Views
3 years ago

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...

Grupa Kapitałowa Banku

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnychw tys. złI kwartałnarastającookres od01/01/09do 31/03/09I kwartałnarastającookres od01/01/08do 31/03/08Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 607 530 3 746 323Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 770 163) (573 495)Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (11 421) (5 220)Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (27 597) (18 106)Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 798 349 3 149 502Zmiana stanu środków pieniężnych (1 809 181) (596 821)Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego1. Informacje ogólne o Banku i Grupie Kapitałowej BankuŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego wWarszawie S.A. obejmuje dane Banku - jednostki dominującej oraz jednostek od niego zależnych(razem zwanych dalej Grupą).Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Jednostka dominująca”, „Bank”) ma siedzibę w Warszawie przyul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Bank został powołany aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia1870 roku i jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowymprowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie,pod numerem KRS: 0000001538.Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 000013037 oraz numer identyfikacjipodatkowej NIP 526-030-02-91.Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony.Kapitał zakładowy Banku wynosi 522 638 400 zł i podzielony jest na 130 659 600 akcji zwykłych naokaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej GiełdziePapierów Wartościowych.Grupa jest członkiem Citigroup Inc. Jednostką dominującą dla Banku jest Citibank OverseasInvestments Corporation, podmiot zależny od Citibank N.A.Bank jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych wobrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo poprzez podmiotyzależne Grupa prowadzi:- działalność maklerską,- usługi leasingowe,- działalność inwestycyjną.W skład Grupy wchodzi Bank oraz następujące jednostki zależne:Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale/w głosach naWZ w %Jednostki konsolidowane metodą pełną31.03.2009 31.12.2008Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Warszawa 100,00 100,008

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A.Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale/w głosach naWZ w %31.03.2009 31.12.2008Handlowy-Leasing Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00Handlowy Investments S.A. Luksemburg 100,00 100,00PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 100,00 100,00Jednostki wyceniane metodą praw własnościHandlowy Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00Handlowy Investments II S.a.r.l. Luksemburg 100,00 100,00Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. Poznań 100,00 100,00W I kwartale 2009 roku struktura jednostek zależnych nie uległa zmianie.2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportuŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2009 roku zostałosporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródrocznasprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymiobowiązującymi przepisami.Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego Grupy za I kwartał 2009 roku są zgodne z zasadami rachunkowości przyjętymi iopisanymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za okres kończący się31 grudnia 2008 roku z uwzględnieniem zmiany w zakresie sprawozdawczości według segmentówdziałalności związanej z wejściem w życie od 1 stycznia 2009 roku MSSF 8 „Segmenty działalności”,który zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.Szczegółowe informacje na temat segmentów przedstawiono w nocie 6.Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane za okres od1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku. Porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowaneza okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku, a dla bilansu według stanu na dzień 31grudnia 2008 roku.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych.3. Sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja na rynku pieniężnym, walutowym ikapitałowymTrwający kryzys finansowy na świecie wpływał negatywnie na sytuację gospodarczą krajów EuropyŚrodkowo-Wschodniej, w tym Polski, w I kwartale 2009 roku. Produkcja przemysłowa w okresiestyczeń-marzec 2009 roku spadła przeciętnie o 10,6% r/r, wobec spadku 6,3% r/r w IV kwartale 2008roku. Dynamika sprzedaży również odnotowała spadek w pierwszym kwartale 2009 roku przeciętnie o0,4% r/r w porównaniu z 6,4% r/r wzrostem w IV kwartale 2008 r.Osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego sprzyjało zmniejszeniu presji płacowej w pierwszychmiesiącach 2009 roku, w wyniku, czego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwwzrosło w okresie styczeń-marzec 2009 roku o 6,3% r/r, wobec 7,2% r/r w IV kwartale 2008 roku.Jednocześnie wskaźnik inflacji obniżył się w pierwszym kwartale 2009 roku do 3,2% r/r z 3,7% wpoprzednim kwartale, między innymi dzięki niskiej dynamice cen paliw.W reakcji na postępujące spowolnienie gospodarczego w Polsce, Rada Polityki Pieniężnejkontynuowała proces rozluźniania polityki monetarnej. W rezultacie w I kwartale 2009 roku9

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 ... - Bankier.pl
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Sprawozdanie Skonsolidowane GK PGNiG 2011.pdf
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4kw.2012r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ... - Parkiet
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Swissmed
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ... - GPW
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Bankier.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za ...
2008 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PGE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej PGE ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - Elektrim S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy ... - Elektrim S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ... - PBG SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2012 Grupy ...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bankier.pl
Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ... - IAS Plus
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za I półrocze ...