansowych,• spadek kosztów działania związany z procesami optymalizującymi w zakresie zatrudnieniaoraz spadkiem wydatków na cele marketingowe. Zostało to częściowo zniwelowane przezwyższe nakłady technologiczne oraz jednorazowe koszty poniesione w ramach optymalizacjisieci oddziałów,• wzrost rezerw spowodowany przyrostem portfela kredytów i kart kredytowych oraz wzrostemudziału należności obsługiwanych nieterminowo.a) Karty KredytoweW I kwartale 2009 roku Bank sprzedał prawie 70 tysięcy kart, a liczba kart na koniec marca wyniosła1 049 tysięcy.I kwartał 2009 roku to potwierdzenie dominacji CitiHandlowy w zakresie wydawania kartpartnerskich. Portfel wydanych Motokart Kredytowych Citibank-BP przekroczył 270 tysięcy kart, zesprzedażą w I kwartale na poziomie 24 tysięcy kart.Bank osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży Karty Kredytowej Citibank-Plus oferowanej wewspółpracy z Polkomtel S.A. Od momentu wdrożenia karty w połowie 2007 roku portfel przekroczyłna koniec I kwartału 2009 roku 150 tysięcy kart, a sprzedaż za ten kwartał to ponad 30 tysięcy kart. Wmarcu Bank rozpoczął pilotażową fazę sprzedaży karty Citibank-Plus przez pracowników z salonówsieci Plus, co stanowi przykład innowacyjnego podejścia do sprzedaży kart kredytowych.Całkowity udział kart partnerskich w portfelu kart kredytowych Banku wzrasta i na koniec I kwartału2009 roku kształtował się na poziomie 56%.26

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.W marcu 2009 roku Bank rozpoczął wydawanie dla klientów indywidualnych kart kredytowych zmikroprocesorem. Zdjęcie identyfikacyjne, 72-godzinna ochrona w przypadku utraty karty oraz jedenz najbardziej zaawansowanych technicznie mikroprocesorów czynią Kartę Kredytową Citibankjednym z najbardziej bezpiecznych produktów tego typu na rynku.Karta Kredytowa Citibank Silver została wyróżniona przez Federację Konsumentów w testachporównawczych produktów finansowych. Federacja Konsumentów jako partner projektueuropejskiego Finformation (Financial Information) zaprosiła do badania 35 polskich banków.Federacja Konsumentów wyróżniła Kartę Kredytową Citibank Silver za wysokie bezpieczeństwo orazmożliwość bezpłatnego blokowania karty i natychmiastową jej wymianę.I kwartał 2009 roku przyniósł dalszy rozwój Programu Rabatowego dla kart wydawanych przez Bank.Program, największy tego typu w Polsce, oferuje posiadaczom kart rabaty w punktach handlowychnawet do 50%. Obecnie w Programie Rabatowym uczestniczy około 3 400 punktów handlowousługowychw całym kraju.W styczniu 2009 roku zakończona została trwająca trzy miesiące wielka loteria dla posiadaczy KartKredytowych Citibank ”Sprawdź numerologiczne dopasowanie – wygraj MINI Coopera”. Loteriacieszyła się rekordowym zainteresowaniem, a do szczęśliwych zwycięzców trafiły 3 nagrody główne– kultowe samochody MINI Cooper oraz ponad 3 600 nagród pieniężnych.b) Bankowość Detaliczna• Rachunki bankoweW pierwszym kwartale 2009 roku Bank kontynuował promocje mające na celu przyrost saldadepozytowego. Klienci mogli skorzystać z oferty wiązanej Programu Inwestycyjnego Plus wraz zlokatą z oprocentowaniem do 15% w skali roku. We wszystkich kanałach sprzedaży dostępna byłakrótkoterminowa oferta dwumiesięcznej lokaty złotówkowej z konkurencyjnym oprocentowaniem6,2% w skali roku, zaś od początku lutego bank miał w swojej ofercie trzytygodniową lokatęinternetową w złotówkach o oprocentowaniu 6,2% w skali roku.W lutym Bank otrzymał prestiżową nagrodę magazynu „Mobile Internet” za rozwiązanie „PłaćKomórką”. Usługa, która oficjalnie wystartowała w grudniu 2008 roku pozwala na płacenie komórkąm.in. za komunikację miejską w Warszawie oraz parkowanie w Warszawie, a od marca 2009 rokutakże w Łodzi. Nagroda została przyznana w kategorii największa innowacja 2008 roku.Konto osobiste Banku zostało wyróżnione przez Federację Konsumentów w testach porównawczychproduktów finansowych. Według Federacji Konsumentów niski koszt prowadzenia rachunkuwyróżnia spośród konkurencyjnych produktów ofertę konta w Banku.W marcu 2009 roku Bank wprowadził innowacyjną Lokatę TurboProcent. Klient może założyćjednomiesięczną lokatę na kwotę od 500 zł do 10 000 zł z oprocentowaniem bazowym wynoszącym4% w skali roku. Dokonując transakcji bezgotówkowych kartą do konta w Banku, klient mamożliwość podwyższenia oprocentowania - każde 500 zł wydane przez klienta podwyższaoprocentowanie lokaty o 1p.p. Maksymalne oprocentowanie może wynieść czterokrotność stopykredytu lombardowego NBP, nie więcej jednak niż 18% w skali roku.Bank konsekwentnie realizował strategię pozyskiwania klientów aktywnych. W tym celu w styczniuwprowadził nową ofertę konta Citigold skierowaną do dobrze zarabiających klientów, którzy wzamian za comiesięczny przelew wynagrodzenia w wysokości minimum 15 000 zł, mogą otrzymaćkonto Citigold bez opłat za prowadzenie. W marcu wdrożono ofertę specjalną kont osobistychskierowaną do posiadaczy Kart Kredytowych Citibank. Do klientów zostały wysłanespersonalizowane listy ze zdjęciami dyrektorów oddziałów, którzy zapraszają do swojej placówki.Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z tej oferty, uzyskają możliwość bezpłatnego prowadzeniakonta typu CitiKonto w przypadku przelewu pensji do Banku (1 500 zł), wraz ze zwolnieniem z opłatza wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce przez okres 6 miesięcy.27

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 ... - Bankier.pl
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Sprawozdanie Skonsolidowane GK PGNiG 2011.pdf
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4kw.2012r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ... - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku SA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ... - GPW
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za ...
2008 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PGE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Elektrim S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy ... - Elektrim S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PBG SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2012 Grupy ...
Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ... - IAS Plus
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za I półrocze ...