Views
3 years ago

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Grupa Kapitałowa Banku

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.zobowiązań związanych z realizacją operacji kupna/sprzedaży tj. spadku wolumenu transakcjiterminowych – dotyczących transakcji FRA i IRS.Szczegółowe zestawienie zobowiązań pozabilansowych przedstawiono poniżej:w tys. zł 31.03.2009 31.12.2008Zobowiązania warunkoweZobowiązania udzielonea) finansowe 11 051 435 11 167 239akredytywy importowe wystawione 166 812 188 228linie kredytowe udzielone 10 865 123 10 949 511lokaty do wydania 5 000 -gwarancje emisji papierów wartościowych udzielone innymemitentom14 500 29 500b) gwarancyjne 2 272 471 2 359 209gwarancje i poręczenia udzielone 2 261 454 2 349 068akredytywy eksportowe potwierdzone 11 017 10 14113 323 906 13 526 448Zobowiązania otrzymanea) finansowe 5 000 26 000lokaty do otrzymania 5 000 26 000b) gwarancyjne 2 192 140 2 394 584gwarancje otrzymane 2 192 140 2 394 5842 197 140 2 420 584Transakcje pozabilansowe bieżące* 4 734 507 1 723 887Transakcje pozabilansowe terminowe** 266 618 287 304 130 335286 873 840 321 801 254*Operacje wymiany walutowej i papierami wartościowymi z bieżącym terminem realizacji.**Operacje na instrumentach pochodnych: transakcje wymiany walutowej, na stopę procentową, opcyjne.14. Realizacja prognozy wyników na 2009 rokBank – jednostka dominująca nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników na2009 rok.15. Informacja o akcjonariuszachW okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego struktura znacznych pakietów akcjiuległa zmianie z uwagi na przekroczenie progu 5% akcji w Banku Handlowym w Warszawie S.A.przez Pioneer Pekao Investment Management S.A zgodnie ze złożonym w dniu 20 lutego 2009 rokuzawiadomieniem.Akcjonariuszami Banku posiadającym bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne conajmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień31 marca 2009 r. były następujące podmioty:1) Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) podmiot zależny od Citibank N.A. posiadał97 994 700 akcji co stanowiło 75% udziału w kapitale zakładowym Banku. Liczba głosówwynikających z posiadanych przez COIC akcji wynosiła 97 994 700 co stanowiło 75% ogólnej liczbygłosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.2) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM)Łączne zaangażowania klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. wzrosło w I kwartale2009 r. do poziomu 5,01% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego wWarszawie S.A., w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli klientów,zarządzanych przez PPIM, w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem maklerskichinstrumentów finansowych na zlecenie.Ponadto zaangażowanie następujących podmiotów:32

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.−−−−−−−Pionier Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Pionier Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Pionier Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Pionier Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Pionier Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Pionier Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty,Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiejwzrosło do poziomu 5,002% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, w zakresieakcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy, zarządzanych przez PPIM w ramach wykonywaniausługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie. Portfele funduszyinwestycyjnych wskazanych powyżej stanowią podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM.16. Akcje emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorującychWedług informacji posiadanych przez Bank – jednostkę dominującą na dzień przekazania niniejszegoskonsolidowanego raportu kwartalnego posiadanie 1 200 akcji Banku zadeklarował Pan AndrzejOlechowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Pozostałe osoby zarządzające inadzorujące nie deklarowały posiadania akcji Banku.Liczba akcji Banku będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących nie zmieniła się wokresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego.Osoby nadzorujące i zarządzające nie zadeklarowały posiadania opcji na akcje Banku.17. Informacja o toczących się postępowaniachW I kwartale 2009 roku nie toczyło się przed sądem, organem administracji publicznej lub organemwłaściwym dla postępowania arbitrażowego postępowanie dotyczące wierzytelności Banku lubjednostki zależnej od Banku, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnychBanku.Łączna wartość wszystkich toczących się postępowań sądowych z udziałem Banku i jednostekzależnych od Banku dotyczących wierzytelności przekroczyła 10% kapitałów własnych Banku iwyniosła 996 mln zł.Kwota spornych wierzytelności Banku i jednostek zależnych jest w zdecydowanej większościwynikiem utrzymującej się w dalszym ciągu ilości postępowań układowych oraz postępowańupadłościowych, w których Bank lub jednostki zależne uczestniczą w charakterze wierzyciela orazpostępowań z udziałem Banku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.Nadmienić należy, iż opisane rodzaje postępowań sądowych - w szczególności postępowaniaupadłościowe oraz układowe - charakteryzują się długim okresem trwania oraz przewlekłościąprocedury sądowej. Skutkiem wspomnianej przewlekłości postępowania bardzo mało postępowańukładowych oraz upadłościowych kończy się prawomocnym postanowieniem sądu w okresiekrótszym niż dwa lata (a wiele z nich toczy się przez okres czterech i więcej lat). Raport obejmujepostępowania, które w niektórych przypadkach rozpoczęły się kilka lat wcześniej.Na wierzytelności będące przedmiotem postępowań sądowych Grupa, zgodnie z obowiązującymiprzepisami, dokonuje odpowiednich odpisów z tytułu utraty wartości.Jednocześnie regułą jest, że w wyniku ukończonego postępowania upadłościowego oraz postępowaniao nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu odzyskiwana jest przynajmniejczęść należnego świadczenia, co jest podstawą odwrócenia w części lub w całości wcześniejdokonanych odpisów z tytułu utraty wartości. Podobnie dzieje się w przypadku zakończonegopostępowania układowego, gdy po redukcji wierzytelności dłużnik spłaca nie zredukowaną częśćswoich zobowiązań.33

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 ... - Bankier.pl
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Sprawozdanie Skonsolidowane GK PGNiG 2011.pdf
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4kw.2012r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ... - Parkiet
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ... - GPW
2008 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PGE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Elektrim S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy ... - Elektrim S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PBG SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2012 Grupy ...
Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ... - IAS Plus
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za I półrocze ...