Views
3 years ago

Sastav masnih kiselina masnog tkiva jagnjadi i ovaca sa područja ...

Sastav masnih kiselina masnog tkiva jagnjadi i ovaca sa područja ...

Selma Čorbo– 35,90%).

Selma Čorbo– 35,90%). Za bubrežno i potkožno masno tki vojagnjadi mnogi autori (Safari i sar., 1988; Zygoyyiannisi sar., 1985; Callow, 1985; Gaili i Ali, 1985;Astrup i sar., 1972) navode vrednosti od 11,3 postodo 33,3 posto, kod ovaca 28,1 posto, a ovnova 26,85posto (Gaili i Ali, 1985).Količina palmitinske kiseline loja, prema našimistraživanjima, bila je od 19,03 posto (ovčiji loj) do24,48 posto (jagnjeći loj). Za bubrežno masno tkivojagnjadi, vrednosti palmitinske kiseline bile su od19,29 posto do 25,3 posto (Zygoyyiannis i sar., 1985;Kaić-Rak i Antonić, 1990; Erickson, 1990; JohnM. de Man i Leny de Man, 1994), a za potkožno iintramuskularno masno tkivo kod ovaca i ovnova,različite starosti (Astrup i sar., 1972; Gaili i Ali,1985; Erickson, 1990; John M. de Man i Leny deMan, 1994) od 19,52 posto do 32,9 posto.Sadržaj miristinske kiseline, za sve ispitivaneuzorke, prema našim rezultatima bio je od 1,65 postodo 7,60 posto. Za jagnjeći bubrežni loj jagnjadi lakih,srednje teških i teških rasa, L’Estrange i Hanrahan(1980) navode vrednosti od 2,68 posto do 3,62 posto,a kod ovnova se navode vrednosti od 1,90 posto do4,45 posto (Erickson, 1990; John M. de Man i Lenyde Man, 1994).Na osnovu prezentovanih rezultata, može da sekonstatuje da je jagnjeći loj imao veći sadržaj ukupnihzasićenih masnih kiselina u odnosu na rezultatedrugih autora. Pri tome, stearinska i palmitinska kiselinanalazile su se u graničnim vrednostima drugihautora, dok je sadržaj miristinske kiseline bio znatnoveći. Ostali sadržaji nisu komparativni.Dobijeni rezultati za ukupne nezasićene masnekiseline, variraju u odnosu na druge rezultate autora.Al Shabibi i Juma (1973) za potkožno i repno masnotkivo daju vrednosti od 47,60 posto do 46,06 posto, adrugi autori (L’Estrange i Hanrahan, 1980; Narodnenovine RH, br. 39, 1999) za laku jagnjad daju vrednostiod 46,5 posto do 49,5 posto. Kod odraslih grlarazličitih polova, za potkožno i bubrežno masno tki voGaili i Ali, 1985; Jacobs i sar., 1973; Tichenor i sar.(1970) daju vrednosti od 39,0 posto do 55,23 posto.Od pojedinačnih nezasićenih masnih kiselinakod jagnjećeg i ovčijeg loja najzastupljenije su oleinska,linolna i linolenska kiselina.Sadržaj oleinske kiseline kod jagnjećeg lojabio je nešto veći (29,76 % – 42,16%) u odnosu naodrasla grla (33,06% – 41,57%). Naši rezultati su ugraničnim vrednostima drugih autora (Zygoyyiannisi sar., 1985; Kaić-Rak i Antonić, 1990; Astrup isar., 1972; Erickson, 1990; Gaili i Ali, 1985) čije sevrednosti, za različita masna tkiva obe vrste životinja,kreću u rasponu od 33,2 posto do 49,5 posto.Sadržaj linolne kiseline bio je od 0,68 postodo 4,38 posto, kod jagnjećeg i ovčijeg loja. Za ovukiselinu rezultati drugih autora, koji bi poslužili zapoređenje sa našim, za bubrežni loj nisu bili dostupni.Jedino se za potkožno jagnjeće masno tkivo navodenešto više vrednosti, od 5,51 posto do 7,01 posto (ISO5509-E, 1978; Narodne novine RH, br. 39, 1999). Zabubrežni loj ovaca i ovnova Gaili i Ali (1985) dajuvrednosti koje su približne našima i kreću se od 7,27posto do 8,84 posto. U bubrežnom loju nekastriranihovnova ova kiselina je prisutna sa 5,12 posto, a kodkastriranih sa 4,06 posto (Erickson, 1990).Vrednosti za linolensku kiselinu u našim rezultatimabile su od 0,12 posto do 1,44 posto, zaobe grupe životinja. Prema navodima nekih autora(Narodne novine RH, br. 39; Gaili i Ali, 1985), vrednostiza bubrežno i potkožno masno tkivo su bile sanešto višim ili nižim varijacijama, a iznosile su od0,5 posto do 4,15 posto.Za ostale kiseline u literaturi nisu pronađeneadekvatne vrednosti drugih autora koje bi služile zapoređenje naših rezultata.Kiseline pod oznakom „ostale“ pripadaju grupinezasićenih masnih kiselina.Na osnovu naših rezultata može da se vidi dapostoje izvesne razlike kod ovaca rase pramenka,koje imaju manje ukupnih zasićenih masnih kiselinau odnosu na meleze, dok ovnovi rase pramenka imajuviše zasićenih masnih kiselina od meleza. Takođeje kod muških grla prisutno više ukupnih zasićenihmasnih kiselina nego kod ženskih. Međutim, stati stičkaobrada rezultata je pokazala da ove razlike nisuposledica ni starosti životinja, ni rase, ni pola, većdrugih uticaja.Statističkom obradom podataka za sve poje dinačnemasne kiseline, zasićene i nezasićene, utvrđenoje da jedino starost životinje utiče na sadržajstearinske kiseline (veći je kod ovaca nego kodjagnjadi) i miristinske kiseline (manji je kod ovacanego kod jagnjadi).Sastav masnih kiselina određivan je i u drugimuzorcima životinjskih i biljnih masti i ulja, a rezultatisu dati u tabeli 2.Prema našim rezultatima goveđi loj ima višezasićenih masnih kiselina (51,42% – 58,28%). Rezultati(Tichenor i sar., 1970) u saglasnosti su sanašim rezultatima, i to od 34,0 posto do 70,0 posto,dok je kod svinjske masti obratno. Prema našimrezultatima, nezasićene masne kiseline zastupljenijesu u svinjskom masnom tkivu, i to sa 55,98 posto,a zasićene sa 44,02 posto, što ujedno potvrđuju irezultati John M. de Man i Leny de Man (1994). Oniza zasićene masne kiseline daju vrednosti od 37,95posto do 40,5 posto, a za nezasićene od 46,0 postodo 54,48 posto. Od nezasićenih masnih kiselinanajzastupljenija je oleinska kiselina. U uzorcimabiljnih ulja i masti, za razliku od životinjskih, nezasićenemasne kiseline su zastupljenije od zasićenih.tehnologija mesa 48 (2007) 5-6, 230-235 233

Sastav masnih kiselina masnog tkiva jagnjadi i ovaca... Fatty Acid composition of sheep and lamb Fatty tissue ...ZaključakNa osnovu ispitivanja kvaliteta masnog tkivaovaca u poređenju sa nekim životinjskim i biljnimmastima i uljima, može da se konstatuje:Uspešnost razdvajanja masnih kiselina i rezultatiza količinu svake od njih zavise od selektivnostihromatografske kolone i tehničkih mogućnosti samoggasnog hromatografa.Jagnjeći i ovčiji loj sadrže u pravilu više ukupnihzasićenih masnih kiselina (nešto više od 50%) odnezasićenih (nešto manje od 50%), slično kao igoveđi loj, u odnosu na svinjsku mast, biljne mastii ulja. Ovce rase pramenka imaju manje ukupnihzasićenih masnih kiselina u odnosu na meleze, dokovnovi rase pramenka imaju više zasićenih masnihkiselina od meleza. Više ukupnih