Views
3 years ago

" - t

" - t

¥•Ü½œä—qqq˜—qܽœ¤¦ÀÞö•ÜöÁq¼˜¦žÀ ž••¼q¼¼žÀ öÞ—¸¸½q žÀ •üÞœqqß ·Þß·ÞÞöûqüqœ›¢ q•qqü”žœ¤•¢œ•L•öžÀÀLL•žÀ ¸½÷œLLL”öŸ—qö•¼

öö•›Æ••˜qüqœqßÞö¢Àq

T-
PKE6..T.., PKF6..T.., PKF7..T.., PKL6..T.., PKN6..T.., PKN8..T.., PKK6 ...
VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T - Viessmann
T v petelin T v petelin - Shrani.si
BlackBerry Connect - T-Mobile