Views
3 years ago

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Grupa Kapitałowa Banku

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.Skonsolidowany rachunek zysków i stratw tys. złI kwartałnarastającookres od01/01/09do 31/03/09I kwartałnarastającookres od01/01/08do 31/03/08Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 550 815 543 463Koszty odsetek i podobne koszty (160 400) (221 329)Wynik z tytułu odsetek 390 415 322 134Przychody z tytułu opłat i prowizji 149 357 192 920Koszty opłat i prowizji (24 567) (26 986)Wynik z tytułu prowizji 124 790 165 934Przychody z tytułu dywidend 12 -Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji 39 608 125 131Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych 19 892 25 963Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych 1 440 (168)Pozostałe przychody operacyjne 28 926 27 764Pozostałe koszty operacyjne (12 316) (10 537)Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych 16 610 17 227Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu (352 016) (385 067)Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych (21 726) (25 540)Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych 1 482 694Zmiana stanu odpisów (netto) na utratę wartości (152 493) (20 231)Zysk operacyjny 68 014 226 077Udział w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodąpraw własności (1 240) 1 065Zysk brutto 66 774 227 142Podatek dochodowy (20 621) (47 035)Zysk netto 46 153 180 107Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 130 659 600 130 659 600Zysk na jedną akcję (w zł) 0,35 1,38Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 0,35 1,38W tym:Zysk netto należny udziałowcom jednostki dominującej 46 153 180 107Zysk netto należny udziałowcom mniejszościowym - -4

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodóww tys. złI kwartałnarastającookres od01/01/09do 31/03/09I kwartałnarastającookres od01/01/08do 31/03/08Zysk netto 46 153 180 107Pozostałe całkowite dochody:Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (45 934) 28 642Wycena programu nagród kapitałowych 5 712 -Różnice kursowe 3 219 (623)Podatek od pozycji pozostałych całkowitych dochodów 8 155 (5 442)Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu (28 848) 22 577Całkowite dochody 17 305 202 684W tym:Całkowite dochody należne udziałowcom jednostki dominującej 17 305 202 684Całkowite dochody należne udziałowcom mniejszościowym - -5

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 ... - Bankier.pl
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Sprawozdanie Skonsolidowane GK PGNiG 2011.pdf
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4kw.2012r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ... - Parkiet
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ... - GPW
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za ...
2008 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PGE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Elektrim S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy ... - Elektrim S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PBG SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2012 Grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za I półrocze ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bankier.pl