zasićenih masnihkiselina prisutno je kod muških nego kod ženskihgrla za obe rase. Međutim, statistička obrada re zultataje pokazala da na ove razlike ne utiče ni starostživotinja, ni pasmina, ni pol.Od pojedinačnih zasićenih masnih kiselina najzastupljenijesu stearinska, palmitinska i miristinska,a od nezasićenih oleinska, linolna i linolenska kiselina.Na osnovu statističke obrade podataka za svepojedinačne masne kiseline, može da se zaključi dajedino starost životinje utiče na sadržaj stearinskekiseline (veći je kod ovaca nego kod jagnjadi) imiristinske kiseline (manji je kod ovaca nego kodjagnjadi).Ovčiji loj komercijalnog porekla imao je većisadržaj zasićenih masnih kiselina u odnosu na nezasićene,kao kod osnovnih uzoraka.Po svom masnokiselinskom sastavu jagnjećii ovčiji loj mogao bi da se koristi u svim granamaprehrambene, pa i hemijske industrije, kao zamenaza goveđi loj, s obzirom da su vrlo slični. Na tajnačin bi se u budućnosti mogla da planira preradajagnjećeg i ovčijeg masnog tkiva i razvoj ovčarstvana brdsko-planinskom području Bosne, prvenstvenosa ekonomskog stanovišta.LiteraturaAl Shabibi, M. M. A., Juma, K. H., 1973. Fatty acid compositionof tail, subcutaneous and kidney fats of fat-tailed Awassisheep. J. Agric. Sci., UK, 80, 255–257;Astrup, N. H., Nedkvitne, J. J., Skjevdal, T., Fauske, R.,Lindstad, P., Bakke, F., 1972. Administration of protein-coatedunsaturated fats to ruminants. Meieriposten,61, 621–631;Boylan, W. J., Berger, Y. M., Allen, C. E., 1976. Fatty acidcomposition of finnsheeep crossbreed lamb carcasses. J.Anim. Sci., 42, 1421–1426;Busboom, J. R., Miller, G. J., Field, R. A., Crouse, J. D.,Rilez, M., Nelms, G. E., Ferrell, C. L., 1981. Characteristicsof fat from heavy ram and wethers lambs. J.Anim. Sci. 52, 83–92;Callow, E. H., 1985. Comparative studie of meat. VI. Factorsaffecing the iodine number of fat from the fatty andmuscular tissues of lambs. J. Agric. Sci. Cambr., 51,361–369;Cramer, D. A., Marchello, J. A., 1964. Seasonal and sexpatternsin fat composition of growing lambs. J. Anim. Sci.,23,1002–1010;Čorbo, S., 2000. Kvalitet masnog tkiva ovaca brdsko-planinskogpodručja Centralne Bosne. Doktorska disertacija,Poljoprivredni fakultet, Sarajevo;Downing, D. T., 1964. Branched chain fatty acids in lipids ofthe newly born lamb. J. Lipid Res., 5: 210, 671–675;El Shahat, S., Ashry, M. A., Afify, W. M., 1988. Effect of slaughterweight on lamb carcass lipid. Indian J. Anim. Sci.,58, 848–850;Erickson, R. D., 1990. Edible fats and oils processing. Basicprinciples and modern practices. Am. Oil. Chem. Soci.Champaign, Illinois, 246–249;Gaili, E. S., Ali, A. E., 1985. Meat from Sudan desert sheep andgoats: Part 2 Composition of the muscular and fatty tissues.Meat Sci., 13, 229–236;Gibney, M. J., L′Estrange, J. L., 1975. Effects of dietaryunsaturated fat and protein source on melting point andfatty acid composition of lamb fat. J. Agric. Sci. Cambr.8, 291–296;Hansen, R. P., Czochanska, Z., 1988. Fatty acid composition ofthe subcutaneous fats of lambs fed 71% barley grain,and comparison with those of lambs grazed on pasture,or fed higher levels of braley grain. New Zeland Jour.Sci., 21, 85–90;ISO 5508 – E, 1990. Animal and vegetable fats and oils– Analysis by gas chromatography of methylesters offatty acids;ISO 5509–E, 1978. Animal and vegetable fats and oils –Preparation of methyl esters of fatty acids;Jacobs, J. A., Field, R. A., Botkin, M. P., Riley, M. L., 1973.Effect of stress on lamb carcass composition and quality.J. Anim. Sci., 36, 507–510;John M. de Man, Leny de Man, 1994. Speciality fats basedon palm oil and palm karnel oil. Malaysian Palm OilPromotion Council. Palm oil information series, 1–16;Kaić-Rak, A., Antonić, K., 1990. Tablice o sastavu namirnicai pića. Zagreb, Zavod za zaštitu zdravlja, SR Hrvatska,1990;L’ Estrange, J. L., Hanrahan, J. P., 1980. Some breed effect onthe melting point and fatty acid composition of carcassfat in lambs. J. Agri. Sci. Cambr., 95, 73–76;Marchello, J. A., Cramer, D. A., 1963. Variatins of ovine fatcomposition within the carcass. J. Anim. Sci, 38–383;Murphy, J., L′Estrange, J. L., 1977. The performanceand carcass fat characteristics of lambs fattened andconcentrate diets. I. Effects of maize and barlea asthe cereal source and of dietary supplementation withroughage, vitamin E, cobalt and vitamin B 12. Irish. J.Agric. Res.16, 187–204;Nold, R. A., Unruh, J. A., Ilunt, M. C., Spaeth, C. W., 1992.Effects of implanting ram and wether lambs with zeranolat birth and weaning on palatability and muscle collagencharacteristics;234 tehnologija mesa 48 (2007) 5-6, 230-235

Obavljanje inspekcijskog nadzora iz područja zaštite na radu i ...
Flora zaštićenih planinskih područja Primorsko-goranske ... - Priroda
iskustva akreditacije laboratorija iz područja zaštite zraka u republici ...
Systemy przeciwpozarowe dymoszczelne i ... - Aluprof SA
HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti ...
Jednačine, nejednačine, sistemi Manipulacije sa listama, vektorima i ...
Oferta ważna od 1.I.2012 do 29.II.2012 lub do ... - Inter Cars SA
Vrednovanje učeničkih postignuća iz prirodoslovnog područja
'V> 1^; , jjjıl Uj jj(>'jt'jli i5.JW>jīj; ^ ^ i ja^-uf jjV ji »İÜj. j-*r>w* r^-.. 4H ...
Preventivna zaštita i bolesti ovaca
uloga i mjesto jedinica lokalne i područne ... - Fondacija fami
Popis pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Matulji ...
Uvod u procjenu dobrobiti zaštićenih područja - Dinaric Arc parks
4.2 područje rada i prava radnika - Ljudmila
istraţivanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti
Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma: područje ... - UNDP Croatia
Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma: područje ... - UNDP Croatia
Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma: područje ... - UNDP Croatia
Ulotka Okna i klapy oddymiające - Aluprof SA
Ulotka systemy przesuwne i harmonijkowe - Aluprof SA
Prezentacja i konferencja - Zeta Pro Office SA
Rozdział I. Widoczność - Inter Cars SA
Jakttröja i Vinga - Järbo Garn AB
KOV-i geoinfosüsteem ja andmete tasuta ... - Eesti Linnade Liit
budowa i diagnostyka systemów common rail - Inter Cars SA
MERA SA - Skonsolidowany i jednostkowy raport za II
Polskie Radio SA Program 1 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji